Opis

Zakres kursu obejmuje zapoznanie się z podstawowymi narzędziami pakietu biurowego w stopniu podstawowym i średniozaawansowanym z nastawieniem na praktyczne wykorzystanie w firmie. Podczas szkolenia zostaną omówione funkcje pakietu Office 365 niezbędne podczas pracy w biurze.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą najważniejszych programów z pakietu Office tj. MS Excel, Word, Outlook oraz ich konfigurowanie na potrzeby pracy biurowej.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Tematy przedstawiane są w formie angażujących ćwiczeń praktycznych, co gwarantuje dobre rozumienie i utrwalenie prezentowanych zagadnień.

Każdy z uczestników pracuje samodzielnie przy własnym stanowisku komputerowym.

Program obejmuje  32 godziny dydaktyczne

MS Outlook w zarządzaniu czasem i zadaniami

 1. Zarządzanie pocztą
 2. Zarządzanie kontaktami
 3. Zarządzanie kalendarzem
 4. Zarządzani zadaniami

Excel

 1. Wprowadzanie i edycja danych
 2. Formatowanie arkusza i danych
 3. Excel jako prosta baza danych
 4. Wprowadzanie i edycja danych
 5. Formatowanie arkusza i danych
 6. Excel jako prosta baza danych
 7. Wykresy
 8. Drukowanie
 9. Ochrona danych
 10. Zaawansowane funkcje (tj. tabele przestawne, wyszukiwanie pionowe, poziome)
 11. pole i element obliczeniowy
 12. Raporty dla przełożonych

Microsoft Word

 1. Przypomnienie podstaw programu Microsoft Word
 2. Interfejs programu Word. Tworzenie zawartości
 3. Tabele i listy
 4. Podstawowe formatowanie tekstu
 5. Formatowanie tekstu, akapitów, stron
 6. Nagłówek i stopka dokumentu, typowe przypadki użycia
 7. Korespondencja seryjna
 8. Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony
 9. Drukowanie i jego opcje
 10. Drukowanie kopert
 11. Szablony dokumentów
 12. Dobre praktyki organizacji dokumentów w katalogach
 13. Formaty plików
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcjonalności poczty, kalendarza, kontaktów i zadań do zarządzania wiadomościami elektronicznymi i własnym czasem.
 • Wykorzystanie funkcji edytora Microsoft Word nie tylko związanych z tworzeniem przejrzystych, profesjonalnych tekstów ale również do tworzenia tabel, wstawiania obiektów rysunkowych i grafiki, oraz obsługę korespondencji seryjnej.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcjonalności Microsoft Excel pozwalając tym samym na bardziej zaawansowane funkcje formatowania ochrony i drukowania. Wykresy czy tabele stworzone w arkuszu można wykorzystać w innych aplikacjach pakietu Office.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • uczestnik ma wiedzę z zakresu narzędzi pakietu biurowego,
 • uczestnik ma wiedzę na temat funkcjonalności poczty, kalendarza, kontaktów i zadań do zarządzania wiadomościami elektronicznymi i własnym czasem,
 • uczestnik zna zasady, bezpieczeństwo oraz funkcjonalności wykorzystania Microsoft Excel oraz Microsoft Word do pracy biurowej i klientem.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI

 • uczestnik potrafi zastosować wybrane narzędzia pakietu office do określonych działań,
 • uczestnik potrafi efektywnie wykorzystywać, udostępniać i budować relacje z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej,
 • uczestnik potrafi przygotowywać profesjonalne dokumenty przy wykorzystaniu funkcjonalności Microsoft Word,
 • uczestnik potrafi tworzyć raporty w oparciu o tabele przestawne oraz szablony, symulacje, bazy danych, złożone analizy za pomocą Microsoft Excel.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • uczestnik promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • uczestnik jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Zajęcia prowadzi:

dr inż. Mateusz Trzeciak – Doktor nauk o zarządzaniu, aktualnie adiunkt na Politechnice Śląskiej, kierownik projektów, znawca metod i standardów zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatami (PRINCE2, AgilePM, PMPrin, Project Server 2013 Inside Out, IPMA-D) członek i działacz stowarzyszeń branżowych na skalę lokalną (Wiceprzewodniczący Rady ŚGR IPMA, KZP SOLVER) oraz na skalę ogólnopolską (Przewodniczący Young Crew IPMA Polska, autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, analityk, dydaktyk, publicysta, w wolnych chwilach pasjonat klocków LEGO, rozwoju osobistego oraz rozrywki elektronicznej.

Doświadczenie w liczbach:

 • 900 godzin szkoleniowych
 • 25 zrealizowanych projektów komercyjnych i non-profit
 • 30 publikacji naukowych i popularyzatorskich
 • 98% satysfakcji uczestników/klientów

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które bezpośrednio pracują z klientem, chcą poznać i w pełni wykorzystać funkcjonalności pakietu Microsoft Office 365 tj. Outlook Web App, Microsoft Excel oraz Microsoft Word.

Cena regularna: 1980 zł

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w dowolnej lokalizacji.
5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych..