Opis

Niewielkie przedsiębiorstwa często borykają się z problemem odpowiedniego rozłożenia pracy pomiędzy bieżącą obsługę klientów, a rozwój oferty. Z drugiej strony funkcjonują w świecie, w którym już nie tylko obowiązuję zasada „kto się nie rozwija, ten się cofa”, ale coraz bardziej adekwatne jest stwierdzenie zaczerpnięte z Alicji w Krainie Czarów: „aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił”. Jeżeli firma nie będzie się rozwijać, nie będzie poszukiwać nowej propozycji wartości, którą może dostarczyć klientom, to nie będzie w stanie konkurować na rynku.
Szkolenie skupia się praktycznej nauce tworzenia innowacyjnego środowiska pracy, które wspiera proces tworzenia oferty w oparciu o zidentyfikowane pragnienia i oczekiwania klientów. Uczestnicy poznają metodę design thinking, dzięki której możliwe jest wypracowywanie rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb odbiorców oraz możliwości technologiczne i finansowe firmy. Praca opiera się na wykorzystaniu określonych metod i narzędzi oraz współpracy wewnątrz zespołu. Charakterystyczne jest również skupienie się na obserwacji zachowań klientów, definiowanie ich potrzeb oraz generowanie na tej podstawie pomysłów. Przeprowadzane jest także prototypownie i testowanie przyszłych rozwiązań, zanim zostaną one wdrożone.

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników metod pracy i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać do budowania innowacyjnego środowiska pracy i tworzenia oferty firmy, jej produktów i usług.

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi, praktycznymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania (produktu lub usługi). W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Program szkolenia (16h – 2 dni)

 1. Podstawy innowacji w mikro i małym przedsiębiorstwie – wprowadzenie i dobre przykłady.
 2. Odkrywanie – poznanie wyzwań do pracy oraz metod zbierania potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Definiowanie – zebranie spostrzeżeń, tworzenie Person i map podróży klientów (customer journey map)
 4. Kreowanie – metody generowania pomysłów, ich oceny i wyboru do dalszej pracy.
 5. Prototypowanie- możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie storyboard i papierowych modeli
 6. Testowanie – metody zbierania informacji zwrotnych od odbiorców rozwiązań i dopracowywania prototypów.
 7. Wdrażanie – metody przeobrażenia pomysłu w produkt lub usługę oraz metody i narzędzia wspomagające wdrożenie.

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metody tworzenia innowacyjnego środowiska pracy w mikro i małym przedsiębiorstwie oraz konkretne narzędzia Design Thinking, które ułatwią ich wdrożenie. Zaproponowana metoda łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych odbiorców produktów i usług. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych produktów i usług, które będą wprowadzane na rynek. Umożliwia również wypracowanie propozycji wartości, która stanie się podstawą przyszłej oferty i jej komunikacji. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników i tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowania nowej oferty,
 • określić kolejne kroki pracy w oparciu o proces projektowy,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać konkretne narzędzia w kolejnych krokach,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie znał:

Obszar WIEDZA:

 • wskazać elementy wspierające innowacyjność firmy,
 • wskazać narzędzia i metody pracy, które można wykorzystywać w procesie projektowym,
 • podać przypadki stosowania.

Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu tworzenia nowej oferty,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promować postawy kreatywne,
 • promować lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościować innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Łukasz Szczęsny

Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design. Trener i doradca design thinking. Pracując w firmie CODE Design przeprowadził kilkanaście audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie znał:

Obszar WIEDZA:

 • wskazać elementy wspierające innowacyjność firmy,
 • wskazać narzędzia i metody pracy, które można wykorzystywać w procesie projektowym,
 • podać przypadki stosowania.

Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu tworzenia nowej oferty,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promować postawy kreatywne,
 • promować lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościować innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.