Opis

Zarządzanie małą firmą – moduł pierwszy: Szef pobłażliwy i stanowczy, o byciu liderem i sobą w małym zespole.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie stanowi nie lada wyzwanie. Ten moduł będzie obejmował aspekty psychologiczne: jak poradzić sobie z młodym zespołem? Jak zrobić, aby ludzie rozumieli, że w małym zespole wszyscy czasami robią wszystko i muszą na siebie liczyć? Jak przydzielić zadania, żeby wyegzekwować ich realizację? Jak rozwiązywać konflikty i kierować w sytuacjach kryzysowych?

Rozwój umiejętności komunikacyjnych, zarządczych i przywódczych oraz uporządkowanie przekonań na temat zarządzania i przekonanie się o swojej wartości.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Trenerzy pracują w oparciu o krótkie wykłady z użyciem prezentacji, ćwiczeń papierowych, symulacji, gier i ćwiczeń zespołowych. Prowadzone są testy diagnozujące umiejętności i atuty, a także burza mózgów dla rozwiązania konkretnych problemów, dyskusje moderowane i praca samodzielna.

Liczba godzin dydaktycznych – 24

Program ramowy szkolenia:

CZĘŚĆ 1 KOMUNIKACYJNA
Komunikacja jest coraz częściej zdominowana przez komunikowanie wirtualne. Przekazywanie informacji stało się kluczem efektywności, ale czy na pewno zrozumienia? Na rynku stykają się seniorzy, baby boomers, pokolenie X, Y (millenialsi) i Z. Mają różne cele zawodowe, szkoleniowe, rozwojowe. Inaczej ich motywujemy, delegujemy zadania, co innego jest dla nich wartością. Jak mówić, aby nas słuchano? Jak sprawić, aby to, co mówimy było dla wszystkich zrozumiane i szanowane? Program szkolenia obejmuje najnowsze narzędzia zaczerpnięte z psychologii, coachingu i mentoringu.

 1. Kim są dzisiaj nasi współpracownicy w XXI wieku?
 2. Systemy motywacyjne, czyli jaki jest związek między wysiłkiem o efektem pracy.
  • Dwubiegunowe podejście do współpracowników
  • Poziomy potrzeb
  • Teoria dwuczynnikowa
  • Teoria wyznaczania celów
  • Teoria oczekiwań
  • Teoria sprawiedliwości (niedowartościowanie – sprawiedliwość – przewartościowanie)
 3. Komunikacja intrapersonalna jako klucz do komunikacji interpersonalnej.
 4. Zasady organizacji a jej misja, wizja i wartości w kontekście realizowania celów biznesowych i indywidualnych.
 5. Model współzależności Coveya a komunikowanie zasad.
 6. Trening inteligencji emocjonalnej w komunikowaniu się.
 7. Delegowanie odpowiedzialności a komunikowanie w różnorodnych modelach biznesowych hierarchicznych i płaskich, procesowych i projektowych.

CZĘŚĆ 2 ZARZĄDCZA
Zespoły pracują w oparciu o coraz wydajniejsze systemy informatyczne. Normą staje się praca zdalna, w zespołach wirtualnych i w obcych językach. Organizacje przechodzą przeobrażenia niespotykane jeszcze w 20 lat temu. Procesy i projekty realizowane są za pomocą różnych metod – tradycyjnie, zwinnie i minimalistycznie. Coraz częściej procesy zarządzania i odpowiedzialności są spłaszczane do struktury niezbędnej a nie wszyscy pracownicy i menadżerowie odnajdują się na styku wymagań pracowników, szefów i klientów w organizacji ciągle przeobrażającej się.

 1. Złożoność pojęcia zespół w XX wieku – odejście od tradycyjnie rozumianego zespołu w kierunku zespołów opartych na wartościach.
 2. Budowanie zespołu
  • pojęcie odpowiedzialności jako klucz w zespołach opartych na wartościach
  • cechy modelu Tuckmana w zarządzaniu typu waterfall, agile i lean
  • rekrutacja pracowników w małych firmach – kluczowe kompetencje i obszary uprawnień i odpowiedzialności
 3. Skuteczna komunikacja w zespołach opartych na wartościach:
  • motywacja,
  • delegowanie zadań,
  • ocena i feedback
  • rozwiązywanie konfliktów i kryzysów
 4. Poczucie własnej wartości szefa i odporność psychiczna
  • budowanie swojej marki i wizerunku
  • samoświadomość i samoocena
  • radzenie sobie z porażką i sukcesem
 5. Trening komunikacji menadżerskiej.
 6. Kierowanie w sytuacjach kryzysowych
 7. Coachingowy styl zarządzania

CZĘŚĆ 3 PRZYWÓDCZA
WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ DO WYDAJNOŚCI. Samochód, jedzie na jednocześnie czterech kołach odpowiednio wyważonych. Szef jest zależny, niezależny i współzależny jednocześnie. Jak wpływać na ludzi wykorzystując potencjał intelektualny, emocjonalny, umysłowy i duchowy? Jakiego lidera wymaga organizacja, projekt, zespół a jakim czujesz się ty? Jakie są główne sposoby wpływania na otoczenie za pomocą siły, użyteczności i zasad? Jak nasze życiowe lekcje wpływają na nasze wartości i zasady życiowe, którymi kierujemy się w pracy?

Nie ma możliwości, aby zapewnić sobie zwycięstwo publiczne bez zwycięstwa prywatnego [Covey]. Przywództwo oparte na zasadach daje podstawy oparte na ludziach i ich wzajemnych stosunkach. Skuteczna komunikacja jest zbudowana na fundamencie zaufania, a zaufanie opiera się na wiarygodności, a nie na sprycie i wyuczonych mechanizmach. Przywództwo jest wydajne, gdy jest naturalne.

 1. Budowanie pozycji lidera i autorytetu dla małego zespołu
 2. Koncepcja talentów w oparciu o archetypy Junga.
  • Archetypiczne cechy na linii wolność-porządek
  • Archetypiczne cechy na linii ja-inni
 3. Komunikacja archetypów
 4. Koncentracja na zasadach
 5. Wartości i przekonania
 6. Typy i akcesoria siły
 7. Style przywództwa
 8. Inteligencja emocjonalna i spójność w przywództwie
 9. Rola motywacji i postrzegania świata w skutecznym przywództwie
 10. Koncepcja przywództwa sytuacyjnego.
 11. Przywództwo oparte na zasadach.
 • Pełny przegląd problemów występujących w małych firmach
 • Wzmocnienie roli szefa i jego postawy
 • Możliwość zweryfikowania dobrych i słabych stron w zarządzaniu

Po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z związane z zarządzaniem mała firmą
 • uczestnik zna i potrafi odnaleźć optymalne rozwiązanie
 • uczestnik wie, co szukać i jak szukać, aby chronić swoją firmę
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość przepisów prawa

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania firmą
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

W realizacji szkolenia udział biorą:
– Joanna Pauly
– Sławomir Kowalski
– Justyna Duda
– Maciej Nowak
– Aleksandra Cieślik
– Aleksandra Rzepecka
– Joanna Smyczek
– Tymoteusz Rduch
– płk Kazimierz Ślusarczyk

Wszyscy prowadzący to praktycy z doświadczeniem od 10 do 30 lat w biznesie i swoim obszarze tematycznym. Wszyscy prowadzą własne małe firmy. Jako praktycy i eksperci w swojej branży dzielą się wiedzą praktyczną, którą można bezpośrednio zastosować w biznesie. W czasie szkoleń można im zadawać dowolne pytania, na które chętnie udzielą odpowiedzi.

Kurs przeznaczony jest dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób chcących założyć własne firmy, startupy.

Cena regularna: 2250 zł

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.