Opis

Szkolenie z obsługi komputera na poziomie ECDL

Szkolenie z obsługi komputera na poziomie ECDL pozwalające nabyć umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz programów biurowych wchodzących w pakietu biurowego Microsoft Office.

Co Ważne!

Kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu ECDL (Europen Computer Driving Licence) potwierdzającego umiejętności korzystania z komputera.

Celem szkolenia z obsługi komputera na poziomie ECDL jest nabycie umiejętności obsługi komputera oraz pakietu programów biurowych Microsoft Office.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia będą prowadzone poprzez praktyczne ćwiczenia z komputerem.

Pozostałe metody pracy:

 • mini wykłady i mini prezentacje
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Szkolenie z obsługi komputera na poziomie ECDL

Liczba godzin dydaktycznych: 80 godzin

 1. Moduł I – Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  1. Typy komputerów
  2. Przenośne urządzenia cyfrowe
  3. Urządzenia peryferyjne:
   1. wejścia
   2. wyjścia
   3. wejścia i wyjścia
  4. Nośniki danych
  5. Wydajność komputera
  6. Pliki i foldery
  7. Budowa jednostki centralnej
  8. Rozpoznawanie i zastosowanie portów
  9. Typy oprogramowania
  10. Sieci komputerowe
  11. Komputery w życiu codziennym
  12. Usługi w sieciach
  13. Społeczności wirtualne
  14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  15. Ochrona środowiska
  16. Bezpieczeństwo danych
 2. Moduł II – Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  1. Środowisko pracy systemu operacyjnego
  2. Podstawowe informacje i czynności
  3. Konfiguracja systemu – panel sterowania
  4. Formatowanie i przygotowanie nośników pamięci
  5. Instalowanie i odinstalowywanie programów
  6. Wykorzystanie funkcji Pomoc
  7. Pulpit i jego elementy
  8. Pliki i foldery
  9. Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów
  10. Usuwanie, odzyskiwanie plików i folderów
  11. Kompresja plików
  12. Wirusy komputerowe
 3. Moduł III  – Przetwarzanie tekstów
  1. Praca z aplikacją MsWord
  2. Ustawienia programu
  3. Edytowanie i formatowanie tekstów
  4. Formatowanie i edytowanie  tabel
  5. Edytowanie i formatowanie obrazów
  6. Edytowanie i formatowanie wykresów
  7. Podstawy i zasady tworzenia korespondencji seryjnej
 4. Moduł IV – Arkusze kalkulacyjne
  1. Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym
  2. Elementy okna i ustawienia programu
  3. Komórki i zakresy komórek
  4. Wprowadzanie danych, kopiowanie i przenoszenie komórek
  5. Sortowanie i filtrowanie danych
  6. Obliczenia w arkuszach – formuły
  7. Rodzaje, adresowanie komórek
  8. Wstawianie wybranych funkcji
  9. Formaty liczbowe
  10. Tworzenie i modyfikowanie wykresów
 5. Moduł V – Grafika managerska i prezentacyjna
  1. Praca z prezentacjami
  2. Zwiększenie wydajności pracy
  3. Widoki prezentacji
  4. Slajdy
  5. Wzorzec slajdu
  6. Posługiwanie się tekstem
  7. Formatowanie
  8. Listy
  9. Tabele
  10. Praca z wykresami
  11. Schemat organizacyjny
  12. Wprowadzanie, manipulacja
  13. Rysowanie
  14. Przygotowanie prezentacji

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera w pracy biurowej,
 • Praktyczne umiejętności korzystania z programów Microsoft Word, Excel i Power Point,
 • Wiedza z zakresu podstawowych technik informatycznych i komunikacyjnych.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z na temat podstawowych technik informatycznych i komunikacyjnych
 • wie jak używać komputera i zarządzać plikami
 • ma wiedzę na temat przetwarzania tekstów
 • posiada wiedzę na temat. arkuszy kalkulacyjnych
 • ma wiedzę na temat przeglądania stron www. i komunikacji

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi użytkować przenośne urządzenia cyfrowe
 • potrafi użytkować urządzenia peryferyjne
 • umie zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w użytkowaniu komputera
 • potrafi zastosować podstawowe metody zabezpieczenia danych
 • umie poruszać się w środowisku pracy systemu osobistego
 • potrafi zarządzać plikami i folderami
 • umie rozpoznać podstawowe wirusy komputerowe
 • potrafi kompresować pliki
 • umie pracować (w podstawowym zakresie) z aplikacją Word
 • umie pracować (w podstawowym zakresie) z aplikacją Excell
 • potrafi bezpiecznie przeglądać strony internetowe
 • umie komunikować się w sieci

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm w sieci i standardy netykiety
 • jest wrażliwy na kwestie bezpieczeństwa w sieci
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych
 • dba o stosowanie w pracy przy komputerze zasad BHP i ochrony środowiska

Zespół trenerski

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracowników biurowych,
 • pracowników działów HR
 • osób pracujących często w warunkach domowych
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenie z obsługi komputera na poziomie ECDL

Cena regularna szkolenia: 2000 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.