Opis

Komunikacja jest coraz częściej zdominowana przez komunikowanie wirtualne. Przekazywanie informacji stało się kluczem efektywności, ale czy na pewno zrozumienia? Jak mówić, aby nas słuchano? Jak sprawić, aby to, co mówimy było dla wszystkich zrozumiane i szanowane? A przede wszystkim w jaki sposób poprawnie wykorzystywać dostępne na rynku narzędzia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami pakietu Office 365 Online tj. Poczta, Skype i One Note w celu zwiększenia skuteczności komunikacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Tematy przedstawiane są w formie angażujących ćwiczeń praktycznych, co gwarantuje dobre rozumienie i utrwalenie prezentowanych zagadnień.

Każdy z uczestników pracuje samodzielnie przy własnym stanowisku komputerowym.

Program obejmuje  8 godzin

8 godziny dydaktyczne

 1. Office 365 – ogólne informacje
 2. Outlook Web App
  • Poczta
  • Kalendarz
  • Kontakty
  • Zadania
 3. Microsoft Skype
  • Szybkie wiadomości
  • Połączenia audio i wideo
  • Konferencja
  • Udostępnianie plików, pulpitu, wybranego programu, tablic, itp.
 4. Microsoft One Note
  • Tworzenie notatek
  • Wstawianie znaczników
  • Wyszukiwanie informacji
  • Współpraca wielu osób jednocześnie
  • Udostępnianie informacji i eksportowanie notatek
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcjonalności poczty, kalendarza, kontaktów i zadań do zarządzania wiadomościami elektronicznymi i własnym czasem.
 • Wykorzystanie komunikatora Microsoft Skype do telekonferencji, udostępniania plików, pulpitu, pozwoli z każdego miejsca na świecie, skomunikować się z osobami współpracującymi podczas trwania zadania/projektu.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania funkcjonalności Microsoft One Note pozwalając tym samym na szybkie tworzenie notatek i dzielenie się nimi ze współpracownikami.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • uczestnik ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod komunikowania się,
 • uczestnik potrafi zdecydować, jaki sposób komunikowania się wybrać,
 • uczestnik ma wiedzę na temat funkcjonalności poczty, kalendarza, kontaktów i zadań do zarządzania wiadomościami elektronicznymi i własnym czasem,
 • uczestnik zna zasady, bezpieczeństwo oraz funkcjonalności wykorzystania Microsoft Skype do pracy z klientem oraz Microsoft One Note do efektywnego zarządzania komunikatami oraz notatkami.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI

 • uczestnik potrafi wybrać odpowiedni sposób komunikowania się w zależności od osób, z którymi się komunikuje,
 • uczestnik potrafi zastosować wybrane narzędzia ICT do komunikacji,
 • uczestnik potrafi efektywnie wykorzystywać, udostępniać i budować relacje z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej,
 • uczestnik potrafi prowadzić efektywne konferencje, spotkania przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Skype,
 • uczestnik potrafi tworzyć szybkie notatki, podsumowania przeprowadzonych rozmów, raporty z ustalać z klientem oraz je odpowiednio przekazywać współpracownikom w firmie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • uczestnik promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • uczestnik jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Zajęcia prowadzi:

dr inż. Mateusz Trzeciak – Doktor nauk o zarządzaniu, aktualnie adiunkt na Politechnice Śląskiej, kierownik projektów, znawca metod i standardów zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatami (PRINCE2, AgilePM, PMPrin, Project Server 2013 Inside Out, IPMA-D) członek i działacz stowarzyszeń branżowych na skalę lokalną (Wiceprzewodniczący Rady ŚGR IPMA, KZP SOLVER) oraz na skalę ogólnopolską (Przewodniczący Young Crew IPMA Polska, autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, analityk, dydaktyk, publicysta, w wolnych chwilach pasjonat klocków LEGO, rozwoju osobistego oraz rozrywki elektronicznej.

Doświadczenie w liczbach:

 • 900 godzin szkoleniowych
 • 25 zrealizowanych projektów komercyjnych i non-profit
 • 30 publikacji naukowych i popularyzatorskich
 • 98% satysfakcji uczestników/klientów

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które bezpośrednio pracują z klientem, chcą poznać i w pełni wykorzystać funkcjonalności pakietu Microsoft Office 365 tj. Outlook Web App, komunikatora Microsoft Skype oraz profesjonalnego notesu Microsoft OneNote.

Cena regularna: 900 zł

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w dowolnej lokalizacji.
5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych..