Opis

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą nowe, prestiżowe kompetencje, które przygotują ich do prowadzenia projektów rozwojowych. Uczestnicy, dowiedzą się również jak usprawnić komunikację w firmie i pracę zespołową.

Co WAŻNE!

Uczestnicy otrzymają gotową do zastosowania kartę projektu, modelu fazowego i analizy interesariuszy oraz analizy celów. W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość pracy na studium przypadku projektu realizowanego w firmie.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektem rozwojowym z nastawieniem na efektywną komunikację i pracę zespołową.

Metoda szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują problemy, często spotykane w projektach rozwojowych. Metody prowadzenia zajęć obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Liczba godzin dydaktycznych: 16 godzin

Moduł I: Zarządzanie projektem rozwojowym

 1. Określenie celu projektu rozwojowego – cele na poziomie strategicznym i cele operacyjne.
 2. Cykl życia projektu rozwojowego:
  1. Inicjacja (dostarczenie potrzeby rozwojowej i podjęcie decyzji o tym, że i jak należy tę potrzebę zaspokoić);
  2. Planowanie (dokładna analiza potrzeb, budżetowanie i harmonogramowanie, dobór zespołu, zagrożenia i szanse);
  3. Realizacja ( jakość, kontrola, dokumentacja i komunikacja z zespołem realizacyjnym);
  4. Zamykanie (wsparcie we wdrożeniu i planowanie kolejnych kroków – np. kolejnego projektu rozwojowego, cykl życia produktu).

Moduł II: Zarządzanie pracą zespołową

 1. Dynamika grupy i zespołu – wg modelu Tuckmanna  oraz wg modelu Blancharda.
 2. Asertywność w zespole.
 3. Tworzenie skutecznych spotkań zespołowych i narad.
 4. Praca w zespołem w kryzysie.

Moduł III: Zarządzanie komunikacją w projekcie rozwojowym

 1. Równowaga i spójność w komunikacji zawodowej i osobistej.
 2. Wartości i przekonania w procesie komunikacji.
 3. Osobowości w procesie komunikacji.
 4. Wywieranie wpływu.
 5. Informacja zwrotna.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uczestnik zdobędzie nowe, prestiżowe kompetencje.
 • Uczestnik zyska wiedzę do prowadzenia projektów rozwojowych.
 • Uczestnik otrzyma gotową do zastosowania kartę projektu, wzór wyceny usługi rozwojowej, przykład karty analizy potrzeb oraz raportu poszkoleniowego.
 • W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość pracy na studium przypadku projektu realizowanego w firmie.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • uczestnik ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu rozwojowego,
 • uczestnik zna metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • uczestnik ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • uczestnik umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu rozwojowego,
 • uczestnik umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach rozwojowych,
 • uczestnik potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu rozwojowego,
 • uczestnik wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • uczestnik promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • uczestnik wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • uczestnik dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zajęcia prowadzi:

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie kierowane jest do kadry managerskiej, kierowniczej, zarządzającej zespołami i realizującej projekty.

Cena regularna: 1200 zł

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.