Opis

Szkolenie przekazuje wiedzę jak z sukcesem prowadzić małą firmę, dążyć do wyznaczonych celów, a równocześnie nie czuć się przytłoczonym nadmiarem obowiązków. Kierunkuje również jak utrzymywać prawidłowe relacje z pracownikami oraz nadążać za najnowszymi rozwiązaniami.

Co WAŻNE!

Sukces firmy zależy od jej odpowiedniego zarządzania. Uczestnicy poprzez pełny przegląd problemów występujących w małych firmach nauczą się jak prowadzić własny biznes aby odnosił on sukces. Będą mogli zweryfikować mocne i słabe strony w zarządzaniu własną firmą.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej, kierowników i liderów do poprawnego prowadzenia lub uruchomienia małej firmy.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Trenerzy pracują w oparciu o krótkie wykłady z użyciem prezentacji, ćwiczeń papierowych, symulacji, gier i ćwiczeń zespołowych. Prowadzone są testy diagnozujące umiejętności i atuty, a także burza mózgów dla rozwiązania konkretnych problemów, dyskusje moderowane i praca samodzielna.

Liczba godzin dydaktycznych – 72

Program szkolenia:

Moduł pierwszy: Szef pobłażliwy i stanowczy, o byciu liderem i sobą w małym zespole

 1. Część I – Komunikacja
  1. Kim są dzisiaj nasi współpracownicy w XXI wieku?
  2. Systemy motywacyjne, czyli jaki jest związek między wysiłkiem o efektem pracy.
   • Dwubiegunowe podejście do współpracowników
   • Poziomy potrzeb
   • Teoria dwuczynnikowa
   • Teoria wyznaczania celów
   • Teoria oczekiwań
   • Teoria sprawiedliwości (niedowartościowanie – sprawiedliwość – przewartościowanie)
  3. Komunikacja intrapersonalna jako klucz do komunikacji interpersonalnej.
  4. Zasady organizacji a jej misja, wizja i wartości w kontekście realizowania celów biznesowych i indywidualnych.
  5. Model współzależności Coveya a komunikowanie zasad.
  6. Trening inteligencji emocjonalnej w komunikowaniu się.
  7. Delegowanie odpowiedzialności a komunikowanie w różnorodnych modelach biznesowych hierarchicznych i płaskich, procesowych i projektowych.
 2. Część II – Zarządcza
  1. Złożoność pojęcia zespół w XX wieku – odejście od tradycyjnie rozumianego zespołu w kierunku zespołów opartych na wartościach.
  2. Budowanie zespołu
   • pojęcie odpowiedzialności jako klucz w zespołach opartych na wartościach
   • cechy modelu Tuckmana w zarządzaniu typu waterfall, agile i lean
   • rekrutacja pracowników w małych firmach – kluczowe kompetencje i obszary uprawnień i odpowiedzialności
  3. Skuteczna komunikacja w zespołach opartych na wartościach:
   • motywacja,
   • delegowanie zadań,
   • ocena i feedback
   • rozwiązywanie konfliktów i kryzysów
  4. Poczucie własnej wartości szefa i odporność psychiczna
   • budowanie swojej marki i wizerunku
   • samoświadomość i samoocena
   • radzenie sobie z porażką i sukcesem
  5. Trening komunikacji menadżerskiej.
  6. Kierowanie w sytuacjach kryzysowych
  7. Coachingowy styl zarządzania
 3. Część III – Przywódcza
  1. Koncepcja talentów w oparciu o archetypy Junga.
   • Archetypiczne cechy na linii wolność-porządek
   • Archetypiczne cechy na linii ja-inni
  2. Komunikacja archetypów
  3. Koncentracja na zasadach
  4. Wartości i przekonania
  5. Typy i akcesoria siły
  6. Style przywództwa
  7. Inteligencja emocjonalna i spójność w przywództwie
  8. Rola motywacji i postrzegania świata w skutecznym przywództwie
  9. Koncepcja przywództwa sytuacyjnego.
  10. Przywództwo oparte na zasadach.

