Opis

Akademia CAPM®/PMP® jest sprawdzonym rozwiązaniem, jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje jako kierownik projektu lub myślisz o certyfikacie Project Management Professional (PMP)®. To najbardziej rozpowszechniony program szkoleniowy, przygotowujący do zdobycia tego prestiżowego certyfikatu.

Co WAŻNE!

Szkolenie pozwala zdobyć praktyczne umiejętności zarządzania projektami. Dzięki udziałowy w Akademii uzyskuje się uprawnienia do egzaminu w placówce kształcenia ustawicznego spełniającej wymogi edukacji formalnej na podstawie przepisów o systemie oświaty (wpis do rejestru w Urzędzie Miasta Gliwice). Certyfikaty CAPM® i PMP® są wydawane przez Project Management Institute (PMI®), największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami.

Kompleksowe przygotowanie do egzaminów PMP oraz CAPM, zapoznanie się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Akademia CAPM®/PMP® jest dostosowana do aktualnie obowiązującej wersji A Guide to the Project Management Body of Knowledge® (PMBOK® Guide). Wykładowym językiem jest polski, kładziemy duży nacisk na terminologię anglojęzyczną, której znajomość wymagana jest na egzaminie. Ostatniego dnia zajęć weźmiesz udział w egzaminie próbnym, który ma formę zbliżoną do realnego. Na zakończenie Akademii PMP® otrzymasz certyfikat PMI® REP umożliwiający rozpoczęcie procesu aplikacyjnego do właściwego egzaminu PMP®.

80 godzin dydaktycznych

Moduł I – Podstawy zarządzania projektami i procesami

 1. Definicyjne aspekty projektu i zarządzania projektami
  1. Zarządzanie projektem programem i portfelem
  2. Rola PMO w organizacji projektowej
  3. Wartość biznesowa
  4. Zarządzanie projektami, operacyjne i strategiczne
  5. Rola kierownika projektu
 2. Wpływy organizacyjne i cykl życia projektu
  1. Wpływ czynników organizacyjnych na zarządzanie projektami
  2. Interesariusze i zespół projektu
  3. Cykl życia projektu
 3. Procesy zarządzania projektami

Moduł II – Zarządzanie integracją i zakresem projektu

 1. Zarządzanie integracją projektu
  1. Karta projektu
  2. Plan zarządzania projektem
  3. Kierowanie i zarządzanie pracami projektu
  4. Monitorowanie i kontrolowanie prac
  5. Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian
  6. Zamykanie projektu i etapu (fazy)
 2. Zarządzanie zakresem
  1. Planowanie zarządzania zakresem
  2. Zbieranie wymagań
  3. Precyzowanie zakresu
  4. Planowanie struktury podziału pracy
  5. Przeprowadzanie walidacji zakresy
  6. Kontrolowanie zakresu

Moduł III – Zarządzanie czasem, zasobami i kosztami w projekcie

 1. Zarządzanie czasem i zasobami
  1. Planowanie zarządzania harmonogramem
  2. Określanie działań
  3. Określenie kolejności działań
  4. Szacowanie zasobów działań
  5. Szacowanie czasu trwania działań
  6. Opracowywanie harmonogramu
  7. Kontrolowanie harmonogramu
 2. Zarządzanie kosztami
  1. Planowanie zarządzania kosztami
  2. Szacowanie kosztów
  3. Określanie budżetu
  4. Kontrolowanie kosztów

Moduł IV – Zarządzanie jakością, zamówieniami w projekcie

 1. Zarządzanie jakością
  1. Planowanie zarządzania jakością
  2. Przeprowadzenie zapewnienia jakości
  3. Kontrolowanie jakości
 2. Zarządzanie zamówieniami
  1. Planowanie zarządzania zamówieniami
  2. Dokonywanie zamówień
  3. Kontrolowanie zamówień
  4. Zamykanie zamówień

Moduł V – Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacją w projekcie, umiejętności interpersonalne kierownika projektu

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  1. Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi
  2. Pozyskiwanie zespołu projektu
  3. Kształtowanie zespołu projektu
  4. Zarządzanie zespołem projektu
 2. Zarządzanie komunikacją w projekcie
  1. Planowanie zarządzania komunikacją
  2. Zarządzanie komunikacją
  3. Kontrolowanie komunikacji
 3. Umiejętności interpersonalne

Moduł VI – Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy

 1. Klasyfikacja i definicje interesariuszy projektu
 2. Strategie wobec interesariuszy
  1. Partycypacyjne
  2. Dialektyczne
  3. Konfrontacyjne
 3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  1. Rozpoznawanie interesariuszy
  2. Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy
  3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  4. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy

Moduł VII – Zarządzanie ryzykiem projektu

 1. Klasyfikacja i definicje ryzyka projektu i podejścia metodyczne
 2. Zarządzanie ryzykiem projektu
  1. Planowanie zarządzania ryzykiem
  2. Rozpoznawanie ryzyk
  3. Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk
  4. Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk
  5. Planowanie reakcji na ryzyko
  6. Kontrolowanie ryzyk

Moduł VIII – Praktyczny warsztat egzaminacyjny CAPM®/PMP®

Symulacja egzaminu i podsumowanie materiału egzaminacyjnego.

 • Przygotowanie do egzaminu CAPM®/PMP®
 • Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania projektami
 • Zdobycie wiedzy na temat rekomendowanych narzędzi i technik projektowych
 • Przedstawienie polskich pytań egzaminacyjnych
 • Uzyskanie i potwierdzenie minimalnej liczby godzin uprawniającej do egzaminu w placówce kształcenia ustawicznego spełniającej wymogi edukacji formalnej na podstawie przepisów o systemie oświaty (wpis do rejestru w Urzędzie Miasta Gliwice)

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami,
 • ma wiedze na temat realizacji egzaminu CAPM® i PMP®,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi zarządzać projektami,
 • potrafi dostosować odpowiednie narzędzie do rodzaju prac w projekcie i charakteru projektu,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy PMI®,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Akademia skierowana jest do doświadczonych kierowników projektów przygotowującymi się do certyfikacji PMP, mniej doświadczonych kierowników projektów przygotowującymi się do certyfikacji CAPM, do członków zespołów projektowych, którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje lub przygotować się do egzaminów.

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 o. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które odbyły min. 80% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Egzamin:
  • Egzaminy te są przeprowadzane przez Project Management Institute w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych.
  • Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide. Egzamin odbywa się w języku angielskim lub w języku polskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).
  • Certified Associate in Project Management (CAPM®) – egzamin jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim lub w języku polskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.