Opis

KONFLIKT I KRYZYS. WARSZTAT ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM I KRYZYSEM W PRACY ZAWODOWEJ

Jeśli wydaje ci się, że do konfliktów w twojej pracy zespole nie dochodzi jesteś w błędzie. Nawet „ciche dni” czy jak kto woli „chłodny dystans” są sytuacją konfliktową, która z czasem może przerodzić się w kryzys. Możesz powiedzieć, że takie ciche dni to normalne w pracy między ludźmi, przecież to jak w rodzinie. Zgadza się, konflikty w pracy są na porządku dziennym, a zadaniem szefa jest je nawet czasami umiejętnie podsycać, gdyż ma to zbawienny wpływ na efektywność oraz rozwój zespołu. Jednak zarówno konflikty jak i kryzys trzeba umieć również diagnozować oraz rozwiązywać. Dzięki naszemu szkoleniu uzyskasz tą wiedzę.

Cel szkolenia

Celem szkolenia zarządzanie konfliktem i kryzysem jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz kryzysów jak również zarządzania nimi w sytuacji zawodowej.

Metoda szkolenia

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Program szkolenia: Zarządzanie konfliktem i kryzysem

8 godzin dydaktycznych

 1. Konflikt a kryzys
 2. Rola kryzysu jako naturalnej sytuacji społecznej
 3. Źródła, przyczyny i następstwa konfliktu
 4. Proces konfliktu i etapy konfliktu
 5. Postawy w sytuacji konfliktowej i ich konsekwencje
 6. Style rozwiązywania konfliktu
 7. Praca jako miejsce konfliktogenne:
  • „ciche dni”,
  • unikanie współpracy między pracownikami,
  • obgadywanie innych za plecami,
  • próby zepsucia wizerunku współpracowników,
  • nieuzasadnione skargi,
  • donosicielstwo,
  • tworzenia „koalicji przeciw” komuś,
  • przeciągania innych na swoją stronę,
  • jawne ataki słowne lub fizyczne,
  • sabotaż pracy współpracownika (niszczenie efektów jego pracy, utrudnianie wykonywania zadania, ograniczanie dostępu do narzędzi lub danych).
 8. Wspieranie innych w wychodzeniu z konfliktu
 9. Wpływ komunikacji i model FUKO w sytuacjach konfliktowych
 10. Wpływ przywództwa w sytuacjach konfliktowych – zarządzanie zespołem w obliczu konfliktu i kryzysu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Wiedza na temat konfliktów i kryzysów w zespole i organizacji,
 • Poznanie metod rozpoznawania źródeł konfliktu w środowisku zawodowym,
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów i kryzysów,
 • Umiejętności odróżniania konfliktu od kryzysu w środowisku zawodowym,
 • Zwiększenie zaufania i efektywności pracy zespołu,
 • Uczestnik otrzyma test i wyniki swojego stylu rozwiązywania konfliktów.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę na temat konfliktów i kryzysów,
 • ma wiedzę z zakresu stylu „wchodzenia” w konflikt,
 • zna rodzaje źródeł konfliktu w środowisku zawodowym.

Obszar Umiejętności:

 • wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • potrafi wskazać przyczyny i rodzaje konfliktu,
 • potrafi odróżnić konflikt od kryzysu.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • myśli analitycznie,
 • posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Trener

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Organizacja szkolenia: Zarządzanie konfliktem i kryzysem

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.