Moduł drugi: Formalne aspekty i ochrona firmy – czy wszystko jest na pewno poukładane?

 1. Część I – Prawna
  1. 5 podstawowych praw i obowiązków pracownika a prawa i obowiązki pracodawcy
   • Tylko obowiązki wynikające z umowy
   • Godziwe wynagrodzenie za pracę
   • Zakaz dyskryminacji
   • Prawo do wypoczynku
   • Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  2. Zmiana formy działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki prawa handlowego. Kwestia odpowiedzialności.
  3. Nierzetelność pracowników i kontrahentów. Windykowanie szkód i należności.
  4. Pozyskiwanie klientów w świetle prawa
  5. Regulaminy w firmie
  6. Zasady zawierania umów, premii i bonusów z klientami
  7. Reklamacje
  8. Ochrona firmy i jej tajemnicy handlowej.
  9. Co to znaczy zakaz konkurencji dla pracowników a co to znaczy poufność dla pracowników – kiedy i jak zabezpieczyć firmę?
  10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników. Czy pracodawca ma obowiązek szkolenia i czy może zabronić podnoszenia kwalifikacji?
  11. Jak radzić sobie z konkurencją, kiedy mówimy o nieuczciwych praktykach, jak zastrzec swoje działania na rynku jako unikatowe?
 2. Część II – Finansowa
  1. Typowe błędy przy rozliczaniu ZUS i podatków – jakie konsekwencje grożą pracownikom i pracodawcom?
   • Jak wybrać biuro rachunkowe i ile to kosztuje? Co wpływa na cenę obsługi, a co jest nadużyciem? Czy księgowość można prawidłowo rozliczać samemu?
   • Jak rozliczać spóźnione koszty?
   • Podatki miesięczne, kwartalne – jaka opcja jest lepsza?
   • Nowe rozliczenia VAT.
  2. Typowe problemy kadrowe
   • Okulary w firmie, chorobowe z którego się nie korzysta, praca zdalna pracownika, weryfikacja zwolnień, prawidłowe badania lekarskie – jak rozwiązywać takie problemy?
   • Brak limitu godzin pozbawia rekompensaty za pracę powyżej niepełnego wymiaru
   • Dodatek za nadgodziny w pracy akordowej
   • Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
   • Kilku komorników do jednego wynagrodzenia
   • Dopłaty do wczasów i odpis na ZFŚS nie należą do pracownika
   • Odprawa rentowa po długotrwałej chorobie
   • Nabycie prawa do jubileuszówki w czasie urlopu wychowawczego
   • Obliczanie dodatku za nadgodziny zgodnie z nominałem
   • O zakończeniu wypowiedzenia decydują przepisy
   • Świadectwem pracy nie można zmienić trybu zwolnienia
   • Ograniczenie wymiaru zwolnienia na dokształcanie
   • Wypowiedzenie umowy e-mailem
   • Wypowiedzenie umowy o pracę przed badaniami kontrolnymi
   • Dojazdy do pracy w ramach grafiku
   • Zastrzeżenie warunku w umowie o pracę
   • Potwierdzanie danych pracownika przez telefon
   • Odprawa przy dwutygodniowym wypowiedzeniu
  3. Leasing i kredyt w firmie – która opcja jest tańsza w jakim przypadku?
  4. Dofinansowanie działalności ze środków publicznych (unijnych i krajowych)
   • Regulacje dotyczące funduszy unijnych i środków krajowych publicznych
   • Pomoc publiczna – jak ją dokumentować?
   • Finansowanie ze środków unijnych dla przedsiębiorców w praktyce – jakie działania mogą być finansowane i na jakich warunkach i zasadach, mity krążące na temat dofinansowań unijnych
   • Finansowanie ze środków ministerialnych oraz PFRON, ZUS i NFOŚiGW.
 3. Część III – Ochronna
  1. Ochrona informacji i tajemnic prawnie chronionych w firmie i wpływ tej ochrony na decyzje strategiczne i operacyjne, delegowanie zadań i uprawnienia osób
   • Ochrona informacji niejawnych – bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne
   • Dane osobowe – wymogi krajowe i instytucje RODO
   • Tajemnica pracodawcy
   • Tajemnica przedsiębiorstwa – czy warto ją tworzyć? Rodzaje informacji podlegających ochronie, procedury ochrony
  2. Atuty firm na rynku posiadających uregulowaną tajemnicę przedsiębiorstwa
  3. Bezpieczeństwo organizacyjne
   • Procedury naboru, szkolenia, określanie realne obowiązków pracownika
   • Polityka Bezpieczeństwa Informacji – fundament ochrony zasobów informacyjnych firmy
   • Pion ochrony – pełnomocnik ochrony
  4. Bezpieczeństwo osobowe
   • Oświadczenia/umowy o zachowaniu poufności – podstawowy sposób zabezpieczania zasobów informacyjnych firmy
   • Zakazy konkurencji w trakcie/po ustaniu stosunku pracy – kiedy, dlaczego i na jakich warunkach
  5. Bezpieczeństwo fizyczne.
   • Ochrona fizyczna/plany ochrony – własna, zlecona /firmy ochroniarskie/, na jakich warunkach
   • Zabezpieczenia techniczne – systemy alarmowe, polityka kluczy
   • Monitoring – kiedy jest możliwy, jakie należy spełnić warunki
  6. Bezpieczeństwo IT
   • Zasady korzystania z oprogramowania i sprzętu komputerowego – Regulamin IT
   • Legalność oprogramowania – licencje
   • Zabezpieczenia pomieszczeń/serwerowni
  7. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
   • Administracyjne kary pieniężne
   • Odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych
  8. Jakie rozwiązania IT przyjąć w firmie, aby były adekwatne do wielkości firmy, zatrudniania i potrzeb?

Moduł trzeci: Marketing i sprzedaż czyli praca dla każdego członka załogi

 1. Część I – Marketingowa
  1. Własna marka – wiedza na start, która pomoże Ci budować biznes. Nazwa, logo, spójny wizerunek, CI, produkt, klient, rynek, twoje wyróżniki.
   • Cele marketingu
   • Sposoby analizy rynku
   • Logo, nazwa, CI, Klient, rynek itd. – przekuwamy teorię na praktykę
   • Narzędzia statystyczne pomagające w budowaniu firmy
   • Spójność przekazu – jaką rolę pełni
   • Marketing b2c
   • Marketing b2b
   • Co wyróżnia Twój biznes- poszukiwanie wyróżników
  2. Twój target – czyli jak komunikować się z klientem i kto nim dla mojego biznesu jest. Grupy docelowe i ich atrybuty.
   • Analiza pokolenia x,y,z, milenialsi, aniani – wprowadzenie
   • Wskaż swój target – analiza grupy docelowej
   • Portret klienta – jak komunikować się aby przekaz był skuteczny
   • Case study
  3. Narzędzia marketingu off i online – co wybrać dla swojego biznesu, aby być skutecznym w działaniu.
   • Wprowadzenie do marketingu off i online
   • Narzędzia marketingu offline
   • Narzędzia marketingu online
   • Kanały komunikacji i promocji – co dla danego biznesu jest skuteczne
   • Event marketingowy i jak go przygotować
 2. Część II – Wizerunkowa
  1. Wyróżnij się lub zgiń czyli jak pisać i mówić o firmie i produkcie, żeby nas słuchali i czytali.
  2. Tworzenie treści dla kanałów off i online
   • Prawa rządzące skuteczną komunikacją
   • Zasada piramidy w budowaniu treści
   • Jak pisać informacje na www, ulotkę
   • Komunikacja w świecie online
   • Komunikat dopasowany do targetu czyli jak nas czyta pokolenie
  3. Podstawy autoprezentacji – czyli jak skutecznie sprzedać siebie i produkt. Elementy wystąpień publicznych. Rola gestu, słowa, wizerunku.
   • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania
   • Struktura wizerunku
   • Rola gestu w komunikacji
   • Rola słowa, głosu i intonacji w komunikacji
   • Sprawne budowanie treści i przekazu – ćwiczenia
   • Skuteczne radzenie sobie ze stresem w autoprezentacji
   • Ćwiczenia przed kamerą z wystąpień i autoprezentacji
 3. Część III – Sprzedażowo – Negocjacyjna
  1. Sprzedaż telefoniczna,, sprzedaż on-line, sprzedaż osobista – co daje najlepsze efekty?
  2. Etapy rozmowy handlowej
  3. Etapy negocjacji.
  4. Typy klientów:
   • nastawiony na doradztwo;
   • samodzielnie podejmujący decyzje;
   • nastawiony na dane?
   • Jak zachowuje się klient mający określone cele?
   • Klient szybko podejmujący decyzje to dobry klient?
   • Rozmawiam z klientem nastawionym na przyszłość, jak go przekonać?
   • Czy klient krytyk to zły grunt dla sprzedawcy?
   • Poznaj klienta mówiącego o dotychczasowych doświadczeniach;
   • Dlaczego klient obawiający się problemów potrzebuje Twojej szybkiej reakcji?
  5. Język korzyści
  6. Postawa pro-sprzedażowa
  7. Cross-selling i up-selling.
  8. Rozpoznanie potrzeb klientów?
  9. Postawa dobrego sprzedawcy.
  10. Skuteczne techniki sprzedażowe i zasady negocjacji
  11. Jak negocjować cenę?
  12. Przegląd najskuteczniejszych, nowoczesnych technik negocjacji
  13. Techniki finalizacji transakcji a procesy w firmach
  14. Inteligencja emocjonalna w sprzedaży
  15. Rozproszenie działań marketingowych i delegowanie zadań marketingowych wszystkim pracownikom
  16. Działania antymarketingowe, które szkodzą firmie (np. zła obsługa klienta)
  17. Podstawowe zasady obsługi klienta w małej firmie
  18. Zasada pierwszego frontu – każdy pracownik reprezentuje firmę
  19. Zasady zawierania umów, premii i bonusów
  20. Reklamacje

Sprawdź szczegółowy program szkolenia: Zarządzanie małą firmą

 • Pełny przegląd problemów występujących w małych firmach
 • Wzmocnienie roli szefa i jego postawy
 • Możliwość zweryfikowania dobrych i słabych stron w zarządzaniu

Po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z związane z zarządzaniem mała firmą
 • uczestnik zna i potrafi odnaleźć optymalne rozwiązanie
 • uczestnik wie, co szukać i jak szukać, aby chronić swoją firmę
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość przepisów prawa

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania firmą
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.
W realizacji szkolenia udział biorą:
– Joanna Pauly
– Sławomir Kowalski
– Justyna Duda
– Maciej Nowak
– Aleksandra Cieślik
– Aleksandra Rzepecka
– Joanna Smyczek
– Tymoteusz Rduch
– płk Kazimierz Ślusarczyk

Wszyscy prowadzący to praktycy z doświadczeniem od 10 do 30 lat w biznesie i swoim obszarze tematycznym. Wszyscy prowadzą własne małe firmy. Jako praktycy i eksperci w swojej branży dzielą się wiedzą praktyczną, którą można bezpośrednio zastosować w biznesie. W czasie szkoleń można im zadawać dowolne pytania, na które chętnie udzielą odpowiedzi.

Szkolenie przeznaczone jest dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób chcących założyć własne firmy, startupy.

Cena regularna: 6750 zł

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • drobny poczęstunek.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.