Opis

VAT i SPLIT PAYMENT 2019
Jak zachować płynność finansową przedsiębiorstwa w obliczu zamrożenia lub blokady rachunku?

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w zakresie podatku VAT i CIT oraz Split payment oraz JPK. Szkolenie to także omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatków VAT i CIT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT i ordynacji podatkowej. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.
Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

8 godzin dydaktycznych

 1. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)Istota mechanizmu (perspektywa krajowa i międzynarodowa).
 2. Cel – Split payment jako element pakietu uszczelniającego.
 3. Kto i w jakich okolicznościach może stosować mechanizm (zakres podmiotowy i przedmiotowy)
 4. Zasady wprowadzania mechanizmu w Polsce (obowiązki / możliwości podatników):
  1. dobrowolność (?) – czy mechanizm można stosować wybiórczo?
  2. status nabywcy
  3. rodzaj transakcji
  4. waluta transakcji
 5. Obowiązki instytucji finansowych:
  1. założenie rachunku VAT
  2. kwestie finansowe
  3. zamknięcie rachunku VAT
  4. pytania i problemy:
   • zmiany prawie bankowym
   • obligatoryjny czy dobrowolny?
   • odpłatny czy nieodpłatny?
   • czy wymaga odrębnej umowy?
   • zakładanie rachunku VAT
   • kilka rachunków związanych z działalnością gospodarczą w jednym lub kilku bankach (SKOK-ach) – ile rachunków VAT?
   • status środków zgromadzonych na rachunku VAT
   • źródła zasilania rachunku VAT (kontrahenci; zwrot VAT; przelew z innego rachunku VAT)
   • zakres dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (na co można przeznaczyć środki na rachunku VAT? Czy można opłacić inne
   • podatki niż VAT?)
   • wyłączenie niektórych obowiązków banku w stosunku do rachunku VAT
 6. Praktyczna praca z rachunkiem VAT:
  1. komunikat przelewu
  2. realizacji płatności
  3. uznanie rachunku VAT
  4. obciążenie rachunku VAT
  5. zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
  6. pytania i problemy:
   • jak rozliczyć transakcje przy zastosowaniu Split payment? („komunikat przelewu” w przypadku Split payment?
   • dane wskazywane w komunikacie przelewu
   • czy można zastosować podzieloną płatność do części faktury?
   • co w przypadku zaliczek (przedpłat)?
   • co w przypadku faktur korygujących?
   • skutki pomyłkowej wpłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz innego podmiotu niż dostawca wskazany w fakturze
   • formy regulowania zobowiązań (gotówka, przelew, płatność kartą, kompensata, barter) a podzielona płatność
 7. Korzyści ze stosowania split paymentu
  1. odpowiedzialność solidarna, towary wrażliwe, wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych – warunki i zakres
  2. zastosowania
  3. sankcja VAT, wyłączenie sankcji w VAT – warunki i zakres zastosowania
  4. podwyższona stawka odsetek za zwłokę, wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości – warunki, zakres
  5. zwrot VAT
  6. wcześniejsza spłata zobowiązania
  7. należyta staranność zastosowanie mechanizmu a należyta staranność w kontekście odliczenia VAT
  8. okoliczności wyłączające zastosowanie preferencji
 8. Ograniczenia dla dostawcy i nabywcy:
  1. „blokada” środków
  2. zwrot na rachunek bankowy podatnika
  3. zdolność kredytowa
  4. czy dostawca ma wpływ na zastosowanie podzielonej płatności przez nabywcę?
 9. Zagadnienia budzące wątpliwości:
  1. konta w kilku bankach
  2. płatności zbiorcze
  3. korekty in plus
  4. kompensaty
  5. faktoring
  6. pośrednicy w płatnościach
  7. cash pooling
  8. payment on behalf of / collection on behalf of
  9. umowne wyłączenie stosowania mechanizmu
 10. „Uwolnienie” środków z rachunku VAT
  1. warunki
  2. termin
  3. forma
  4. zasady
  5. odmowa „uwolnienia” środków z rachunku VAT
  6. kwota „uwolnienia” wyższa niż kwota na rachunku VAT – co wtedy?
 11. Zmiany w zakresie zwrotu VAT- zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
  1. uprawnienie czy obowiązek?
  2. termin, warunki, zasady
  3. czy możliwy gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?
 12. Skonto za wcześniejszą zapłatę zobowiązania w VAT z rachunku VAT
  1. warunki skorzystania
  2. jak wyliczyć wartość skonta?
  3. czy możliwe gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?
 13. Ustawa o rachunkowości – ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o środkach na rachunku VAT
 14. Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r. – w związku ze split payment
 15. Split payment a płynność finansowa podatnika
 16. Split payment – koszty
 17. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
  1. Podstawowe założenia
  2. Podmioty objęte STIR
  3. Instytucje zaangażowane w STIR
  4. udzielanie informacji
  5. wskaźnik ryzyka
  6. wykorzystanie informacji
  7. Blokada rachunku
  8. zasady dokonywania blokad
 18. Zmiany w zakresie zwrotu VAT- zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
  1. uprawnienie czy obowiązek?
  2. termin, warunki, zasady
  3. czy możliwy gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?
 19. Wytyczne MF i KAS w zakresie przesłanek należytej staranności – kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT:
  1. istota i znaczenie wytycznych MF i KAS
  2. ocena na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem- kryteria formalne i transakcyjne
  3. ocena należytej staranności przy kontynuacji współpracy z kontrahentem – kryteria formalne i transakcyjne
  4. ocena dochowania należytej staranności przez podatnika w razie płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności
 20. Kasy fiskalne on line
  1. cel i istota zmian,
  2. zasady stosowania kas online
  3. kasy online na podstawie umów najmu, dzierżawy leasingu itp
  4. ulgi na nabycie kas po zmianach – kiedy będzie można skorzystać i kiedy warto kupić nową?
  5. kary za brak przeglądu
  6. zasady i terminy obowiązkowego wycofywania kas dotychczasowych
 21. Nowe regulacje dotyczące rozliczania bonów w VAT już od 2019 r.
  1. istota zmian – dyrektywa UE
  2. definicja bonu,
  3. podział bonów na kategorie
  4. bony jednego przeznaczenia (SPV)
  5. bony różnego przeznaczenia (MPV)
  6. kto i kiedy podlega opodatkowaniu przy przekazywaniu bonów SPV i MPV
  7. opodatkowanie gotowości do wykonania świadczenia a Dyrektywa UE?
 22. Zmiany w zakresie rozliczania usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw UE – już od 2019 r.
  1. istota – dyrektywa UE,
  2. limit obrotu umożliwiający opodatkowanie według zasad krajowych
  3. opodatkowanie według zasad krajowych lub zagranicznych – jak dokonać wyboru,
  4. fakturowanie
 23. Inne istotne planowane zmiany w VAT
  1. ulga na złe długi – skrócenie terminu
  2. TAX FREE – limit obrotu uprawniający do zwrotu VAT podróżnym, przez sprzedawcę,
  3. rejestr podatników wykreślonych i przywróconych – utworzenie centralnej bazy rachunków, płatność na zgłoszony rachunek,
  4. zwolnieni z VAT dostawy nieruchomości – nowa definicja pierwszego zasiedlenia
  5. szacowanie obrotu w VAT w przypadku podmiotów powiązanych,
  6. faktura do paragonu – nowe sankcje,
  7. ograniczenia zwolnienia podmiotowego z VAT
  8. bezpodstawne wzbogacenie podatnika – ograniczenie w korzystaniu z uprawnień,
  9. korekta deklaracji VAT w trakcie kontroli skarbowej a sankcja w VAT

