Opis

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym w oparciu o filozofię MoP

Zarządzanie programem i projektami skupia się głównie na dostarczeniu korzyści oraz wyników. Natomiast zarządzanie portfelem koncentruje się na całkowitym sumarycznym wkładzie tych korzyści i wyników do osiągnięcia celów strategicznych organizacji. Szkolenie zarządzanie portfelem inwestycyjnym w oparciu o filozofię MoP dokładnie na takim podejściu się koncentruje.

Filozofia Management of Portfolios (MoP) kładzie nacisk na strategiczny punkt widzenia zarządzania projektami i programami zmian. Pozwala przyjrzeć się wszystkim działaniom związanym ze zmianami z punktu widzenia portfela. Odpowiada przede wszystkim na pytania, co znajduje się w portfelu, jakie występuje ryzyko, ile kosztuje, jaki posiada wpływ na codzienną działalność oraz realizację strategicznych celów organizacji.

Celem szkolenia zarządzanie portfelem inwestycyjnym w oparciu o filozofię MoP jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz sprawnego zarządzania przedsięwzięciami o charakterze transformacyjnym.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym w oparciu o filozofię MoP

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godziny

 1. Wprowadzenie do MoP
  • Podstawowe definicje (portfel, program, projekt, zwykła działalność biznesowa)
  • Model zarządzania portfelem (kontekst, pryncypia cykle zarządzania)
  • Korzyści z zarządzania portfelem
  • Kontekst strategiczny i organizacyjny
 2. Pryncypia MoP
  • Zaangażowanie wyższego kierownictwa
  • Dopasowanie do struktury ładu organizacyjnego
  • Powiązanie ze strategią
  • Biuro Portfela
  • Pobudzanie kultury zmiany
 3. Wprowadzenie do cyklów zarządzania portfelem
  • Sposoby implementacji (big bang, evolution, ad-hoc)
  • Energia organizacyjna
  • Źródła energii organizacyjnej
 4. Cykl definiowania portfela
  • Przeznaczenie praktyk
  • Zrozumienie
  • Kategoryzowanie
  • Priorytetyzacja
  • Zbalansowanie
  • Planowanie
 5. Cykl dostarczania portfela
  • Przeznaczenie praktyk
  • Kontrola menedżerska
  • Zarządzanie korzyściami
  • Ład organizacyjny
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Angażowanie interesariuszy
  • Zarządzanie zasobami
 6. Role w zarządzaniu portfelem
  • Grupa ds. ukierunkowania portfela lub Komitet inwestycyjny
  • Grupa ds. postępów portfela lub Komitet ds. realizacji zmian
  • Dyrektor ds. zmian biznesowych lub Dyrektor portfela
  • Menadżer portfela
  • Menadżer korzyści portfela
 7. Przegląd dokumentacji wykorzystywanej w zarządzaniu portfelem
  • Struktura zarządzania portfelem
  • Plan realizacji portfela
  • Pulpit zarządczy
  • Struktura zarządzania korzyściami portfela
  • Plan realizacji korzyści portfela
  • Plan finansowy portfela
  • Harmonogram zasobów portfela
  • Plan angażowania interesariuszy i komunikacji

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Eliminacja zbędnych, powielających się i mało opłacalnych projektów, programów,
 • Optymalizacja zasobów pod względem ich wpływu na realizację poszczególnych projektów, programów,
 • Zwiększenie przejrzystości, odpowiedzialności i ładu organizacyjnego,
 • Koordynacja inwestycji w programy i projekty z punktu widzenia opłacalności biznesowej.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę dotyczącą skutecznego realizowania portfela inwestycyjnego,
 • zna role, odpowiedzialności i obowiązki liderów we wprowadzaniu zmiany,
 • ma wiedzę na temat cyklu dostarczania portfela inwestycyjnego.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, podejścia i techniki, które wspomagają dostarczanie portfela inwestycyjnego,
 • zrozumie proces zmiany oraz tworzy środowisko sprzyjające zmianie,
 • jest świadomy zależności pomiędzy cyklem zarządzania portfelem a celami strategicznymi organizacji.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zespół trenerski

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • menedżerów, liderów zmian,
 • kierowników projektów oraz szefów zespołów, którzy w codziennej pracy wprowadzają zmiany w zespole i w organizacji.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym w oparciu o filozofię MoP

Cena regularna szkolenia: 2000 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.