Opis

WARSZTAT MOTYWOWANIA, DELEGOWANIA ZADAŃ I OCENIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ ZESPOŁÓW

Dobór odpowiedniego systemu motywacyjnego, delegowania zadań, egzekwowania ich wykonania, a następnie oceniania wyników pracy jest trudnym obowiązkiem szefa. Szkolenie to pokaże jak umiejętnie koordynować pracę zespołu, umieć mówić, rozwiązywać problemy i konflikty wewnątrz firmy.

Co WAŻNE!

Uczestnicy zdobędą wiedzę jak sterować pracą grupy i talentami jej członków.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania, delegowania zadań i oceniania pracowników i zespołów.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Motywowanie pracowników
  1. Koncepcje i teorie motywacji
  2. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  3. Styl zarządzania a motywacja pracowników
  4. Finansowe czynniki motywacyjne
  5. Pozapłacowe i niepieniężne środki motywowania
  6. Ćwiczenie: Karta odkrywania motywacji
 2. Delegowanie zadań
  1. Lista kontrolna delegowania
  2. Macierz Eisenhowera
  3. Rola przywództwa sytuacyjnego w delegowaniu i podejmowaniu decyzji
 3. Ocena pracy
  1. System ocen,
  2. Etapy procesu oceny
  3. Zasady tworzenia systemu ocen
 4. Ocena pracy indywidualna
  1. wizja i misja
  2. opis stanowiska,
  3. wytyczanie celów,
  4. plany rozwoju.
 5. Ocena pracy zespołu w oparciu o MODEL PERFORM
 6. Metody oceny
  1. Relatywne (porównanie parami, rozkład normatywny, ranking)
  2. Absolutne (ocena opisowa, punktowa skala ocen/ skale graficzne, skale behawioralne i Assessment center, 360, 180)
  3. Samoocena
  4. Ocena oparta na kompetencjach
 7. Rozmowy oceniające
  1. Cele rozmowy oceniającej
  2. Etapy rozmowy oceniającej
  3. Przygotowanie się do rozmowy
  4. Sterowanie przebiegiem rozmowy
  5. Błędy w rozmowach
  6. Symulacje rozmów oceniających
 8. Trening umiejętności komunikowania się w sytuacji oceny
  1. Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  2. Indywidualne style komunikacyjne
  3. Bariery skutecznego komunikowania się i metody ich przezwyciężania
  4. Umiejętność aktywnego słuchania
  5. Reguły zachowań asertywnych
  6. Przezwyciężanie sytuacji konfliktowych
 9. Wdrożenie systemów ocen okresowych
  1. Pilotaż
  2. Regulamin
 10. Wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych
  1. Ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki personalnej
  2. Efektywny system doskonalenia kadr i jego składniki
  3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń
  4. Ścieżki kariery
  5. Planowanie rozwoju kadr

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Uczestnik otrzyma swoją Kartę Odkrywania Motywacji,
 • Uczestnik otrzyma Listę Kontrolną Delegowania,
 • Uczestnik otrzyma ARKUSZ MODELU PERFORM do zarządzania zespołem.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu motywowania,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu delegowania zadań,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu oceniania pracowników,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu oceniania zespołów,

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi dostosować odpowiedni system motywacyjny do członka zespołu,
 • Uczestnik potrafi stworzyć system oceny pracowniczej,
 • Uczestnik potrafi dobrać kryteria do oceny,
 • Uczestnik potrafi zastosować kartę delegowania.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla managerów i właścicieli firm, członków zespołów, osób aspirujących do pracy związanej z kierowaniem ludźmi.

Cena regularna szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.