Opis

Jeśli myślisz o ciekawych prezentacjach multimedialnych, to na pewno warto zwrócić uwagę na aplikację Prezi – udostępnianą na licencji Freemium (podstawowe funkcjonalności są za darmo, a za zaawansowane należy zapłacić, instytucje edukacyjne mają dodatkowe przywileje).

Pracując w programie całą treść prezentacji tworzy się na zasadzie wielkiej interaktywnej mapy myśli, którą porządkujemy zgodnie z zaplanowaną ścieżką przejść. Całość przypomina bardziej animację niż zwykłe przerzucanie slajdów. Już samo zastosowanie innego narzędzia daje możliwość zwiększenia efektywności prowadzenia wystąpienia i daje szansę na zainteresowanie odbiorców oryginalną niecodzienną oprawą.

Celem szkolenia jest poznanie aplikacji PREZI przeznaczonej do tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Po szkoleniu słuchacz będzie potrafił tworzyć własne szablony prezentacji, wprowadzać informacje tekstowe, zdjęcia, filmy, grafiki oraz diagramy i wykresy.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje możliwości programu,
 • ćwiczenia z poszczególnych narzędzi PREZI,
 • ćwiczenia praktyczne z projektowania własnej prezentacji przy wsparciu trenera.

Do wykonania prezentacji uczestnicy otrzymują materiały w postaci treści prezentacji, zdjęć i grafik. Uczestnicy mogą przygotować prezentację Prezi na swój wybrany temat.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów opracowanych przez trenera (prezentację i ćwiczenia) oraz pracują na komputerach z dostępem do sieci Internet. Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych. Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 80/20.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych  – 2 dni.

Różnice pomiędzy linearną prezentacją a konstruowaniem w układzie mapy myśli:

 • pokazanie różnic pomiędzy linearnym a nielinearnym myśleniu o prezentacji,
 • korzyści pracy nad prezentacją w układzie mapy myśli,
 • tworzenie wystąpienia z możliwością nielinearnych przejść,
 • bariery ograniczające planowanie nielinearnych opowiadań.

Funkcje aplikacji Prezi – poznanie programu:

 • tworzenie konta i nowego projektu w Prezi,
 • wybór szablonu prezentacji,
 • elementy ekranu,
 • możliwości wpisywania i edycji tekstu,
 • wstawianie grafiki i multimediów,
 • import prezentacji z PowerPoint,
 • dostosowanie motywu,
 • znaczenie ramek,
 • wyznaczanie ścieżki przejść,
 • wyświetlanie prezentacji.

Projektowanie szablonowej prezentacji w Prezi:

 • projektowanie zgodnie z przekazanymi wytycznymi i zadaniami,
 • projektowanie prezentacji zgodnie z określonym tematem.

Projektowanie własnej prezentacji:

 • ćwiczenia praktyczne z projektowania własnej prezentacji przy wsparciu trenera.
W trakcie szkolenia uczestnicy opanują aplikację Prezi w stopniu umożliwiającym swobodne projektowanie prezentacji multimedialnych. Samo wykorzystanie narzędzi daje możliwość zwiększenia efektywności prowadzenia swojego wystąpienia poprzez ciekawsze przedstawienie informacji, np. omawianie danego tematu od ogółu do szczegółu jest możliwe poprzez przybliżanie i oddalanie poszczególnych elementów jednego obiektu .

Uczestnik po zakończeniu kursu:

 

Obszar WIEDZA:

 • zna różnice pomiędzy linearnym a nielinearnym myśleniem o prezentacji,
 • ma wiedzę z zakresu tworzenia wystąpień z możliwością nielinearnych przejść,
 • posiada wiedzę o funkcjach i możliwościach aplikacji PREZI.

 

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie stworzyć prezentację w układzie mapy myśli,
 • umie wykorzystać funkcjonalność Prezi,
 • potrafi wykorzystać zasady projektowania w Prezi w praktyce,
 • potrafi zaprojektować samodzielnie własną prezentację.

 

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest zorientowany na stosowanie nowych rozwiązań,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

Zajęcia prowadzi Łukasz Szczęsny – trener m.in. z zakresu design thinking, grywalizacji i Prezi. Przez ponad 8 lat pracował w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Ponadto w tym czasie zbudował od podstaw zespół, z którym przez 4 lata realizował interesujące przedsięwzięcia. Obecnie pracuje w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmuje się inicjowaniem współpracy na linii uczelnia-biznes. Dodatkowo prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi procesu design-thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz tematu grywalizacji Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz IPMA D. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów oraz kurs projektowania usług w ASP w Katowicach.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które projektują prezentacje multimedialne – na potrzeby własnych wystąpień publicznych oraz na zlecenie innych osób. Głównie grupą docelową stanowią osoby wykorzystujące prezentacje multimedialne podczas spotkań sprzedażowych, szkoleń, konferencji lub podczas wewnętrznych spotkań w firmie.

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.