Opis

WARSZTAT AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

W OPARCIU O TECHNIKI DZIENNIKARSKIE I AKTORSKIE ORAZ PRACĘ Z KAMERĄ

Szkolenie przekazuje wiedzę jak ważna jest skuteczna komunikacja i jak prawidłowo reprezentować się podczas wystąpień publicznych niezależnie od zajmowanej pozycji zawodowej.

Co WAŻNE!

Dzięki szkoleniu autoprezentacja i wystąpienia publiczne uczestnicy zdobędą informacje jak dobierać styl i sposób mówienia tak, aby osiągać cele przy zachowaniu wszystkich zasad współżycia społecznego oraz etyki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Metoda szkolenia

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystane będą techniczne urządzenia audiowizualne oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról przez uczestników, aby wytworzyć sytuacje i przestrzeń do nauki przez doświadczanie.

Program szkolenia: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Program szkolenia obejmuje: 8 godzin dydaktycznych

 1. Co to jest autoprezentacja i kierowanie wrażeniem
 2. Autoprezentacja czy autopromocja czy autodeprecjacja?
 3. Funkcje autoprezentacji
 4. Autoprezentacja pośrednia i pośrednia
 5. Rodzaje autoprezentacji
  1. Ingracjacja
  2. Promowanie siebie
  3. Pławienie się w cudzej chwale
  4. Kreowanie usprawiedliwień dla możliwej porażki
 6. Obronne techniki autoprezentacji
  1. Samoutrudnianie
  2. Wymówki
  3. Usprawiedliwienia
  4. Przeprosiny
 7. Asertywne techniki autoprezentacji
  1. Ingracjacja a dylemat lizusa i zróżnicowanej publiczności
   • Prezentowanie siebie jako osoby zasługującej na sympatię
   • Schlebianie innym
   • Prezentowanie poglądów podobnych do poglądów partnera
   • Wyrządzanie przysług
  2. Autopromocja a dylemat skromności i reputacji
  3. Zastraszanie
  4. Świecenie przykładem
  5. Pławienie się w cudzej chwale
 8. Kiedy jesteśmy bardziej skłonni do autoprezentacji?
 9. Co decyduje o stylu autoprezentacji?
  1. Samowiedza
  2. Wyobrażenia tożsamości pożądanej i niepożądanej.
  3. Wymagania roli społecznej
  4. Spostrzegane oczekiwania widowni.
 10. Komunikacja werbalna i niewerbalna w autoprezentacji i wystąpieniach publicznych
 11. Rola asertywności w komunikacji
 12. Rola emocji w procesie komunikowania się i wystąpieniach publicznych.
 13. Przygotowanie prezentacji i wystąpienia – zasada 5xW
 14. Struktura prezentacji
 15. Budowanie marki osobistej w długofalowej perspektywie
 16. Sposób organizowania przekazu ORID
 17. Sztuka przemawiania a:
  1. komunikacja niewerbalna – jak korzystać z informacji wysyłanych przez ciało?
  2. użycia danych statystycznych,
  3. użycie sprzętu,
  4. korzystanie z notatek,
  5. ćwiczenie przemówienia,
  6. radzenie sobie z tremą.
 18. Ćwiczenia praktyczne:
  1. jak używać gestu podczas prezentacji,
  2. jak zredukować nerwowe „przyruchy”,
  3. co zrobić z rękami podczas prezentacji,
  4. jak podczas prezentacji pracować z flipchartem,
  5. jak używać głosu i intonacji,
  6. w jaki sposób oddychać kiedy mówimy,
  7. jak używać pauzy,
  8. jak zredukować przerywniki typu „yyyy”,
  9. co zrobić ze spojrzeniem,
  10. jaką mieć postawę podczas wystąpienia publicznego,
  11. jak nawiązać kontakt z widzem lub słuchaczem.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Umiejętność przygotowania profesjonalnego wystąpienia przed publicznością,
 • Umiejętność opanowania stresu i napięć przed wystąpieniem,
 • Umiejętności odpowiedniego argumentowania i przekonywania słuchaczy do treści przekazu,
 • Umiejętność nawiązania kontaktu z grupą słuchaczy oraz kontrolowania przebiegu,
  i dynamiki wystąpienia,
 • Umiejętność reagowania i dopasowywania wystąpienia do zachowań grupy odbiorców,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień,
 • Uczestnik otrzyma na własność zestaw ćwiczeń do pracy w domu nad tremą, gestykulacją, prawidłową wymową,
 • Uczestnik pozna swój styl autoprezentacji.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza: 

 • definiuje pojęcia i zasady z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • wie, jakie są zasady prawidłowego określania celów w procesie autoprezentacji i w wystąpieniach publicznych,
 • zna zasady autoprezentacji,
 • zna zasady stosowania coachingu i mentoringu.

Obszar Umiejętności: 

 • wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • potrafi dobrać odpowiedni styl autoprezentacji w zależności od celów, jakie chce osiągnąć,
 • potrafi zastosować zasady dobrego wystąpienia publicznego.

Obszar Kompetencje społeczne: 

 • myśli analitycznie,
 • posiada kompleksowe spojrzenie na proces komunikowania się werbalnego i niewerbalnego,
 • promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Trener

Tomasz Lemański – Absolwent Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem Europejskim oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na kierunku: Międzynarodowe Studia Coachingu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Obecnie właściciel, coach, trener i doradca w firmie szkoleniowo-doradczej TOPSUPPORT. Dyrektor Asystujący BNI – największej na świecie organizacji rekomendacji biznesowych.

Networker, ekspert, mówca i trener w zakresie rozwoju kompetencji osobistych (m.in. komunikacja interpersonalna, zarządzanie personelem, asertywność, radzenie sobie ze stresem, automotywacja, budowanie i rozwój kompetencji managerskich) oraz handlowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, negocjacje handlowe). Przeprowadza zarówno szkolenia, jak i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Prowadzi wystąpienia motywacyjne i pomaga wytyczać cele i osiągać optymalne rezultaty w życiu osobistym i zawodowym.

Posiada doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz obsłudze klienta indywidualnego i biznesowego, w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym. Doświadczenia zawodowe zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą oraz pracując na stanowiskach managerskich w firmach handlowych o ugruntowanych pozycjach na rynku polskim jak i międzynarodowym.

Dla kogo

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne skierowane jest do Project Managerów, pracowników pragnących budować lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, jak również dla osób pragnących prowadzić prezentacje, szkolenia lub wykłady.

Organizacja szkolenia: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.