Opis

Wiedza zdobyta na szkoleniu daje umiejętności coachingowe, które pozwolą kształtować zespół tak, aby odnosił jak największe sukcesy poprzez przekonanie do siebie zespołu autorytetem oraz charyzmą.

Co WAŻNE!

Uczymy w szybki i efektywny sposób jak być INSPIRATOREM ZMIANY, który osiąga satysfakcję z realizoanych celów.

Profesjonalny kurs coachingu to propozycja dla osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje osobiste i zawodowe o coaching w obecnie pełnionej roli w organizacji w oparciu o międzynarodowe standardy ICF (http://www.coachfederation.orghttp://www.icf.org.pl/). Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać wiedzy oraz narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy, w procesach coachingowych oraz umożliwiać poszerzenie samoświadomości i naturalne osobiste przywództwo.

Celem szkolenia jest ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha poprzez zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu, rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych, poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi poprzez doświadczenie zmiany coachingowej „na sobie”.

Innowacyjny kurs w zakresie organizacyjnym składa się z 8 etapów: 4 zjazdów szkolenia po 20 godzin oraz 4 telesesji po 1,5 godzin szkolenia i konsultacji grupowych w obszarze doświadczenia praktycznego realizowanego indywidualnie przez uczestników kursu.

Uczestnicy stworzą dwu- lub trzyosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc prowadzenie rozmów coachingowych, będą spotykać się osobiście, „telefonicznie” lub pracować on-line, aby w odstępach 2-3 tygodniowych spotkać się na 1,5-godzinnym szkoleniu grupowym w pokoju telekonferencyjnym.

Metodologia:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • praca z kamerą,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Proponowane szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

80 godzin dydaktycznych:

 • coaching – definicje, rodzaje, coaching a inne formy rozwoju,
 • etyczne standardy pracy coacha,
 • coaching w organizacji, źródła potrzeby coachingu,
 • zawieranie kontraktu coachingowego,
 • komunikacja w coachingu,
 • kompetencje coachingowe, prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej,
 • metody pracy coachingowej,
 • praca z celem,
 • modele coachingu,
 • struktury coachingu,
 • wartości w procesie coachingu,
 • praca z wzorcami myślowymi i przekonaniami,
 • sztuka zadawania pytań w coachingu,
 • praca z metaforami,
 • przygotowanie i udzielanie feedbacku w coachingu,
 • planowanie działań i ewaluacja procesu coachingu,
 • trudne sytuacje w pracy coacha,
 • coaching jako styl zarządzania,
 • coaching kompetencyjny,
 • skuteczne działanie i samorozwój coacha,
 • mentoring.
 • pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i kompetencje inter- i intrapersonalne,
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej oraz umiejętności inspirowania i wspierania zmian u klienta,
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania, odzwierciedlania,
 • umożliwiamy uczenie się narzędzi coachingu przez doświadczenie bycia coachem i klientem,
 • umożliwiamy odbycie indywidualnego procesu coachingowego,
 • pomagamy w rozwinięciu nowej perspektywy w relacjach,
 • rozwijamy postawę coachingową ułatwiającą komunikację, realizację celów,
 • uczymy dokonywania przeglądu działań i motywowanie w procesie zmiany,
 • uczymy korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu,
 • uczymy najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania,
 • dajemy perspektywę możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu procesu planowania i organizowania sesji coachingowych,
 • zna zasady stosowania narzędzi pracy z Klientem w coachingu,
 • ma wiedzę na temat coachingu i jego specyfiki w odróżnieniu od innych działań rozwojowych,
 • wie, czym jest coachingowy styl zarządzania,
 • ma wiedzę na temat metod analizy potrzeb rozwojowych w organizacji,
 • posiada wiedzę o ewaluacji procesów coachingowych, superwizji,
 • posiada wiedzę o modelach i strukturach coachingowych,
 • zna zasady wdrażania coachingu w organizacji.

 

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu sesji i procesu przez klienta,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy z Klientem w coachingu,
 • rozróżnia coaching jako styl zarządzania,
 • wykorzystuje w pracy z klientem komunikacyjne narzędzia coachingowe,
 • prawidłowo prowadzi sesje coachingowe przy użyciu dowolnej struktury sesji,
 • prawidłowo zawiera kontrakt z klientem.

 

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia procesów coachingowych,
 • dba o stosowanie w pracy coacha standardów etycznych zgodnie z wymogami międzynarodowych organizacji coachingowych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów klientów,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy coacha we wszystkich jej wymiarach,
 • dąży do profesjonalnego, zgodnego ze standardami etycznymi wykonywania pracy coacha,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji coachingowych.

Marzenna Bajeńska – Certyfikowany coach PCC posiadający ponad tysiąc godzin pracy coachingowej z klientem indywidualnym i grupowym, członek prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej akredytowanych coachów: International Coach Federation, autor studiów podyplomowych z coachingu oraz kursów przygotowujących do akredytacji ACC w ICF.

Od 8 lat pracuje jako certyfikowany coach CoachWise™, trener, ewaluator.

Uczestniczyła w programie Youth Business Poland jako mentor coach, przeznaczając swój czas społecznie na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami.

Przygotowała i była kierownikiem merytorycznym na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych” na licencji CoachWise™ z akredytowanymi godzinami przygotowującymi do akredytacji na ACC w ICF.

Uczestniczyła w  Scrum Days w Polsce  jako coach.

Posiada ponad 7 tysięcy godzin szkoleniowych pracując w takich obszarach jak: komunikacja, obsługa klienta, prezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, planowanie i wprowadzanie zmian w zespole, budowanie strategii organizacji. Jest szkoleniowcem z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy dla klientów indywidualnych i grupowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm health & beauty, którzy mają klientów w obszarze podejmowania zmiany
w stylu życia i prób wytrwania w założonych celach.

Osoby cechujące się osobistą dojrzałością, będące zmotywowani do samorozwoju oraz osiągania celów osobistych i zawodowych

Osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi lub chcą rozwinąć swoje umiejętności w pracy z ludźmi o coaching

Osoby chcące nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym

Osoby chcące rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne

Cena regularna szkolenia: 3500 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Terminy zjazdów:

 • 06-07.10
 • 13-14.10
 • 20-21.10
 • 27- 28.10
 • 03-04.11