Opis

Zarządzanie projektami dla Zarządów

Po co w biznesie zarządzanie projektami? Współczesne organizacje XXI wieku działają w turbulentnym otoczeniu, co przede wszystkim oznacza, że zmiany w tym otoczeniu zachodzą coraz szybciej. Mówi się, że jedyne, co jest pewne we współczesnym biznesie, jest to, że przede wszystkim nastąpią zmiany w jego otoczeniu. W konsekwencji głównym zadaniem dzisiejszych menadżerów jest obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu i odpowiedzi na nie. Ponadto wprowadzenie zmian w organizacjach, którymi zarządzają w celu ich dostosowania do nowej sytuacji rynkowej. Dlatego też zarządzanie zmianami w zakresie działalności współczesnych menadżerów nabiera dużego znaczenia ponieważ każda ze zachodzących zmian organizacyjnych powinna być wprowadza przez projekt.

Dlaczego więc niektóre projekty się nie udają?

Jak podają najnowsze raporty oraz praktycy zarządzania projektami – najczęstszym powodem jest przede wszystkim brak lub niewłaściwe zaangażowanie wyższego kierownictwa organizacji. Jakie jest to więc to „właściwe” zaangażowanie, w jaki sposób należy monitorować i kontrolować tego typu przedsięwzięcia, a przede wszystkim do jakiego poziomu szczegółowości należy angażować się w projekt?

Rola szczebla zarządczego w organizacji przede wszystkim w zarządzaniu projektami jest dwojaka. Z jednej strony menadżerowie podejmują decyzje o uruchomieniu lub odrzuceniu poszczególnych projektów lub programów, z drugiej zaś strony są zaangażowani w poszczególne inicjatywy np. w roli komitetu sterującego.

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze strategicznym podejściem do zarządzania projektami, programami w ujęciu realizacji przyjętych celów strategicznych organizacji.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia Zarządzanie projektami dla Zarządów firm obejmuje

Liczba godzin dydaktycznych: 16 godzin dydaktycznych

 1. Projekty, programy a realizacja strategii firmy
 2. Rola zarządu i wyższego kierownictwa w zarządzaniu projektem
 3. Priorytetyzacja i dobór projektów i programów w ramach portfela strategicznego
 4. Zasady podejmowania decyzji strategicznych w projekcie
 5. Analiza finansowa i ekonomiczna: budżetowanie projektu, ocena projektu, wskaźniki finansowe i ekonomiczne, dźwignia finansowa
 6. Analiza dojrzałości projektowej organizacji i project excellence baseline.
 7. Strategiczna komunikację w projekcie, poziomy odpowiedzialności i kompetencji
 8. Reprezentowanie projektu wobec szerszego grona interesariuszy, w tym własnej organizacji
 9. PMO
 10. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uczestnik zdobędzie nowe, prestiżowe kompetencje;
 • zyska wiedzę do prowadzenia projektów komercyjnych w odniesieniu do realizacji przyjętej strategii firmy;
 • otrzyma wiedzę i kompetencje dotyczące sposobów doboru, kontroli realizacji i weryfikacji korzyści w ujęciu całej firmy;
 • W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość pracy na studium przypadku projektu realizowanego w firmie.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami w wymiarze kontekstowym organizacji,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów, programów i portfeli.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać budżetem i harmonogramem projektów w odniesieniu do celów strategicznych, uzasadnienia biznesowego i społecznego,
 • posiada kompetencje dotyczące sposobów doboru, kontroli realizacji i weryfikacji korzyści w ujęciu całej firmy,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami komunikacyjne narzędzia,

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trener

Joanna Pauly – to przede wszystkim trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Ponadto Akredytowany trener International Project Management Associaction. Co więcej prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o.,dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ponadto Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami przede wszystkim z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Dodatkowo umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową a Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, ponadto udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

dr inż. Mateusz Trzeciak – Doktor nauk o zarządzaniu, aktualnie adiunkt na Politechnice Śląskiej, kierownik projektów, znawca metod i standardów zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatami (PRINCE2, AgilePM, PMPrin, Project Server 2013 Inside Out, IPMA-D) członek i działacz stowarzyszeń branżowych na skalę lokalną (Wiceprzewodniczący Rady ŚGR IPMA, KZP SOLVER) oraz na skalę ogólnopolską (Przewodniczący Young Crew IPMA Polska, autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, analityk, dydaktyk, publicysta, w wolnych chwilach pasjonat klocków LEGO, rozwoju osobistego oraz rozrywki elektronicznej.

Doświadczenie w liczbach:

 • 900 godzin szkoleniowych
 • 25 zrealizowanych projektów komercyjnych i non-profit
 • 30 publikacji naukowych i popularyzatorskich
 • 98% satysfakcji uczestników/klientów

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli, członków zarządów, dyrektorów biur zarządzania projektami, kierowników komórek zaangażowanych w realizację projektów oraz wyższego kierownictwa firmy.

Organizacja szkolenia: Zarządzanie projektami dla Zarządów

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.