Opis

Zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA®

Szkolenie z zarządzania programami i portfelami projektów realizowane jest z punktu widzenia strategii firmy. Program został opracowany pod patronatem International Project Management Association IPMA Polska®. Przybliża zarządzanie programami i portfelami projektów z perspektywy operacyjnej i strategicznej.

Co WAŻNE!

Szkolenie z zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA pozwala project managerom i zarządom firm zrozumieć się wzajemnie i rozumieć własne cele. Uczestnicy zdobywają nowe, prestiżowe kompetencje. Zyskują umiejętności prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności uczestników w zakresie zarządzania programem i portfolio projektów.

Metoda szkolenia

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • symulacje projektu,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Program szkolenia: Zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA®

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godzin

 1. Zarządzanie programem:
  • uzasadnienie biznesowe dla programu,
  • cykl życia programu. karta programu,
  • plan zarządzania programem,
  • analiza ryzyk projektów i programu,
  • zarządzanie finansami w programie,
  • wskaźniki programu
 2. Odpowiedzialność za monitorowanie programu i portfela:
  • rola zarządu,
  • działania na styku project i programme managerów.
 3. Budowanie portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów strategicznych organizacji.
 4. Zarządzanie portfelem organizacji:
  • plan zarządzania portfelem,
  • identyfikacja komponentów portfela,
  • wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela,
  • priorytetyzacja projektów,
  • budowanie systemu metryk efektywności portfela.
 5. Kluczowe wskaźniki efektywności.
 6. Dostosowanie portfela projektów:
  • równoważenie i optymalizacja portfela projektów,
  • zarządzanie podażą i popytem – analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów,
  • zarządzania wartością portfela – analiza kosztów i korzyści projektowych,
  • zarządzanie ryzykiem portfela,
  • zarządzanie strategiczną zmianą,
 7. Autoryzacja i kontrola portfela projektów: monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
 8. PMO
 9. Analiza finansowa i ekonomiczna:
  • budżetowanie projektu,
  • ocena projektu,
  • wskaźniki finansowe i ekonomiczne,
  • dźwignia finansowa
 10. Analiza dojrzałości projektowej organizacji i project excellence baseline.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • zdobędzie nowe, prestiżowe kompetencje,
 • nabędzie kompetencje project managera w praktyce,
 • zrozumienie realizacyjne celów operacyjnych i strategicznych firmy,
 • zyska umiejętności prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych).

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia programu i portfela projektów,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu programu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w programach i portfelach projektów,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk programu i portfela projektów,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • potrafi współpracować i zna zasady funkcjonowania PMO.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trener

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Dla kogo

Szkolenie: Zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA® adresowane jest do managerów i członków zarządu firm i instytucji, osób na kierowniczych stanowiskach, project, program i portfolio managerów, członków zespołów projektowych oraz osób nastawionych na pracę projektową.

Organizacja szkolenia: Zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA®

Cena regularna: 1700 zł

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazania prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 2. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.