Opis

Budowanie zespołu i zarządzanie pracą zespołową

WARSZTAT BUDOWANIA ZESPOŁU I ZARZĄDZANIA PRACĄ ZESPOŁOWĄ W OPARCIU O MODEL PERFORM, w tym coaching i mentoring w zespole.

Szkolenie przekazuje wiedzę jak rozwiązywać problemy i konflikty. Skupia się na zagadnieniach takich jak: sterowanie pracą grupy, talentami jej członków, umiejętnościami oraz delegowaniem pracy.

Co WAŻNE!

Przekazana na szkoleniu wiedza pozwoli w sposób efektywny zarządzać pracownikami, dostrzegać ich predyspozycje a tym samym budować zgrany dobrze pracujący zespół. Uczestnicy poznają swoją najskuteczniejszą rolę zespołową, dominujący styl komunikacji, swoje talenty i predyspozycje wg profilu Instytut Gallupa. Każdy z uczestników otrzyma ARKUSZ MODELU PERFORM do zarządzania zespołem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia budowania zespołu i zarządzania pracą zespołową jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu i zarządzania pracą zespołową ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod coachingowych i mentoringowych budujących porozumienie pomiędzy członkami zespołu o różnym wieku i zaangażowaniu.

Metoda szkolenia

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Program szkolenia: Budowanie zespołu i zarządzanie pracą zespołową

Program szkolenia obejmuje: 8 godzin dydaktycznych

 1. Grupa i zespół – kim są dzisiaj nasi współpracownicy w XXI wieku?
 2. Dynamika grupy i zespołu oraz przywództwa – model Tuckmanna i Blancharda
 3. Koncepcja ról zespołowych Belbina
 4. MODEL PERFORM w budowaniu zespołu
 5. Informacja zwrotna i asertywność w zespole
  • Wizja i misja, opis stanowiska, wytyczanie celów i plany rozwoju w kontekście informacji zwrotnej
  • Kultura feedbacku w zespole
  • Model FUKO
  • Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnej: pochwały, krytyki, rozmowy korygującej, przekazywania trudnej
  • Ćwiczenie asertywności i zarządzania emocjami w typowych sytuacjach zespołowych
 6. Budowanie kultury feedbacku a perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu
 7. Tworzenie skutecznych spotkań zespołowych i narad
 8. Pierwsze spotkanie zespołu typu KICK-OFF
 9. Wpływ agile na zespół i samoorganizacja w praktyce, czyli zespół bez szefa a koncepcja ról zespołowych.
 10. ANALIZA POLA SIŁ
 11. Podejmowanie decyzji.
 12. Burza mózgów – prawidłowe zastosowanie i odmiany.
 13. Rozwój zespołu
  • Diagnoza potrzeb rozwojowych
  • Identyfikacja i wybór metod rozwoju
 14. Coaching grupowy i zespołowy – podstawowe definicje i różnice
 15. Umiejętności coachingowe przydatne w budowaniu zespołu i zarządzaniu zespołem – podstawowe ćwiczenia
  • zadawania pytań
  • słuchania
  • odzwierciedlania
  • wspierania
 16. Praca w zespołem w kryzysie
  • Konflikt i kryzys – diagnoza zespołu i jego członków
  • Model 5 DYSFUNKCJI ZESPOŁU
  • Diagnoza dysfunkcji
  • Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej
 17. Kultura mentoringu w organizacji, czyli jak korzystać z zasobów i know-how obniżając koszty rozwojowe.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • pozna swoją najskuteczniejszą rolę zespołową,
 • pozna swój dominujący styl komunikacji,
 • otrzyma ARKUSZ ANLIZY POLA SIŁ,
 • pozna swoje talenty i predyspozycje wg profilu Instytut Gallupa,
 • otrzyma ARKUSZ MODELU PERFORM do zarządzania zespołem.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • definiuje pojęcia i zasady z zakresu coachingu, mentoringu, zarządzania, budowania zespołu,
 • wie, jaka jest dynamika zespołu,
 • zna zasady budowania zespołu,
 • zna zasady stosowania coachingu i mentoringu.

Obszar Umiejętności:

 • potrafi dobrać odpowiedni styl zarządzania i przywództwa do sytuacji i zespołu,
 • potrafi formułować cele,
 • odróżnia zespół od grupy ludzi,
 • potrafi formułować pytania otwarte,
 • potrafi zastosować odpowiednie narzędzia zarządcze,
 • wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • potrafi ćwiczyć inteligencję emocjonalną i społeczną.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • myśli analitycznie,
 • posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Trener

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla managerów i właścicieli firm, członków zespołów, osób aspirujących do pracy związanej z kierowaniem ludźmi oraz dla osób chcących polepszyć swoje relacje międzyludzkie.

Organizacja szkolenia: Budowanie zespołu i zarządzanie pracą zespołową

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które ukończyły 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.