Opis

Professional Scrum Master – PSM I

Efektywne i skuteczne szkolenie z praktykami dla Scrum Masterów i członków zespołów pracujących z wykorzystaniem Scruma. Warsztat ma na celu wzmocnienie podstawowych umiejętności wykorzystania metody Scrum. Dzięki temu zwiększy się samoorganizacja i produktywności zespołu, a w efekcie wzrost satysfakcji klientów lub strukturalne przemiany organizacji.

Co WAŻNE!

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala przystąpić do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master PSM-I.

Cel szkolenia

Celem szkolenia Professional Scrum Master – PSM I jest opanowanie przez uczestników podstaw i zasad działania Scruma, a także umiejętności zmierzenia się z wyzwaniami, z którymi na co dzień zmagają się zespoły Scrumowe.

Metoda szkoleniowa

Tematy przedstawiane są w formie angażujących ćwiczeń praktycznych, także przy użyciu komputerów, co gwarantuje dobre rozumienie i utrwalenie prezentowanych zagadnień. Doświadczanie Scruma w bezpiecznych warunkach szkoleniowych zapewnia, że uczestnicy zostaną wyposażeni w zestaw umiejętności przydatnych bezpośrednio w codziennej pracy projektowej.

 W szkoleniu wykorzystywana jest innowacyjna metoda PM.Robots. Dowiedz się więcej o metodzie

Program szkolenia: Professional Scrum Master – PSM I

Czas szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Podstawy Scruma

Uczestnicy poznają poszczególne elementy metody Scrum – role, reguły, narzędzia i czynności, a także ich zastosowanie w procesie produkcji oprogramowania.

Wprowadzenie do Scruma

Zarys aktualnego stanu przemysłu software’owego oraz rola Scruma na tym tle. Dyskutowane są takie tematy jak geneza i podstawy Scruma, wartości wynikające z jego stosowania, najczęstsze błędy w interpretacji jego roli i reguł, a także idea samoorganizacji – podstawowego narzędzia zwiększania produktywności zespołów.

Planowanie

Uczestnicy w praktyczny sposób poznają techniki planowania wydań, zarządzania Product Backlogiem, utrzymywania właściwego tempa prac oraz prawidłowe zachowania zespołu w trakcie Sprintu.

Efektywne wymagania

Ten moduł pozwoli uczestnikom odkryć i zapisać wymagania jako elementy Product Backlogu przy wykorzystaniu technik sprawdzonych w praktyce.

Szacowanie prac

Uczestnicy nauczą się wykorzystywać techniki estymacyjne jako narzędzie poznawania i rozumienia wymagań. Ten sposób formalizuje proces wyjaśniania wymagań i ich obustronnego rozumienia, co pozwala zespołom aktywnie uczestniczyć w procesie planowania i przygotowywania Product Backlogu.

Utrzymywanie prawidłowych zachowań

Moduł poświęcony jest najczęstszym błędom popełnianym przez zespoły adaptujące Scruma oraz strategiom ich zapobiegania. Wskazane i przedyskutowane zostaną typowe wzorce i antywzorce.

Jak zacząć?

Często po ukończeniu nawet najbardziej efektywnego szkolenia uczestnicy zmagają się z wykorzystaniem dopiero co poznanych metod. Celem tego modułu jest udzielenie uczestnikom wsparcia i przygotowania ich do zastosowania Scruma w przemyślany i zaplanowany sposób.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • przewaga konkurencyjna dzięki wysokiej wartości oprogramowania,
 • usprawnienie pracy osób zarządzających rozwojem produktów opartych o oprogramowanie, osób pełniących lub przygotowujących się do roli Scrum Mastera,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu PSM I.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę na temat pryncypiów Scrum,
 • zna zasady pracy w Scrum, podstawowe elementy i narzędzia metody,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji Scrum.org.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie szacować pracochłonność elementów backlogu,
 • umie zastosować poznane narzędzia w codziennej pracy,
 • potrafi przekazać idee Scruma,
 • zna i rozumie wagę wykorzystania wszystkich elementów metody.

  Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy z zastosowaniem zwinnych metod wytwarzania produktu,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trener

Kurs prowadzi Tymoteusz Rduch

Analityk i wdrożeniowiec, architekt i administrator systemów IT. Scrum master. Manager zespołów utrzymania infrastruktury i wdrożeń. Kierownik projektów informatycznych i badawczo-rozwojowych. Konsultant i trener, absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Od 11 lat związany z branżą IT. Wcześniej pracował jako grafik i webmaster w agencjach reklamowych i największym regionalnym dzienniku w Polsce.
Przez 4 lata dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu konsultował projekty z pogranicza IT i promocji o sumarycznym budżecie ok 5 mln. zł. Brał udział w pracach zespołów projektowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Guido pracujących nad rewitalizacją Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Kopalni Guido, Skansenu Królowa Luiza i innych obiektów poprzemysłowych w Zabrzu. Zakres jego zaangażowania obejmował analizę wymagań, projektowanie i nadzór nad wykonawstwem systemów informatycznych i multimedialnych, wraz z koordynacją prac budowlanych w zakresie sieci niskoprądowych.
Za najciekawszy projekt jaki do tej pory prowadził uważa rozwój technologii skanowania 3D –„Reality 51” wraz z budową i uruchomieniem pierwszego w Polsce skanera postaci w The Farm 51. Za najtrudniejszy (ze względu na minimalny budżet, 22 placówki w mieście i 30 tys. użytkowników produktów projektu), ale równocześnie ten który przyniósł największą satysfakcję – komputeryzację dużej miejskiej biblioteki publicznej wraz ze zbudowaniem działu IT i uruchomieniem digitalizacji i udostępniania starodruków. Była to pierwsza w województwie śląskim, a druga w kraju w pełni skomputeryzowana biblioteka publiczna.

Dla kogo

Szkolenie Professional Scrum Foundations (PSF) przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pracują z lub w zespołach Scrumowych, szczególnie polecane dedykowanym zespołom projektowym.

Organizacja szkolenia: Professional Scrum Master – PSM I

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • egzamin,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Egzamin Scrum.org jest opcją dodatkowo płatną (150 dolarów płatne w jednostce egzaminacyjnej).
 4. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w języku angielskim.
 6. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.