Opis

Zarządzanie małą firmą – moduł drugi: Formalne aspekty i ochrona firmy – czy wszystko jest na pewno poukładane?

W gąszczu problemów prawnych, finansowych i księgowych, rozwiązań IT, ochrony firmy, jej know-how i innych jest tak wiele szkoleń i doradców, że trudno znaleźć czas, aby wszystkiemu się przyjrzeć i znaleźć dla siebie odpowiednią ścieżkę. Ten moduł ma jeden cel – przedstawić wszystkie najczęstsze problemy dotykające małe firmy, jak również przedstawić w miarę całościowy i spójny obraz przepisów i wymagań dotyczących wszystkich. Rozwiązania prawne zajmą nam cały pierwszy dzień, rozwiązania księgowe i kwestie finansowania rozwoju ze źródeł zewnętrznych 2 dzień, a trzeci poświęcimy na zagadnienia IT i ochrony firmy.

Rozwój umiejętności zarządczych w obszarze prawa, ochrony firmy, rozwiązań IT, księgowości i kadr.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Trenerzy pracują w oparciu o krótkie wykłady z użyciem prezentacji, ćwiczeń papierowych, symulacji, gier i ćwiczeń zespołowych. Prowadzone są testy diagnozujące umiejętności i atuty, a także burza mózgów dla rozwiązania konkretnych problemów, dyskusje moderowane i praca samodzielna.

Liczba godzin dydaktycznych – 24

Program ramowy szkolenia:

CZĘŚĆ 1 PRAWNA

 1. 5 podstawowych praw i obowiązków pracownika a prawa i obowiązki pracodawcy
  • Tylko obowiązki wynikające z umowy
  • Godziwe wynagrodzenie za pracę
  • Zakaz dyskryminacji
  • Prawo do wypoczynku
  • Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 2. Zmiana formy działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki prawa handlowego. Kwestia odpowiedzialności.
 3. Nierzetelność pracowników i kontrahentów. Windykowanie szkód i należności.
 4. Pozyskiwanie klientów w świetle prawa
 5. Regulaminy w firmie
 6. Zasady zawierania umów, premii i bonusów z klientami
 7. Reklamacje
 8. Ochrona firmy i jej tajemnicy handlowej.
 9. Co to znaczy zakaz konkurencji dla pracowników a co to znaczy poufność dla pracowników – kiedy i jak zabezpieczyć firmę?
 10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników. Czy pracodawca ma obowiązek szkolenia i czy może zabronić podnoszenia kwalifikacji?
 11. Jak radzić sobie z konkurencją, kiedy mówimy o nieuczciwych praktykach, jak zastrzec swoje działania na rynku jako unikatowe?

CZĘŚĆ 2 Finansowa

 1. Typowe błędy przy rozliczaniu ZUS i podatków – jakie konsekwencje grożą pracownikom i pracodawcom?
  • Jak wybrać biuro rachunkowe i ile to kosztuje? Co wpływa na cenę obsługi, a co jest nadużyciem? Czy księgowość można prawidłowo rozliczać samemu?
  • Jak rozliczać spóźnione koszty?
  • Podatki miesięczne, kwartalne – jaka opcja jest lepsza?
  • Nowe rozliczenia VAT.
 2. Typowe problemy kadrowe
  • Okulary w firmie, chorobowe z którego się nie korzysta, praca zdalna pracownika, weryfikacja zwolnień, prawidłowe badania lekarskie – jak rozwiązywać takie problemy?
  • Brak limitu godzin pozbawia rekompensaty za pracę powyżej niepełnego wymiaru
  • Dodatek za nadgodziny w pracy akordowej
  • Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
  • Kilku komorników do jednego wynagrodzenia
  • Dopłaty do wczasów i odpis na ZFŚS nie należą do pracownika
  • Odprawa rentowa po długotrwałej chorobie
  • Nabycie prawa do jubileuszówki w czasie urlopu wychowawczego
  • Obliczanie dodatku za nadgodziny zgodnie z nominałem zakończeniu wypowiedzenia decydują przepisy
  • Świadectwem pracy nie można zmienić trybu zwolnienia
  • Ograniczenie wymiaru zwolnienia na dokształcanie
  • Wypowiedzenie umowy e-mailem
  • Wypowiedzenie umowy o pracę przed badaniami kontrolnymi
  • Dojazdy do pracy w ramach grafiku
  • Zastrzeżenie warunku w umowie o pracę
  • Potwierdzanie danych pracownika przez telefon
  • Odprawa przy dwutygodniowym wypowiedzeniu
 3. Leasing i kredyt w firmie – która opcja jest tańsza w jakim przypadku?
 4. Dofinansowanie działalności ze środków publicznych (unijnych i krajowych)
  • Regulacje dotyczące funduszy unijnych i środków krajowych publicznych
  • Pomoc publiczna – jak ją dokumentować?
  • Finansowanie ze środków unijnych dla przedsiębiorców w praktyce – jakie działania mogą być finansowane i na jakich warunkach i zasadach, mity krążące na temat dofinansowań unijnych
  • Finansowanie ze środków ministerialnych oraz PFRON, ZUS i NFOŚiGW.