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • wiedza na temat korzyści płynących ze stosowania Split payment,
 • możliwość uniknięcia błędów,
 • zachowanie płynności finansowej.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik zna zasady stosowania split payment w VAT,
 • uczestnik zna wady i zalety korzystania z systemu split payment,

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik potrafi rozpoznać ryzyko zastosowanie split payment,
 • uczestnik potrafi skalkulować efekty ekonomiczne zastosowania split payment,
 • uczestnik potrafi zastosować zasady uwalniania środków finansowych z rachunku VAT,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik promuje w swojej społeczności profesjonalizm, zasady stosowania split payment oraz mechanizm podzielnej płatności,
 • uczestnik wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i pozyskiwania nowych informacji.

Marek Wysmułek

Przedsiębiorca z ponad 20 letnim stażem, zarządzający i współpracujący z kilkoma firmami z branży informatycznej, deweloperskiej, doradczej, szkoleniowej jak AT-FIN S.A. FortProjekt S.A., AltVision Sp. z o.o., SkyProfit Sp. z o.o. występującymi na rynku pod markami handlowymi „OmniTax Kancelaria Prawno Podatkowa”, „eFakturka.pl”, „AT-FIN Centrum Badawczo Rozwojowe”, „Projekt Od-Nowa”.

W wieloletniej karierze menadżera i szkoleniowca współpracował z takimi firmami jak TU EulerHermes S.A., TUiR Allianz S.A., Infomonitor BIG S.A., BIK S.A., Coface Poland IS Sp. z o.o., WSiP S.A., OMG Sp. z o.o., SkillsNet Sp. z o.o. Sp. K. i wiele innych.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie analiz, projektowania i wdrożeń procesów i przepływu zadań w przedsiębiorstwach oraz w szkoleniach w zakresie budowania zespołów i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Swoje umiejętności wykorzystuje w zarządzanych przez siebie firmach dzięki czemu łączy w sobie szeroką wiedzę, wspartą doświadczeniem praktyka w codzienności gospodarczej.

W ciągu wielu lat doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych i strukturalnych brał udział w projektach o łącznej wartości ponad 500 mln zł, z czego zarządzana przez niego kancelaria rozliczyła ponad 80% z nich.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • pracują w dziale księgowym i finansowym,
 • odpowiedzialne są za nadzór i kontrolę sprawozdań finansowych,
 • odpowiadają za zagadnienia związane z podatkami i sprawozdaniami finansowymi.

Cena regularna: 600 zł

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.