Opis

Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, czy organizacje pozarządowe przetwarzają dane osobowe. Wiąże się to z opracowaniem i prowadzaniem wymaganej przez przepisy dokumentacji. W związku z wejściem w życie nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), warto zweryfikować swoje dokumenty i procesy, związane z danymi osobami.

Działalność w tym obszarze to nie tylko wymóg prawny ale dbałość o interes klientów i budowanie wizerunku wiarygodnej firmy.

Uczestnik w trakcie szkolenia otrzyma komplet wzorów i formatek niezbędnych dokumentów, wykazów i ewidencji. W trakcie zajęć trener wyjaśni, jak wypełnić dokumenty.

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie dokumentacji i procedur związanych z ochroną danych osobowych oraz dostosowania ich do nowych przepisów.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Uczestnicy szkolenia  pracują w oparciu o własne dokumenty firm przy zachowaniu poufności danych.

8 godzin dydaktycznych

1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
a) Wykazy rodzajów informacji stanowiących tajemnicę
b) Wykazy osób dopuszczonych do tajemnicy
c) Instrukcja dot. zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
2. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian w 2018 r.
a) Ustawa z 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych i projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
b) RODO – nowa europejska regulacja dot. danych osobowych.
c) Prawa osób, których dane dotyczą.
d) Prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych.
e) Interpretacja podstawowych pojęć dotyczących danych osobowych.
f) Zasady przetwarzania danych osobowych.
g) Ochrona i rejestracja zbiorów danych osobowych.

3. Podmioty odpowiedzialne za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
a) Administrator Danych Osobowych (ADO).
b) Status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
c) Inspektor Ochrony Danych (IOD) i jego zadania.
d) ASI jako administrator systemu informatycznego.

4. Opis środków bezpieczeństwa stosowanych dla ochrony danych osobowych.

5. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dot. ochrony danych osobowych.
a) Polityka ochrony danych osobowych wraz z załącznikami
b) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
c) Instrukcja przetwarzania danych osobowych
d) Dokumentowanie procesów przetwarzania danych osobowych.

6. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
a) Administracyjne kary pieniężne
b) Odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

  • uczestnik otrzyma wzory wszystkich niezbędnych dokumentów do uzupełnienia: polityka bezpieczeństwa, instrukcje, umowy, regulacje, rejestry, procedury, oświadczenia;
  • otrzyma wyczerpującą informację na temat  wymogów, jakie musi spełnić.
Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych,
• uczestnik wie jakie dokumenty i procedury związane z ochroną danych osobowych powinny znajdować się w firmie,
• uczestnik wymienia procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych,
• uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość praw osób, których dane są przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony,

Obszar Umiejętności:

• uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
• podaje podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych,
• uczestnik rozpoznaje instytucje i rozwiązania krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych,
• uczestnik śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez instytucje państwowe,
• uczestnik potrafi uzupełniać i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, wykazy i ewidencje.

Obszar Kompetencje społeczne:
• uczestnik myśli analitycznie
• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces przetwarzania danych,
• uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

płk Kazimierz Ślusarczyk

Zajmuje się tematami ochrony i bezpieczeństwa danych, informacji niejawnych oraz tajemnicy i bezpieczeństwa firm i urzędów od ponad 30 lat.

Były Dyrektor Delegatury ABW W Katowicach, dyrektor pionu bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej WONAM SA,  członek rady Nadzorczej PEC Śrem. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest akredytowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jako ekspert z zakresu tajemnic prawnie chronionych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Inspektor Ochrony Danych Osobowych w związku  z RODO. Ekspert i praktyk w stosowaniu przepisów UODO. Wykładowca z powyższych tematów na Uniwersytecie Śląskim, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a w niedawno także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Wykłada i szkoli podczas licznych kongresów, sympozjów i szkoleń dotyczących informacji niejawnych, biznesowych, bezpieczeństwa przemysłowego, danych osobowych i tajemnicy firmy, a także w spółkach prawa handlowego, organach samorządowych woj. małopolskiego i śląskiego oraz szpitalach województwa śląskiego. Pracował m.in. dla takich  klientów jak : Urząd Wojewódzki w Krakowie, Małopolski Instytut Samorządowy, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego,  Mittal Steel Poland,  Ergo Hestia, Kopex, Mota Engil SA,  ORLEN OIL, Węglokoks SA,  Kamsoft,  Bipromet,  ENION,  Treko Laser, WAY2WEB, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Opinion SA. Jest współautorem wielu audytów w powyższych zakresach w firmach i instytucjach oraz autorem procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kurs przeznaczony jest dla firm, właścicieli i pracowników firm, które chciałby dostosować swoje dokumenty i procedury do wymogów RODO.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.