CZĘŚĆ 3 OCHRONNA

 1. Ochrona informacji i tajemnic prawnie chronionych w firmie i wpływ tej ochrony na decyzje strategiczne i operacyjne, delegowanie zadań i uprawnienia osób
  • Ochrona informacji niejawnych – bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne
  • Dane osobowe – wymogi krajowe i instytucje RODO
  • Tajemnica pracodawcy
  • Tajemnica przedsiębiorstwa – czy warto ją tworzyć? Rodzaje informacji podlegających ochronie, procedury ochrony
 2. Atuty firm na rynku posiadających uregulowaną tajemnicę przedsiębiorstwa
 3. Bezpieczeństwo organizacyjne
  • Procedury naboru, szkolenia, określanie realne obowiązków pracownika
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji – fundament ochrony zasobów informacyjnych firmy
  • Pion ochrony – pełnomocnik ochrony
 4. Bezpieczeństwo osobowe
  • Oświadczenia/umowy o zachowaniu poufności – podstawowy sposób zabezpieczania zasobów informacyjnych firmy
  • Zakazy konkurencji w trakcie/po ustaniu stosunku pracy – kiedy, dlaczego i na jakich warunkach
 5. Bezpieczeństwo fizyczne.
  • Ochrona fizyczna/plany ochrony – własna, zlecona /firmy ochroniarskie/, na jakich warunkach
  • Zabezpieczenia techniczne – systemy alarmowe, polityka kluczy
  • Monitoring – kiedy jest możliwy, jakie należy spełnić warunki
 6. Bezpieczeństwo IT
  • Zasady korzystania z oprogramowania i sprzętu komputerowego – Regulamin IT
  • Legalność oprogramowania – licencje
  • Zabezpieczenia pomieszczeń/serwerowni
 7. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
  • Administracyjne kary pieniężne
  • Odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych
 8. Jakie rozwiązania IT przyjąć w firmie, aby były adekwatne do wielkości firmy, zatrudniania i potrzeb?
 • Pełny przegląd problemów występujących w małych firmach
 • Wzmocnienie roli szefa i jego postawy
 • Możliwość zweryfikowania dobrych i słabych stron w zarządzaniu

Po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z związane z zarządzaniem mała firmą
 • uczestnik zna i potrafi odnaleźć optymalne rozwiązanie
 • uczestnik wie, co szukać i jak szukać, aby chronić swoją firmę
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość przepisów prawa

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania firmą
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

W realizacji szkolenia udział biorą:
– Joanna Pauly
– Sławomir Kowalski
– Justyna Duda
– Maciej Nowak
– Aleksandra Cieślik
– Aleksandra Rzepecka
– Joanna Smyczek
– Tymoteusz Rduch
– płk Kazimierz Ślusarczyk

Wszyscy prowadzący to praktycy z doświadczeniem od 10 do 30 lat w biznesie i swoim obszarze tematycznym. Wszyscy prowadzą własne małe firmy. Jako praktycy i eksperci w swojej branży dzielą się wiedzą praktyczną, którą można bezpośrednio zastosować w biznesie. W czasie szkoleń można im zadawać dowolne pytania, na które chętnie udzielą odpowiedzi.

Kurs przeznaczony jest dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób chcących założyć własne firmy, startupy.

Cena regularna: 2250 zł

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.