Opis

Zarządzanie programem w oparciu o metodę MSP

Czy wszystkie zmiany wprowadzane w organizacji jesteśmy w stanie wdrożyć za pomocą projektów? Czy projekt jest wystarczającym narzędziem we wdrożeniu dużej, często trudnej do określenia zmiany? Jak sobie radzić w zmieniającym się otoczeniu, gdy wiemy co chcemy osiągnąć, ale nie wiemy co dostarczyć, aby to zrobić? Na te, i inne pytania odpowiada szkolenie Zarządzanie programem w oparciu o metodę MSP czyli Skuteczne Zarządzanie Programami (Managing Successful Programmes).

Szkolenie zarządzanie programem w oparciu o metodę MSP dostarcza wiedzy na temat programu, jako narzędzia do wprowadzania zmiany. Pokazuje różnice pomiędzy projektem, programem i portfelem, gdyż brak rozróżnienia właściwego podejścia do wprowadzenia zmiany często skutkuje jej niepowodzeniem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia Zarządzanie programem w oparciu o metodę MSP jest poznanie dobrych praktyk Skutecznego Zarządzania Programami, ale również zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać zmianami o charakterze transformacyjnym.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia: Zarządzanie programem w oparciu o metodę MSP

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godziny

 1. Pryncypia metody MSP
 2. Przegląd Tematów Ładu:
  1. Organizacja programu
  2. Definiowanie wizji programu
  3. Przywództwo i angażowanie interesariuszy
  4. Zarządzanie korzyściami
  5. Projektowanie i dostarczanie modelu docelowego
  6. Planowanie i kontrola
  7. Uzasadnienie biznesowe programu
  8. Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami
  9. Zarządzanie jakością i nadzorem
 3. Procesy transformacji
  1. Identyfikowanie Programu
  2. Definiowanie Programu
  3. Zarządzanie Transzami
  4. Dostarczanie Potencjału
  5. Realizowanie Korzyści
  6. Zamykanie Programu
 4. Biuro programu

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uczestnik zdobędzie umiejętności pozwalające na pełną ocenę zarządzania programami w własnej organizacji,
 • Pozna przebieg transformacji – krok po kroku – w jaki sposób zarządzać programem,
 • Zdobędzie wiedzę dotyczącą obowiązków wszystkich ról w programie,
 • Zdobędzie umiejętności i kompetencje dotyczące praktycznego zarządzania programem oraz powiązania odpowiedzialności,
 • Pozna produkty (dokumenty) programu.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia programu i portfela projektów,
 • ma wiedzę na temat projektów, programów i portfeli
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu programu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w programach i portfelach projektów,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk programu i portfela projektów,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami komunikacyjne narzędzia,
 • potrafi współpracować i zna zasady funkcjonowania PMO.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zajęcia prowadzi:

Trener

Joanna Pauly – to przede wszystkim trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Ponadto Akredytowany trener International Project Management Associaction. Co więcej prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o.,dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ponadto Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami przede wszystkim z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Dodatkowo umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową a Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, ponadto udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Osób pełniących role w ramach Biur Projektów, Programów,
 • Właścicieli Programów, Kierowników Zamiany Biznesowej,
 • Osób, które pracują, kierują, uczestniczą w realizacji programu,
 • Osób chcących poznać uznawane na świecie standardy zarządzania programami.

Organizacja szkolenia: Zarządzanie programem w oparciu o metodę MSP

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.