Opis

Szkolenie powstało ze względu na zachodzące zmiany na płaszczyźnie zarządzania w firmach i przedsiębiorstwach. W chwili obecnej również sektory takie jak administracja, edukacja czy NGO wdrażają podejście projektowe a współczesny rynek wymaga od wszystkich jego podmiotów umiejętności natychmiastowej adaptacji.

Co WAŻNE!

Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaży uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające efektywną pracę w środowisku projektowym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania projektami i procesami w jednostkach administracji publicznej.

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Liczba godzin dydaktycznych: 16 godzin

 1. Definicja i cechy projektu, terminologia
 2. Koncepcja projektu
 3. Projekt a proces
 4. Metodyki zarządzania projektami
 5. Określenie celu projektu
 6. Planowanie projektowe
 7. Cykl życia projektu

Program szkolenia w pełni dostosowano do zagadnień oraz specyfiki projektów realizowanych w i przez jednostki administracji publicznej.

 • zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania projektami i procesami w jednostkach administracji publicznej,
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach,
 • poznanie rożnych metodyk pracy w projekcie,
 • zdobycie umiejętności formułowania koncepcji i celu projektu oraz jego planowania.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • uczestnik zna podstawowe definicje, terminologię i cechy projektu,
 • uczestnik zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • uczestnik ma wiedzę na temat projektów i ich specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • uczestnik zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • uczestnik umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania koncepcji i celu projektu,
 • uczestnik potrafi zaplanować działania w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • uczestnik promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • uczestnik jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • uczestnik jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • uczestnik wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • uczestnik dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.

Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.

Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie skierowane do osób pracujących w zespołach projektowych, osób aspirujące do zawodu project managera, osób awansowanych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 2. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.