Opis

Szkolenie dedykowane jest tym osobom, które chcą wykorzystać umiejętności coachingowe w zarządzaniu projektem. Szkolenie obejmuje zarówno twarde jak i miękkie techniki niezbędne w zarządzaniu.

Co WAŻNE!

Unikalność programu szkoleniowego przygotowany przez praktyków gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania narzędzi coachingowych oraz pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metody pracy rozwojowej.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osobistych poprzez zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu, rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych, poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową, w grupach maksymalnie 2-3 osobowych.

Metodologia:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • minisesje.

Proponowane szkolenie, to nie tylko przekazywanie narzędzi stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego project managera i coacha. Wszyscy uczestnicy będą się uczyć przez doświadczenie w proporcji 90% warsztatu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez prowadzącego oraz 10% miniwykłady i prezentacje. W trakcie szkolenia trener będzie pokazywał zastosowania wybranych narzędzi. Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie przechodzić przez ćwiczenia z dostępnym wsparciem trenera. Informacja zwrotna będzie udzielana przez trenera oraz uczestników.

W szkoleniu wykorzystywane będą różne rekwizyty, aby „wyprowadzić” uczestników ze strefy komfortu i w atmosferze zabawy oraz głębokiej refleksji przechodzić z nieprzyjemnego uczucia świadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji.

Program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

 1. Coaching – definicje, rodzaje. Coaching a inne formy rozwoju – mentoring, tutoring, facylitacja. Coaching w organizacji. Źródła potrzeby coachingu.
 2. Kompetencje coachingowe. Prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej, zawieranie kontraktu coachingowego. Kodeks etyczny project managera i kodeks etyczny coacha. Trudne sytuacje w pracy project managera i coacha.
 3. Komunikacja w coachingu: sztuka zadawania pytań, aktywne słuchanie, przygotowanie i udzielanie feedbacku (informacji zwrotnej) w coachingu.
 4. Modele pracy coachingowej i narzędzia coachingowe.
  • Praca z celem (SMARTER, matryca celu, matryca Eisenhowera)
  • Praca w modelu T-GROW w środowisku projektowym
  • Praca w z użyciem modelu CoachWise w środowisku projektowym
 5. Strategiczny proces budowy i realizacji strategii na podstawie schematu Dave’a Ulricha z wykorzystaniem narzędzi coachingowych
  • Określenie istoty biznesu
  • Analiza i charakterystyka stylu działania
  • Analiza interesariuszy
  • Specyfikacja oczekiwań wobec poszczególnych interesariuszy?
  • Określenie roli poszczególnych interesariuszy i znaczenia celów
  • Alokacja działań w czasie
  • Określenie miar osiągnięć
 6. Miejsce narzędzi coachingowych w cyklu życia projektu jako uzupełnienie technicznych kompetencji kierownika projektu
  • Formułowanie wizji projektu
  • Formułowanie celów projektu
  • Planowanie projektu
 7. Miejsce narzędzi coachingowych w cklu życia projektu jako uzupełnienie miękkich kompetencji kierownika projektu:
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej oraz umiejętności inspirowania i wspierania zmian u klienta,
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania, odzwierciedlania,
 • rozwijamy postawę coachingową ułatwiającą komunikację, realizację celów,
 • uczymy najbardziej skutecznych metod wspierania, motywowania i inspirowania,
 • dajemy perspektywę możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu umiejętności coachingowych rekomendowanych przez PMBoK,
 • ma wiedzę na temat coachingu i jego specyfiki w odróżnieniu od innych działań rozwojowych,
 • posiada wiedzę na temat procesu, modeli i narzędzi coachingowych,

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi zastosować poznane narzędzia pracy w środowisku projektowym,
 • wykorzystuje w pracy z klientem komunikacyjne narzędzia coachingowe,

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji coachingowych.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób pracujących w środowisku projektowym (project i portfolio managerów), kierowników oraz członków zespołów projektowych

Cena regularna szkolenia: 1400 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.