Opis

Zarządzanie ryzykiem w oparciu o standard M_o_R

Jakie występują perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, co więcej w jaki sposób identyfikować zagrożenia i szanse? Jak je ocenić i jak przede wszystkim podejmować decyzje w reakcji na ryzyko? Jakich technik należy używać w czasie zarządzania ryzykiem, ale również jakie są kluczowe czynniki sukcesu w tym obszarze?

Na te, i inne pytania odpowiada szkolenie Zarządzanie ryzykiem w oparciu o standard M_o_R czyli Management of Risk.

Standard M_o_R zawiera przede wszystkim szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie efektywniejszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu na projekt. Na szkoleniu uczestnicy poznają zasady zarządzania ryzykiem, sprawdzone wzorce postępowania z ryzykiem, potrafią wypracować bardziej efektywny sposób reagowania na zagrożenia i szanse a w konsekwencji podejmować racjonalne decyzje, poprawiając tym samym efektywność działań.

Celem szkolenia Zarządzanie ryzykiem w oparciu o standard M_o_R jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom szeregu ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu na projekt.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Zarządzanie ryzykiem w oparciu o standard M_o_R

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godziny

 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?
  • Geneza wiedzy o zarządzaniu ryzykiem
  • Podstawowe pojęcia metodyki
 2. Pryncypia zarządzania ryzykiem
  • Kontrola stanu zarządzania ryzykiem
  • Modele dojrzałości zarządzania ryzykiem
 3. Podejście do zarządzania ryzykiem
  • Polityka zarządzania ryzykiem
  • Opis procesu zarządzania ryzykiem
  • Strategia zarządzania ryzykiem
  • Rejestr ryzyk i rejestr zagadnień
 4. Proces zarządzania ryzykiem
  • Identyfikowanie ryzyk i kontekstu
  • Ocena ryzyk
  • Planowanie reakcji na ryzyka
  • Implementowanie reakcji na ryzyka
  • Komunikowanie
 5. Wdrożenie i przeglądy zarządzania ryzykiem
  • Perspektywy organizacyjne
  • Strategiczna
  • Programu
  • Projektu
  • Operacyjna

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Zbudowanie świadomości i znaczenia procesu zarządzania ryzykiem,
 • Zrozumienie i umiejętność zastosowania pryncypiów M_o_R
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego wykonywania kroków procedury zarządzania ryzykiem,
 • Poznanie technik zarządzania ryzykiem.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w ramach pięciu perspektyw,
 • ma wiedzę na temat procesu zarządzania ryzykiem
 • zna metody, narzędzia i techniki związane z podejściem do zarządzania ryzykiem.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania czynników ryzyka,
 • umie zastosować poznane narzędzia w praktyce biznesowej,
 • potrafi zarządzać ryzykiem zgodnie z pryncypiami standardu M_o_R.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zespół trenerski

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Właścicieli firm, dyrektorów i kierowników biorących udział w zarządzaniu projektami, programami oraz działalnością opercyjną,
 • Osób biorących udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem,
 • Osób zajmujących się controllingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw.

Organizacja szkolenia Zarządzanie ryzykiem w oparciu o standard M_o_R

Cena regularna szkolenia: 2000 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.