Opis

Studia rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Są dobrym przygotowaniem do pracy w zespołach projektowych, prowadzenia mniejszych projektów lub też uzupełnienia wiedzy. Uczestnicy studiów podyplomowych po zakończeniu zajęć są przygotowani do podejścia do egzaminów certyfikujących, takich jak IPMA poziom D.

W dynamicznym świecie coraz więcej podejmowanych przez firmy i instytucje działań ma charakter unikatowy, jednorazowy. Stosowane do tej pory procesy i procedury nie sprawdzają się. Dlatego projektowe podejście do zadań staje się w wielu firmach i instytucjach koniecznością a project managerowie są coraz bardziej doceniani i poszukiwani.

W trakcie praktycznych zajęć student studiów podyplomowych zdobędzie wszystkie kompetencje kierownika projektu, które następnie zostaną zweryfikowane w trakcie Assesmentu Projektowego. Program studiów oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

Studia realizowane są pod patronatem International Project Management Associations (IPMA).

Dla pracodawców i pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów studiów w wysokości nawet 80%. Koszt studiów dla mikroprzedsiębiorców wyniesie wtedy 1000 zł.

Link szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych: BUR 

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji project managera, asystenta project managera i członka zespołu dla projektów o różnorodnej złożoności.

Innowacja w nauczaniu: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują rzeczywiste problemy i planują rzeczywiste zadania, zasoby i budżet.

Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc realizują projekt, będą spotykać się osobiście, kontaktować się telefonicznie lub pracować on-line.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • praca z kamerą,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Proponowane studia to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami, ale również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

 • Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji
  (definicja i cechy projektu, terminologia; koncepcja projektu; projekt a proces; metodyki; określenie celu projektu; planowanie projektowe; cykl życia projektu)
 • Zarządzanie zespołem projektu i interesariuszami w projekcie
  (struktura podziału pracy w zespole; kluczowe osoby w projekcie; role projektowe; otoczenie projektu; projekt w organizacji; struktury projektu; analiza i zarządzanie interesariuszami)
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  (rola i cele komunikacji; zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; radzenie sobie z konfliktem w projekcie)
 • Zarządzanie zakresem w projekcie
  (definicja zakresu projektu; struktura podziału pracy i produktów; produkty i opis produktów; pakiety prac)
 • Zarządzanie zasobami i czasem w projekcie
  (szacowanie czasu trwania zadań i etapów; diagram sieciowy; harmonogramowanie; zasoby w projekcie)
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
  (koszty w projekcie; analiza ekonomiczna i finansowa; finansowanie projektu; tworzenie budżetu projektu)
 • Monitorowanie i ocena projektu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie
  (narzędzia i techniki monitorowania i oceny projektu; Earned Value; definicja ryzyka – zagrożeń i szans; identyfikacja ryzyk; reakcje na ryzyko; strategie zarządzania ryzykiem; wycena ryzyk)
 • Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu
  (podstawowe koncepcje jakościowe; kryteria jakości; zarządzanie jakością w projektach; mierniki oceny poziomu jakości procesu i produktu; wybrane techniki zarządzania jakością; zarządzanie jakością w projektach)
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
  (praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami; prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek; kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach)
 • Zarządzanie konfiguracją i zmianą
  (identyfikacja i zarządzanie zmianą; prowadzenie dokumentacji zmian; zasoby do realizacji zmian; koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą; alternatywne sposoby realizacji zmiany; uzasadnienie biznesowe zmiany; zarządzanie konfiguracją projektu)
 • Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu
  (rola kierownika projektu; kompetencje i narzędzia kierownika; wyznaczanie i realizacja celów; radzenie sobie ze stresem i automotywacja; autoprezentacja i wystąpienia publiczne)
 • Zarządzanie integracją w projekcie
  (Dokumentacja projektu – rola i znaczenie; System dokumentacji w projekcie; Praktyczna realizacja założeń projektowych na przykładzie gry symulacyjnej)
 • Zarządzanie projektem europejskim
  (wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych; fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych; rola zwłoki w projekcie unijnym; ryzyka projektu z udziałem środków unijnych; cele i zakres projektu; podział zadań w projekcie; zarządzanie interesariuszami; tworzenie harmonogramu projektu; zmiana w projekcie unijnym; PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM; Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych)
 • Zwinne metody wytwarzania produktów na przykładzie Scruma
  (podstawy Scruma – role, reguły, narzędzia i czynności, a także ich zastosowanie w procesie produkcji oprogramowania; wprowadzenie do Scruma. – geneza i podstawy Scruma, wartości wynikające z jego stosowania, najczęstsze błędy w interpretacji jego roli i reguł, idea samoorganizacji – podstawowego narzędzia zwiększania produktywności zespołów; planowanie- techniki planowania wydań, zarządzanie Product Backlogiem, utrzymywanie właściwego tempa prac oraz prawidłowe zachowania zespołu w trakcie Sprintu; efektywne wymagania; szacowanie prac; utrzymywanie prawidłowych zachowań)
 • Assessment projektowy
  (dwudniowy warsztat i egzamin próbny weryfikujący wiedzę niezbędną przy egzaminie IPMA i SCRUM)

Czas trwania studiów:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

 • możliwość zdobycia nowego prestiżowego zawodu;
 • możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera;
 • nabycie kompetenji project managera w praktyce;
 • umiejętność prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych).

Absolwent po zakończeniu studiów:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Wykładowcy to samodzielni kierownicy projektów pracujący w różnych organizacjach. Prowadzą samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Pozwala to uczestnikom na spojrzenie z różnych perspektyw na narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami. Praktyka i doświadczenie to największe atuty kierowników projektów i droga do rozwoju oraz sukcesu zawodowego. Szkołę prowadzą eksperci – praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu  i konsultingu.

 • Joanna Pauly, Project Manager, Trener, Coach
 • Tymoteusz Rduch, Project Manager, Trener, Scrum Master
 • Marcin Dziekański, Project Manager, Trener
 • Marzenna Bajeńska, Project Manager, Trener, Coach
 • Dariusz Wieczorek, Dr Nauk Ekonomicznych, Project Manager, Trener
 • Roma Kukurba, Project Manager, Trener

Studia dedykowane są:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu project managera,
 • osobom awansowanym na stanowisko kierownika projektu,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.
 • zajęcia prowadzą praktycy, aktywni project i portofolio managerowie, akredytowani trenerzy i Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa IPMA
 • program zajęć realizowany pod patronatem International Project Management Association
 • studia obejmują obszar project managementu kompleksowo – uczestnicy poznają metody i techniki istotne w realizacji zadań projektowych typu „waterfall” i „agile”
 • studia odbywają się na przykładzie wybranego studium przypadku oraz wielu ćwiczeń obejmujących projekty inwestycyjne, w tym infrastrukturalne, oraz tzw. miękkie, społeczne, edukacyjne i inne
 • studia realizowane we współpracy z firmą APAULY GROUP Sp. z o.o. i powołaną pierwsza w Polsce placówką kształcenia project managerów – Szkoła Project Managerów (Szkoła.PM)
 • studia przygotowują aż do 3 międzynarodowych certyfikacji IPMA, PMI i SCRUM realizując podstawę programową wymaganą przy egzaminach
 • program oparty został na:
  – IPMA Competence Baseline 4.0,
  – IPMA Organisational Baseline,
  – IPMA Project Excellence Baseline,
  – Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition
  – PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown
  – Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE
  – SCRUM Guide
  – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0
  – Standard for Program Management 3rd Edition
  – Standard for Portfolio Management 3rd Edition
  – Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition
  – ISO 21500:2012 Guidance on project management

Zgłoszenia na studia podyplomowe : Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu: http://www.humanitas.edu.pl/APiB_Szkola_Project_Managerow

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy oraz napisały krótki esej dotyczący zarządzania projektami.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Zgłoszenia na egzamin SCRUM dokonuje uczestnik osobiście przez stronę https://www.scrum.org/.
 2. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 3. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.