Opis

Szkolenie obejmuje najnowsze narzędzia zaczerpnięte z psychologii, coachingu i mentoringu, które ułatwiają porozumienie w zespole oraz procesie zarządzania. Przekazywanie komunikacji w różnych kwestiach pozwala na efektywność, skuteczność i wydajność oraz na budowanie relacji i bycie liderem. Prawidłowa komunikacja jest pierwszym krokiem do przywództwa.

Co WAŻNE!

Program szkolenia zawiera ćwiczenia, które pomagają w opanowaniu umiejętności skutecznej komunikacji oraz rozumienia własnego przywództwa. Uczestnik otrzyma algorytmy różnorodnych sytuacji komunikacyjnych do natychmiastowego zastosowania.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie słuchania i rozumienia w komunikowaniu się, delegowaniu, motywowaniu, udzielaniu informacji zwrotnej.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Równowaga i spójność w komunikacji zawodowej i osobistej
 2. Wartości i przekonania w procesie komunikacji
 3. Komunikacja managerska jako klucz do komunikacji interpersonalnej.
 4. Warsztat komunikacji w oparciu o Model Scheina
  1. Ćwiczenia zadawania pytań
  2. Ćwiczenia słuchania, odzwierciedlania i wspierania
  3. Ćwiczenia odkrywania celów i wizji
  4. Ćwiczenia okrywania wartości i przekonań
 5. Archetypy i osobowość w procesie komunikacji i przywództwie
  1. Ćwiczenia odkrywania własnych archetypów na podstawie archetypów Junga
  2. Osie rozwojowe
  3. Obszary rozwoju
 6. Warsztat autoprezentacji, czyli co komunikujemy otwarcie
  1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  2. Okno Johari
  3. Style autoprezentacji
 7. Wywieranie wpływu
 8. Przygotowanie prezentacji i wystąpienia – zasada 5xW
 9. Rola asertywności w komunikacji
 10. Informacja zwrotna
  1. Wizja i misja, opis stanowiska, wytyczanie celów i plany rozwoju w kontekście informacji zwrotnej
  2. Model FUKO
 11. Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnej:
  1. Pochwała
  2. Krytyka
  3. Rozmowa korygująca
  4. Przekazywanie trudnej sytuacji.
 12. Ćwiczenie reguł szefa:
  1. Przedstawienie intencji
  2. Określenie minimalnych granic
  3. Ustalenie maksymalnych preferencji
 • Przedstawiane są narzędzia, które pozwalają zrozumieć motywy i nastawienie różnych pokoleń,
 • Program szkolenia zawiera ćwiczenia, które pomagają w opanowaniu umiejętności  skutecznej komunikacji oraz rozumienia własnego przywództwa właśnie w kontekście komunikacji,
 • Uczestnik otrzyma algorytmy różnorodnych sytuacji komunikacyjnych do natychmiastowego zastosowania.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod komunikowania się coachingowego, mentoringowego,
 • potrafi zdecydować o sposobie komunikowania się.

Obszar Umiejętności:

 • potrafi wybrać odpowiedni sposób komunikowania się w zależności od osób, z którymi się komunikuje,
 • potrafi zastosować wybrane narzędzia komunikacji,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów i właścicieli firm, członków zespołów, osób aspirujących do pracy związanej z kierowaniem ludźmi oraz dla osób chcących polepszyć swoje relacje międzyludzkie.

Cena regularna szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.