Opis

Metodyka PCM (project cycle management) — zarządzanie cyklem życia projektu pozwala jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu, a jednocześnie zminimalizować ryzyko jego niepowodzenia. Metodyka PCM została zarekomendowana przez Komisję Europejską.

Co WAŻNE!

Dzięki szkoleniu uczestnicy są przygotowani do samodzielnego realizowania projektu z dofinansowaniem unijnym. Szkolenie na poziomie zaawansowanym obejmuje wszystkie aspekty zarządzania projektami a co najważniejsze, wskazuje na najpoważniejsze uchybienia w realizacji projektów, które skutkują zwrotem środków unijnych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji projektów unijnych i zarządzania projektem z użyciem środków publicznych.

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Liczba godzin dydaktycznych: 32 godzin

Moduł I. Programy unijne. Dofinansowanie projektów twardych i miękkich

 1. System pieniędzy publicznych w Polsce
 2. Dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2014-2020
 3. Analiza wybranej dokumentacji konkursowej: regulaminy, wytyczne, instrukcje przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 4. Wady i zalety dofinansowania publicznego w przedsięwzięciach komercyjnych

Moduł II. Wniosek o dofinansowanie projektu

 1. Fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych
 2. Rola zwłoki w projekcie unijnym
 3. Ryzyka projektu z udziałem środków unijnych
 4. Cele i zakres projektu
 5. Podział zadań w projekcie
 6. Zarządzanie interesariuszami
 7. Tworzenie harmonogramu projektu
 8. Zmiana w projekcie unijnym
 9. PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM’a

Moduł III. Budżet projektu

 1. Kwalifikowalność EFRR
 2. Kwalifikowalność EFS
 3. Budżetowanie zadań zgodnie z wytycznymi realizacji projektów inwestycyjnych i miękkich
 4. Budżet zadaniowy
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 6. Cross financing
 7. Środki trwałe
 8. Zmiana w projekcie unijnym

Moduł IV. Realizacja projektu EFRR po otrzymaniu dofinansowania

 1. Analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu i ich wpływ na realizację projektu
 2. Rozliczanie projektu – refundacje
 3. Przepływy finansowe
 4. Realizacja zakupów w projekcie i zarządzanie kontraktami w tym przychodami projektu
 5. Procesy projektu unijnego
 6. Nieprawidłowości w realizacji projektu

Moduł V. Realizacja projektu EFS po otrzymaniu dofinansowania.

 1. Analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu i ich wpływ na realizację projektu
 2. Rozliczanie projektu – zaliczki i rozliczanie transz
 3. Przepływy finansowe
 4. Realizacja zakupów w projekcie i zarządzanie kontraktami w tym przychodami projektu
 5. Procesy projektu unijnego
 6. Nieprawidłowości w realizacji projektu

Moduł VI. Kontrola projektu

 1. Kontrola a audyt projektu
 2. Procedura i przebieg kontroli projektu
 3. Przygotowanie dokumentów
 4. Zakres kontroli
 5. Nieprawidłowości i uchybienia
 6. Reguły zwrotu środków unijnych
 7. Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych
 • dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego realizowania projektu z dofinansowaniem unijnym,
 • uczestnicy wiedzą, jakie błędy i nieprawidłowości skutkują zwrotem dotacji, czyli jakich „wpadek projektowych” należy bezwzględnie unikać,
 • prezentujemy metodykę PCM na tle innych metod i narzędzi w obszarze zarządzania projektami rekomendowaną do realizacji projektów unijnych,
 • umożliwiamy konsultacje z prowadzącymi dla zainteresowanych po każdym dniu szkoleniowym.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.

Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.

Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie kierowane jest do project managerów i członków zespołów projektowych, którzy pracują przy projektach unijnych lub zamierzający rozpocząć realizację projektu unijnego. Szkolenie jest skierowane również dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy na temat funduszy unijnych w nowym okresie programowania i zarządzania projektem europejskim.

Cena regularna: 1900 zł

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 2. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.