Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zawierania kontraktów w przedsiębiorstwie. Z uwagi na wielość rodzajów kontraktów, ważne jest prawidłowe ich odróżnianie. Wiedza ta pozwala na uniknięcie błędów w kontraktowaniu oraz uniknięcie podpisywania kontraktów niekorzystnych. Przeciętny przedsiębiorca zawiera kilka rodzajów kontraktów, a to umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, umowę ubezpieczenia, umowę rachunku bankowego, umowę kredytu i inne. Warto zatem wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umów oraz jak prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy.

Celem szkolenia jest przedstawienie różnych rodzajów umów z omówieniem ich istotnych elementów oraz różnic między nimi.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

Metodologia (przykłady):

 • miniwykłady i prezentacje,
 • dyskusje,
 • case study,
 • ćwiczenia na wzorcach umów.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

 • 16 godzin dydaktycznych – 2 dni1 DZIEŃ1.Pojęcie umów handlowych
  2.Rodzaje umów handlowych
  3.Umowy nienazwane:
  • factoring,
  • forfaiting,
  • franchising,
  • sponsoring,
  • know-how.
  4.Umowy ramowe.
  5.Ogólne warunki zamówień i ogólne warunki dostaw.
  6.Pojęcie oferty.
  7.Wzorce umowne i klauzule niedozwolone.2.DZIEŃ
  1.Umowa o dzieło i umowa zlecenia.
  2.Sprzedaż, gwarancja i rękojmia.
  3.Umowa o roboty budowlane.
  4.Dostawa
  5.Najem i dzierżawa
  6.Umowa leasingu
  7.Użyczenie
  8.Pożyczka i kredyt
  9.Umowa agencyjna
  10.Umowa ubezpieczenia

Podczas szkolenia kursanci nabywają umiejętność stosowania różnych umów oraz umiętność analizowania klauzul umownych.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza: 

 • ma wiedzę z zakresu prawa umów handlowych,
 • zna zasady stosowania klauzul umownych i wzorców umownych,
 • ma wiedzę na temat zasad tworzenia umów, ich rozwiązywania i zmiany.

Obszar Umiejętności:

 • wykorzystuje znajomość prawa umów handlowych przy zawieraniu kontraktów w swoim przedsiębiorstwie,
 • potrafi przeanalizować kontrakt pod względem zgodności z prawem,
 • potrafi zauważyć w kontrakcie niebezpieczne i niekorzystne zapisy.

 Obszar Kompetencje społeczne: 

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych w relacjach biznesowych,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności z prawa handlowego.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk

Od 7 lat z sukcesem prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą prawną osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych. Zajmuje się doradztwem prawnym również instytucji samorządowych oraz organów administracji publicznej. Od lat prowadzi szkolenia o tematyce prawnej – przeszkoliła blisko 3 tysiące osób. Wydała dwie książki „Z prawem bez prawnika.  Niezbędnik Obywatelski” i „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik pracownika”. Ponadto jest autorem licznych publikacji prawnych, które można znaleźć w czasopismach branżowych i lokalnych. W swojej karierze zawodowej prowadziła program „Telewizyjna poradnia prawna”.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • kierują przedsiębiorstwem,
 • odpowiadają za kontrakty,
 • odpowiadają za stosunki z kontrahentami.

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 . Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych..