Opis

Działalność w tym obszarze to nie tylko wymóg prawny, ale dbałość o interes klientów i budowanie wizerunku wiarygodnej firmy. W trakcie zajęć trener wyjaśni, jak wypełnić dokumenty. Opowie również o najczęstszych błędach i zaniedbaniach, które mogą skutkować karami dla przedsiębiorców. Pierwsze kary już są, a zatem przepisy dotyczące RODO nie są martwe, natomiast znacząco wzrosła świadomość klientów i pracowników.

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie dokumentacji i procedur związanych z ochroną danych osobowych oraz dostosowania ich do nowych przepisów.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, prezentacji i warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków.

8 godzin dydaktycznych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – istota i znaczenie. Jakie kary grożą podmiotom za niedostosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiedzialność cywilna oraz finansowa Właściciela firmy oraz pracowników. Kontrole i Sankcje. „Newsy” na rynku dotyczące RODO. Rozszerzenie pojęcia „dane osobowe”.

Prawa osób, których dane są przetwarzane. Przedstawienie szczegółowych wymagań, a także omówienie faktycznego ich spełnienia przez firmy w świetle wymagań RODO. Dane osobowe zwykłe, a dane wrażliwe. Zmiany w podejściu wynikające z RODO.

Wymagania RODO – zmiany dotyczące zasad udostępniania informacji oraz danych.

Wymagania jakie należy spełnić w tym zakresie. Szczegółowe omówienie ze względu na zmianę podejścia w stosunku do poprzednich ustaw. Szczegółowe przedstawienie co jest daną osobową i jak należy ją dokumentować. Wymagania RODO dotyczące danych – przykłady sposobu udokumentowania.

Obowiązek informacyjny w świetle wymagań RODO jako jedno z najważniejszych wymagań w świetle RODO do spełnienia przez przedsiębiorcę. Jakie działania należy przeprowadzić w tym zakresie. Kto jest adresatem tychże informacji. Jakie wymagania należy zawrzeć w obowiązku informacyjnym.

Cele przetwarzania danych jako jeden z podstawowych fundamentów przetwarzania pod kątem RODO. Wymagania dotyczące prowadzenia kategorii przetwarzania a także „Rejestru przetwarzania danych” – przykłady.

Wymagania dotyczące zasad ochrony danych osobowych – działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji mają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Szacowanie ryzyka prywatności – wymagania faktyczne dotyczące firm. Zasady obowiązujące w tym zakresie. Czym różni się szacowanie ryzyka prywatności zgodnie z wymaganiami RODO w stosunku do obowiązujących wymagań w tym zakresie. Omówienie wymagań dotyczących przedsiębiorców. Przedstawienie przykładów szacowania ryzyka.

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w firmie aby zapewnić zgodność spełnienia wymagań prawnych dotyczących RODO. Dokumenty obowiązkowe, dokumenty dodatkowe – w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego firmy.

Umowa powierzenia – przetwarzania jako jeden z najważniejszych dokumentów zapewniających firmie bezpieczeństwo prawne. Omówienie i wskazanie kto jest Administratorem Danych, a kto procesorem. Jak wyznaczyć procesora, a jak ustalić Administratora Danych.

Jakie dane osobowe i w jaki sposób należy je wskazać w umowie. Część warsztatowa – pisanie zakresu danych osobowych do umowy powierzenia – przetwarzania dla danego procesora, z którym uczestnik szkolenia współpracuje.

Elementy obowiązkowe, które musi zawierać umowa powierzenia – przetwarzania. Część warsztatowa – pisanie zakresu umowy powierzenia zgodnie z przekazanymi wytycznymi – przetwarzania dla danego procesora, z którym uczestnik szkolenia współpracuje.

Obowiązek informacyjny. Część warsztatowa – napisanie przez każdego z uczestników szkolenia obowiązku informacyjnego dla własnych pracowników, a także pracowników klientów, firm współpracujących, osób indywidualnych, zgodnie z branżą w której firma prowadzi swoje działania jako przedsiębiorca.

Prawa osób, których dane są przetwarzane. Część warsztatowa – projektowanie przez uczestników szkolenia dokumentów typu: instrukcja, formularz, zapis łącznie z uregulowaniami które powinny funkcjonować w jego firmie pod kątem spełnienia wymagań ustawowych dotyczących prawa do zapomnienia, anonimizacji danych, prawa do przenoszenia danych zgodnie z branżą w której firma prowadzi swoje działania jako przedsiębiorca.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Uczestnik otrzyma wyczerpującą informację na temat wymogów, jakie musi spełnić
 • Będzie można zadawać wszystkie trudne pytanie specjaliście, który ma praktyczną wiedzę nt. wdrożeń RODO

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych,
 • uczestnik wie jakie dokumenty i procedury związane z ochroną danych osobowych powinny znajdować się w firmie,
 • uczestnik wymienia procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych,
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość praw osób, których dane są przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony.

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • podaje podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, tajemnicy firmy, informacji niejawnych,
 • uczestnik rozpoznaje instytucje i rozwiązania krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych,
 • uczestnik śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez instytucje państwowe,
 • uczestnik potrafi uzupełniać i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, wykazy i ewidencje.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie,
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces przetwarzania danych, tajemnicy i bezpieczeństwa irmy, informacji niejawnych,
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

Adw. Andrzej Ciecierski – Adwokat z ponad 10 letnim stażem.

Komplementariusz ogólnopolskiej Kancelarii LORICA IURIS obsługującej kilka tysięcy klientów biznesowych w całej Polsce.

W latach 2008 – 2015 Dyrektor Regionu Południe Kancelarii.

Zajmuje się sprawami ochrony danych osobowych zarówno w organach samorządu terytorialnego jak i w przedsiębiorstwach.

Przeprowadził ponad 50 szkoleń z tego zakresu. Szef zespołu zajmującego się wdrożeniami procedury ochrony danych osobowych w organizacjach komercyjnych.

Od wejścia w życie RODO dokonał wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w ponad 30 przedsiębiorstwach.

Kurs przeznaczony jest dla właścicieli, zarządów, i pracowników firm, którzy są odpowiedzialni za przetwarzania danych osobowych.

Cena regularna szkolenia: 600 zł

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.