Opis

Rozwój kompetencji osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę. Każdy posiadający umiejętności coachingowe będzie umiał modelować kulturę działania opartą na partnerstwie i zaufaniu. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać wiedzy oraz narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy, w procesach coachingowych oraz umożliwiać poszerzenie samoświadomości i wrodzone przywództwo.
Zaawansowany kurs coachingu jest skierowany osób mających już doświadczenie w coachingu, do osób zarządzających zasobami ludzkimi, managerów, do osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności coachingowe.

Dlaczego my?

 • kurs jest prowadzony przez doświadczonego coacha z certyfikacją Professional Certified Coach zgodnie ze standardami International Coach Federation zrzeszającej coachów z całego świata (http://www.coachfederation.org),
 • praktyczne podejście dzięki telesesjom i ćwiczeniom prowadzenia telefonicznych rozmów coachingowych,
 • małe grupy pomogą w indywidualnym podejściu do uczestników,
 • 2-3 tygodniowe przerwy w zjazdach  pozwolą Ci na ćwiczenie zdobytych na szkoleniach umiejętności,
 • rozwiniesz 19 kompetencji istotnych w zawodzie coacha,
 • nauczysz się stosować narzędzia coachingowe w kontakcie z współpracownikami i podwładnymi,
 • zdiagnozujesz swój styl zarządzania i dokonasz ewaluacji zachowań komunikacyjnych między managerem a pracownikami pod kątem coachingu,
 • dowiesz się jak odpowiedzialnie podejmować decyzje i jakie możesz zastosować techniki kreowania rozwiązań,
 • poznasz narzędzia coachingowe pracy w grupie i zespole.

A ponadto:

 • będziesz z odwagą stawiał czoła stojącym przed Tobą wyzwaniom,
 • nauczysz się jeszcze lepiej zarządzać sobą i zespołem,
 • staniesz się bardziej uważny i będziesz wiedział jak reagować na różnorodne sytuacje, jakie pojawiają się w grupie i zespole,
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu.

Celem szkolenia jest pogłębianie postawy profesjonalnego coacha poprzez zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu, rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych, poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi poprzez doświadczenie zmiany coachingowej „na sobie”.

Innowacyjny kurs w zakresie organizacyjnym składa się z: 4 zjazdów szkolenia po 20 godzin (w tym sesja grupowego mentorcoachingu) oraz 3 telesesji po 2 godziny szkolenia i konsultacji grupowych w obszarze doświadczenia praktycznego realizowanego indywidualnie przez uczestników kursu.

Uczestnicy stworzą dwu- lub trzyosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc prowadzenie rozmów coachingowych, będą spotykać się osobiście, „telefonicznie” lub pracować on-line, aby w odstępach 2-3 tygodniowych spotkać się na 2-godzinnym szkoleniu grupowym w pokoju telekonferencyjnym.

Metodologia:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • praca z kamerą,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Proponowane szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

80 godzin dydaktycznych:

 • wartości a motywacja i cele w organizacji,
 • narzędzia do prowadzenia rozmowy rozwojowej,
 • delegowanie i egzekwowanie w coachingowym stylu zarządzania,
 • zarządzanie emocjami i konfliktem wykorzystując narzędzia coachingowe,
 • diagnozowanie stylu zarządzania,
 • pogłębienie umiejętności kierowania uwagi podwładnego z problemu na celei możliwe rozwiązania,
 • rozróżnianie pożądanych i niepożądanych zachowań komunikacyjnych w stylu coachingowym,
 • rozwinięcie świadomości dotyczącej wiedzy na temat schematów podejmowania decyzji,
 • etapy racjonalnego podejmowania decyzji,
 • rodzaje, typy, modele i bariery podejmowania decyzji,
 • formy grupowego podejmowania decyzji,
 • techniki kreowania rozwiązań,
 • coaching grupowy,
 • coaching zespołów,
 • narzędzia w coachingowe w pracy z grupą i zespołem.
 • pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i kompetencje inter- i intrapersonalne,
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej oraz umiejętności inspirowania i wspierania zmian u klienta
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania, odzwierciedlania,
 • umożliwiamy uczenie się narzędzi coachingu przez doświadczenie bycia coachem i klientem,
 • umożliwiamy odbycie indywidualnego procesu coachingowego,
 • pomagamy w rozwinięciu nowej perspektywy w relacjach,
 • rozwijamy postawę coachingową ułatwiającą komunikację, realizację celów,
 • uczymy dokonywania przeglądu działań i motywowanie w procesie zmiany,
 • uczymy korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu,
 • uczymy najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania,
 • dajemy perspektywę możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu procesu planowania i organizowania sesji coachingowych,
 • zna zasady stosowania narzędzi pracy z Klientem w coachingu,
 • ma wiedzę na temat coachingu i jego specyfiki w odróżnieniu od innych działań rozwojowych, nabył wiedzy o coachingowym stylu zarządzania,
 • ma wiedzę na temat metod analizy potrzeb rozwojowych w organizacji,
 • posiada wiedzę o ewaluacji procesów coachingowych, superwizji,
 • posiada wiedzę o modelach i strukturach coachingowych,
 • zna zasady wdrażania coachingu w organizacji.

 

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu sesji i procesu przez klienta,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy z Klientem w coachingu,
 • rozróżnia coaching jako styl zarządzania,
 • wykorzystuje w pracy z klientem komunikacyjne narzędzia coachingowe,
 • prawidłowo prowadzi sesje coachingowe przy użyciu dowolnej struktury sesji,
 • prawidłowo zawiera kontrakt z klientem.

 

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia procesów coachingowych,
 • dba o stosowanie w pracy coacha standardów etycznych zgodnie z wymogami międzynarodowych organizacji coachingowych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów klientów,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy coacha we wszystkich jej wymiarach,
 • dąży do profesjonalnego, zgodnego ze standardami etycznymi wykonywania pracy coacha,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji coachingowych.

Marzenna Bajeńska – Certyfikowany coach PCC posiadający ponad tysiąc godzin pracy coachingowej z klientem indywidualnym i grupowym, członek prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej akredytowanych coachów: International Coach Federation, autor studiów podyplomowych z coachingu oraz kursów przygotowujących do akredytacji ACC w ICF.

Od 8 lat pracuje jako certyfikowany coach CoachWise™, trener, ewaluator.

Uczestniczyła w programie Youth Business Poland jako mentor coach, przeznaczając swój czas społecznie na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami.

Przygotowała i była kierownikiem merytorycznym na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych” na licencji CoachWise™ z akredytowanymi godzinami przygotowującymi do akredytacji na ACC w ICF.

Uczestniczyła w  Scrum Days w Polsce  jako coach.

Posiada ponad 7 tysięcy godzin szkoleniowych pracując w takich obszarach jak: komunikacja, obsługa klienta, prezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, planowanie i wprowadzanie zmian w zespole, budowanie strategii organizacji. Jest szkoleniowcem z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy dla klientów indywidualnych i grupowych.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • cechują się osobistą dojrzałością, są zmotywowane do samorozwoju oraz osiągania celów osobistych i zawodowych,
 • swoją przyszłość zawodową wiążą z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi,
 • chcą rozwinąć swoje umiejętności w pracy z ludźmi o coaching,
 • chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym,
 • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.