Opis

W Polsce zawód project managera należy do tych najszybciej rozwijających się. Zwiększająca się ilość realizowanych innowacyjnych projektów, a także efektywność doboru odpowiednich technik, stwarza potrzebę zarządzania codzienną pracą nie tylko w dużych firmach, ale także w tych średnich, a nawet małych. Szczególnym przypadkiem są projekty B+R w przedsiębiorstwach, na uczelniach i innych jednostkach naukowo-badawczych rozwijające poziom innowacyjności przedsiębiorstw, w których podejście do zarządzania odgrywa kluczową rolę.

Co WAŻNE!

Szkolenie przygotowuje do zdobycia dwóch certyfikatów jednocześnie – IPMA poziom D lub C oraz IPMA R&D.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu project managera dla projektów o małej złożoności, asystentów project managerów i członków zespołów projektowych w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe.

Innowacja szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują rzeczywiste problemy i planują rzeczywiste zadania, zasoby i budżet. Innowacyjny kurs w zakresie merytorycznym składa się z 8 dwudniowych zjazdów.

Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc realizują projekt, będą spotykać się osobiście lub telefonicznie lub pracować on-line, aby w odstępach 2-3 tygodniowych spotkać się na kolejnych zjazdach.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • praca z kamerą, superwizje indywidualne i grupowe.

Proponowane szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

Program szkolenia obejmuje 80 godzin dydaktycznych

Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji

 • Definicja i cechy projektu, terminologia
 • Koncepcja projektu
 • Projekt a proces
 • Metodyki
 • Określenie celu projektu
 • Planowanie projektowe
 • Cykl życia projektu

Zarządzanie zespołem projektu i interesariuszami w projekcie

 • Struktura podziału pracy w zespole
 • Kluczowe osoby w projekcie
 • Role projektowe
 • Otoczenie projektu
 • Projekt w organizacji
 • Struktury projektu
 • Analiza i zarządzanie interesariuszami

Zarządzanie komunikacją w projekcie

 • Rola i cele komunikacji
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
 • Radzenie sobie z konfliktem w projekcie

Zarządzanie zakresem w projekcie

 • Definicja zakresu projektu
 • Struktura podziału pracy i produktów
 • Produkty i opis produktów
 • Pakiety prac

Zarządzanie zasobami i czasem w projekcie

 • Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogramowanie
 • Zasoby w projekcie

Zarządzanie kosztami w projekcie

 • Koszty w projekcie
 • Analiza ekonomiczna i finansowa
 • Finansowanie projektu
 • Tworzenie budżetu projektu

Monitorowanie i ocena projektu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Narzędzia i techniki monitorowania i oceny projektu
 • Metoda wartości wypracowanej
 • Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
 • Identyfikacja ryzyk
 • Reakcje na ryzyko
 • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyk

Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu

 • Podstawowe koncepcje jakościowe
 • Kryteria jakości
 • Zarządzanie jakością w projektach
 • Mierniki oceny poziomu jakości procesu i produktu
 • Wybrane techniki zarządzania jakością
 • Zarządzanie jakością w projektach

Zarządzanie zamówieniami w projekcie

 • Praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami
 • Prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek
 • Kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach

Zarządzanie konfiguracją i zmianą

 • Identyfikacja i zarządzanie zmianą
 • Prowadzenie dokumentacji zmian
 • Zasoby do realizacji zmian
 • Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
 • Alternatywne sposoby realizacji zmiany
 • Uzasadnienie biznesowe zmiany
 • Zarządzanie konfiguracją projektu

Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu

 • Rola kierownika projektu
 • Kompetencje i narzędzia kierownika
 • Wyznaczanie i realizacja celów
 • Radzenie sobie ze stresem i automotywacja
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zarządzanie integracją w projekcie i gra symulacyjna

 • Dokumentacja projektu – rola i znaczenie
 • System dokumentacji w projekcie
 • Praktyczna realizacja założeń projektowych – gra symulacyjna

Zarządzanie projektem europejskim

 • System pieniędzy publicznych w Polsce
 • Dofinansowanie projektów w latach 2014-2020
 • Wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych
 • Fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych
 • Rola zwłoki w projekcie unijnym
 • Ryzyka projektu z udziałem środków unijnych
 • Cele i zakres projektu
 • Podział zadań w projekcie
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Tworzenie harmonogramu projektu
 • Zmiana w projekcie unijnym
 • Nieprawidłowości i uchybienia
 • Reguły zwrotu środków unijnych
 • PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM
 • Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych

Specyfika projektów badawczo-rozwojowych

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Komercjalizacja wiedzy
 • Finansowanie badań i komercjalizacji wiedzy
 • Zagadnienia prawne obejmujące obszar B+R
 • Finansowanie NCN i NCBiR
 • Granty fundacji i MSWiN
 • możliwość zdobycia nowego prestiżowego zawodu;
 • możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera;
 • nabycie kompetencji project managera w praktyce;
 • umiejętność prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych)

Uczestnik po zakończeniu kursu:

 

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • ma wiedzę o specyfice projektów badawczo-rozwojowych
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk;

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie;

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie adresowane do osób, które pracują w zespołach projektowych, aspirują do zawodu project managera, osoby awansowane, kadra naukowa uczelni wyższych, osoby zajmujące się w swojej pracy projektami R&D lub współpracujące z naukowcami w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz do wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy oraz napisały krótki esej dotyczący zarządzania projektami.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Zgłoszenia na egzamin SCRUM dokonuje uczestnik osobiście przez stronę https://www.scrum.org/.
 2. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 3. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.