Opis

INTERESARIUSZE, czyli KTO NAPRAWDĘ MA NA NAS WPŁYW? WARSZTAT ZARZĄDZANIA RELACJAMI I WYWIERANIA WPŁYWU

Najczęściej potrafimy wskazać tzw. „winnych”, potrafimy oswoić się z myślą, że skutki błędów w komunikacji zaburzają nam efekty naszych działań, potrafimy również przyznać się, że „wszystko zależy od ludzi”. Znamienne zatem, że w naszej diagnozie zespołów i organizacji okazuje się, że najczęściej właśnie błąd, który waży na wynikach, leży w niezaplanowaniu relacji z ludźmi i podmiotami, które nas otaczają, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszej organizacji.

Co WAŻNE!

Łatwo możemy przekonać się, że nawet ci, którzy nam sprzyjali, z czasem stają się nam nieprzychylni, bo nie dbaliśmy o prawidłową strategię relacji z tymi podmiotami i ludźmi. Czas to naprawić.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy interesariuszy, zarządzania nimi i relacjami oraz sztuką wywierania wpływu.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Otoczenie organizacji i projektów
 2. Cele organizacji i cele interesariuszy
 3. Wyznaczanie celów jako wypadkowa celów interesariuszy
 4. Ćwiczenia:
  1. Tworzenie matrycy zarządzania interesariuszami
  2. Tworzenie rejestru interesariuszy
  3. Tworzenie planów komunikacji
 5. Cel strategii zarządzania relacjami
  1. Strategie partycypacyjne
  2. Strategie dialektyczne
  3. Strategie represyjne
 6. Osobowe i podmiotowe źródła ryzyk w działalności operacyjnej i strategicznej
 7. Ćwiczenie: analiza SWOT w zarządzaniu ryzykiem i relacjami.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • uczestnik otrzyma matrycę zarządzania interesariuszami,
 • uczestnik otrzyma gotowy wzór rejestru interesariuszy,
 • uczestnik otrzyma gotowe przykłady strategii zarządzania interesariuszami.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu identyfikacji interesariuszy,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu analizy interesariuszy,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu strategii i wywierania wpływu.

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi zbudować macierz interesariuszy,
 • Uczestnik potrafi opracować rejestr interesariuszy,
 • Uczestnik potrafi opracować strategię relacji z interesariuszami.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla managerów właścicieli firm, osób pracujących w zespołach, aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi, chcą polepszyć swoje relacje międzyludzkie.

Cena regularna szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.