Opis

WARSZTAT AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W OPARCIU O TECHNIKI DZIENNIKARSKIE I AKTORSKIE ORAZ PRACĘ Z KAMERĄ

Szkolenie przekazuje wiedzę jak ważna jest skuteczna komunikacja i jak prawidłowo reprezentować się podczas wystąpień publicznych niezależnie od zajmowanej pozycji zawodowej.

Co WAŻNE!

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą informacje jak dobierać styl i sposób mówienia tak, aby osiągać cele przy zachowaniu wszystkich zasad współżycia społecznego oraz etyki.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Metodologia (przykłady):

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystane będą techniczne urządzenia audiowizualne oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról przez uczestników, aby wytworzyć sytuacje i przestrzeń do nauki przez doświadczanie.

Program szkolenia obejmuje: 16 godzin dydaktycznych

 1. Co to jest autoprezentacja i kierowanie wrażeniem
 2. Autoprezentacja czy autopromocja czy autodeprecjacja?
 3. Funkcje autoprezentacji
 4. Autoprezentacja pośrednia i pośrednia
 5. Rodzaje autoprezentacji
  1. Ingracjacja
  2. Promowanie siebie
  3. Pławienie się w cudzej chwale
  4. Kreowanie usprawiedliwień dla możliwej porażki
 6. Obronne techniki autoprezentacji
  1. Samoutrudnianie
  2. Wymówki
  3. Usprawiedliwienia
  4. Przeprosiny
 7. Asertywne techniki autoprezentacji
  1. Ingracjacja a dylemat lizusa i zróżnicowanej publiczności
   • Prezentowanie siebie jako osoby zasługującej na sympatię
   • Schlebianie innym
   • Prezentowanie poglądów podobnych do poglądów partnera
   • Wyrządzanie przysług
  2. Autopromocja a dylemat skromności i reputacji
  3. Zastraszanie
  4. Świecenie przykładem
  5. Pławienie się w cudzej chwale
 8. Kiedy jesteśmy bardziej skłonni do autoprezentacji?
 9. Co decyduje o stylu autoprezentacji?
  1. Samowiedza
  2. Wyobrażenia tożsamości pożądanej i niepożądanej.
  3. Wymagania roli społecznej
  4. Spostrzegane oczekiwania widowni.
 10. Komunikacja werbalna i niewerbalna w autoprezentacji i wystąpieniach publicznych
 11. Rola asertywności w komunikacji
 12. Rola emocji w procesie komunikowania się i wystąpieniach publicznych.
 13. Przygotowanie prezentacji i wystąpienia – zasada 5xW
 14. Struktura prezentacji
 15. Budowanie marki osobistej w długofalowej perspektywie
 16. Sposób organizowania przekazu ORID
 17. Sztuka przemawiania:
  1. a komunikacja niewerbalna – jak korzystać z informacji wysyłanych przez ciało?
  2. a użycia danych statystycznych,
  3. a użycie sprzętu,
  4. a korzystanie z notatek,
  5. a ćwiczenie przemówienia,
  6. a radzenie sobie z tremą.
 18. Ćwiczenia praktyczne:
  1. jak używać gestu podczas prezentacji,
  2. jak zredukować nerwowe „przyruchy”,
  3. co zrobić z rękami podczas prezentacji,
  4. jak podczas prezentacji pracować z flipchartem,
  5. jak używać głosu i intonacji,
  6. jak oddychać kiedy mówimy,
  7. jak używać pauzy,
  8. jak zredukować przerywniki typu „yyyy”,
  9. co zrobić ze spojrzeniem,
  10. jaką mieć postawę podczas wystąpienia publicznego,
  11. jak nawiązać kontakt z widzem lub słuchaczem.
 • Umiejętność przygotowania profesjonalnego wystąpienia przed publicznością,
 • Umiejętność opanowania stresu i napięć przed wystąpieniem,
 • Umiejętności odpowiedniego argumentowania i przekonywania słuchaczy do treści przekazu,
 • Umiejętność nawiązania kontaktu z grupą słuchaczy oraz kontrolowania przebiegu,
  i dynamiki wystąpienia,
 • Umiejętność reagowania i dopasowywania wystąpienia do zachowań grupy odbiorców,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień,
 • Uczestnik otrzyma na własność zestaw ćwiczeń do pracy w domu nad tremą, gestykulacją, prawidłową wymową,
 • Uczestnik pozna swój styl autoprezentacji.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza: 

 • Uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • Uczestnik wie, jakie są zasady prawidłowego określania celów w procesie autoprezentacji i w wystąpieniach publicznych,
 • Uczestnik zna zasady autoprezentacji,
 • Uczestnik zna zasady stosowania coachingu i mentoringu.

Obszar Umiejętności: 

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi dobrać odpowiedni styl autoprezentacji w zależności od celów, jakie chce osiągnąć,
 • Uczestnik potrafi zastosować zasady dobrego wystąpienia publicznego.

Obszar Kompetencje społeczne: 

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces komunikowania się werbalnego i niewerbalnego,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Tomasz Lemański – Absolwent Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem Europejskim oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na kierunku: Międzynarodowe Studia Coachingu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Obecnie właściciel, coach, trener i doradca w firmie szkoleniowo-doradczej TOPSUPPORT. Dyrektor Asystujący BNI – największej na świecie organizacji rekomendacji biznesowych.

Networker, ekspert, mówca i trener w zakresie rozwoju kompetencji osobistych (m.in. komunikacja interpersonalna, zarządzanie personelem, asertywność, radzenie sobie ze stresem, automotywacja, budowanie i rozwój kompetencji managerskich) oraz handlowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, negocjacje handlowe). Przeprowadza zarówno szkolenia, jak i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Prowadzi wystąpienia motywacyjne i pomaga wytyczać cele i osiągać optymalne rezultaty w życiu osobistym i zawodowym.

Posiada doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz obsłudze klienta indywidualnego i biznesowego, w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym. Doświadczenia zawodowe zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą oraz pracując na stanowiskach managerskich w firmach handlowych o ugruntowanych pozycjach na rynku polskim jak i międzynarodowym.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do Project Managerów, pracowników pragnących budować lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, jak również dla osób pragnących prowadzić prezentacje, szkolenia lub wykłady.

Cena regularna szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.