Opis

Problem Based Learning

Nadszedł czas nauczania przez rozwiązywanie konkretnego problemu projektowo (Problem Based Learning – PBL). Doświadczenie tysięcy edukatorów, trenerów, doradców, coachów i nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji i we wszystkich obszarach, poparte badaniami, potwierdza, że PBL jest efektywną i angażującą metodą przekazywania, wiedzy, postaw, rozwijania kompetencji wymaganych do osiągnięcia sukcesu na kolejnych szczeblach edukacji i w życiu zawodowym.

Nauczanie Przez Problemy / Problem Based Learning, to metoda przekazywania wiedzy, kompetencji i umiejętności przez samodzielną pracę uczniów/słuchaczy/uczestników szkoleń przez pewien okres czasu i znalezienie odpowiedzi lub rozwiązania angażującego i kompleksowego pytania, problemu lub wyzwania – czyli realizację projektu. „Złoty Standard PBL: Kluczowe Elementy Budowania Projektu” zawiera następujące elementy:

 • Kluczowa Wiedza, Zrozumienie i Umiejętności Zapewniające Sukces
 • Wyzwanie: Problem lub Pytanie
 • Autentyczność
 • Głos i Wybór Uczestników
 • Refleksja, Krytyka (analiza krytyczna) i Korekta
 • Publikacja

Co więcej!

Dzięki takiemu podejściu do tematu, uczestnik naszego kursu otrzymuje wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, co ułatwia przygotowanie i realizację projektów w szkole (także tych nie związanych bezpośrednio z procesem edukacji, jak projekty dofinansowane z UE). Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania projektami może być początkiem nowej kariery zawodowej – zawód project managera (kierownika projektów) jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, a kierownik projektu nie musi być merytorycznym specjalistą w dziedzinie w której realizowany jest projekt.

Celem szkolenia Problem Based Learning jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania narzędzi zarządzania projektami w procesie edukacji i Nauczaniem Przez Projekty.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi problemami i przygotowują propozycję rozwiązania.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Pozostałe metody pracy:

 • mini wykłady i mini prezentacje
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Problem Based Learning

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godziny

 1. Moduł I – Podstawy zarządzania projektami
  • projekt, cel, zakres, produkty,
  • trójkąt ograniczeń,
  • model fazowy,
  • przygotowanie i inicjowanie projektu,
  • struktura podziału prac (WBS), harmonogramowanie, zasoby, ryzyko,
  • realizacja projektu,
  • komunikacja w projekcie,
  • osobiste cechy i kompetencje kierownika projektu,
  • zamykanie projektu,
  • metody i metodyki zarządzania projektami: tradycyjne i zwinne.
 2. Moduł II – Nauczanie Oparte na Projektach
  • Złote Zasady PBL,
  • organizacja pracy dydaktycznej: projekt jako narzędzie przekazywania wiedzy i rozwoju umiejętności,
  • opracowanie zajęć opartych o PBL (przygotowanie zagadnień),
  • projekty w ramach jednego przedmiotu,
  • nauczanie zintegrowane,
  • facylitacja i elementy tutoringu,
  • zwinne podejście do realizacji projektów – Scrum w edukacji,
  • ewaluacja i ocena ucznia w PBL.
 3. Moduł III – PBL w praktyce i na przykładach
  • moje własne wdrożenie PBL – projekt J,
  • przykłady projektów edukacyjnych,
  • omówienie materiałów i szablonów do wykorzystania podczas własnej pracy z uczniami.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Problem Based Learning poprawia proces uczenia się.
 • PBL buduje umiejętności pomocne w osiąganiu sukcesu na kolejnych szczeblach nauki, kariery i życia.
 • PBL wskazuje standardy.
 • Nauczanie przez problemy jest multidyscyplinarne.
 • PBL sprawia, że uczenie jest przyjemniejsze i daje większą satysfakcję.
 • PBL łączy proces edukacyjny z lokalnymi społecznościami i rzeczywistym światem.
 • Stosowanie metody projektów w edukacji pozwala na rozwijanie i kształtowanie się takich umiejętności, jak:
  • opis sytuacji problemowej i formułowanie problemów,
  • formułowanie celów projektów,
  • praca w grupie,
  • planowanie i organizowanie własnej pracy,
  • korzystanie z różnych źródeł informacji,
  • klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów,
  • integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów nauczania,
  • analizowanie informacji i ocena ich wiarygodności,
  • gromadzenie i prezentacja zebranego materiału,
  • generowanie pomysłów,
  • przygotowanie i prowadzenie publicznych wystąpień,
  • formułowanie i wyrażanie własnych opinii,
  • korzystanie z opinii wyrażanych przez innych członków grupy,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • dokonywanie samooceny,
  • samodzielność pracy uczniów i ich samoocenę, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk,
 • zasady realizacji projektów PBL.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • stosować Złote Zasady PBL,
 • tworzyć projekty edukacyjne,
 • opracować zajęcia oparte o PBL (przygotowanie zagadnień dla uczniów).

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zespół trenerski

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie dedykowane jest dla:

Podstawową grupę odbiorców szkolenia stanowią nauczyciele, edukatorzy, trenerzy, doradcy i coachowie zainteresowani rozwojem swojego warsztatu i zestawu narzędzi pracy. Nasze szkolenie kierujemy również do wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi metodami edukacji.

Problem Based Learning

Cena regularna szkolenia: 800 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.