Opis

Zarządzanie zmianą i transformacją

Ludzie zazwyczaj nie sprzeciwiają się zmianie, chyba że…. zmiana ich bezpośrednio dotyczy. Wtedy się sprzeciwiają. Z ich obiekcjami można sobie poradzić np. dzięki budowaniu wsparcia, komunikacji skupiającej się bezpośrednio na zaistniałym oporze oraz tworzeniu wiedzy i umiejętności koniecznych do wdrożenia zamiany. Natomiast zmiana o charakterze bardziej strategicznym wymagać będzie wpływania na wiodącą koalicję lub interwencje o naturze psychologicznej lub psychospołecznej.

Dobre zarządzanie zmianą objawia się tym, że ludzie czują się zaangażowani w proces zmiany i pracują kolektywnie dążąc do wspólnych celów oraz realizując korzyści i dostarczając rezultaty. Jak więc ocenić możliwości przystosowania się organizacji do zamiany? Jak zidentyfikować obszary wymagające zmian? Co powinno zostać zawarte w strategii zmiany? A przede wszystkim jak wdrożyć plan zarządzania zmianą z nastawieniem na jej koszt i efekt?

Celem szkolenia Zarządzanie zmianą i transformacją jest przekazanie uczestnikom szeregu ściśle określonych kroków, które pokazują w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi najefektywniej i skuteczniej wprowadzać zmiany.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Zarządzanie zmianą i transformacją

Liczba godzin dydaktycznych: 8 godzin

 1. Ocena możliwości przystosowania się organizacji do zmian
  1. Analiza wykonalności
  2. Narzędzia i techniki rozpoznawania zagrożeń i szans
  3. Zarządzanie zmianą i oporem przed zmianą
 2. Identyfikacja obszarów wymagających zmian i określenie szans płynących z transformacji
  1. Kontekst projektu (otoczenie)
  2. Mapa interesariuszy i pole ich siły
  3. Specyfikacja wymagań
  4. Priorytetyzacja i zarządzanie zmianami wymagań
  5. Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym
  6. Plan przeglądu korzyści
 3. Opracowanie strategii zmiany lub transformacji
  1. Strategia organizacji, plan strategiczny
  2. Zarządzanie korzyściami
  3. Analiza SWOT
 4. Wdrożenie planu zarządzania zmianą lub transformacją
  1. Zarządzanie zmianą: opór, bariery i ich formy
  2. Wspieranie i kierowanie rozwojem zmiany
  3. PR zmiany i członków zespołu

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uświadomienie procesu zmian w organizacji,
 • Poznanie charakterów osobowości oraz umiejętności ich rozpoznawania w celu zastosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmian,
 • Poznanie i zrozumienie ról w zespole przeprowadzającym zmianę,
 • Efektywny podział odpowiedzialności wewnątrz procesu zmiany w organizacji,
 • Zdobycie kompetencji i poznanie narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i skuteczności procesu zmiany organizacyjnej.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę dotyczącą skutecznego realizowania zmiany,
 • posiada wiedzę z zakresu oceny możliwości przystosowania się organizacji do zmian,
 • ma wiedzę z zakresu wdrożenia planu zarządzania zmianą.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, podejścia i techniki, które wspomagają proces zmiany,
 • zrozumie proces zmiany oraz tworzy środowisko sprzyjające zmianie,
 • potrafi identyfikować obszary wymagające zmian oraz opracować strategię zmiany.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zespół trenerski

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • menedżerów, liderów zmian,
 • kierowników projektów oraz szefów zespołów, którzy w codziennej pracy wprowadzają zmiany w zespole i w organizacji.

Zarządzanie zmianą i transformacją

Cena regularna szkolenia: 800 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.