Opis

Współczesny rynek wymaga od wszystkich jego podmiotów umiejętności natychmiastowej adaptacji. Organizacje i ich pracownicy coraz częściej angażują się w działania o charakterze niepowtarzalnym, z jasno określonym budżetem, celem i terminem. Dlatego też, poza sektorami tradycyjnie związanymi z zarządzaniem projektami (przemysł, budownictwo) coraz więcej nowych branż zaczyna wdrażać podejście projektowe (administracja, edukacja, NGO).

Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaży uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia konieczne do skutecznego planowania i prowadzenia monitoringu i oceny projektu.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Proponowane szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin dydaktycznych

Monitorowanie i ocena projektu:

 • Rola i rodzaje ewaluacji
 • Zasady oceny i monitorowania projektów
 • Przedmiot i kryteria oceny
 • Metody i techniki oceny projektów
 • Interpretacja wyników

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego prowadzenia monitoringu i oceny projektu na każdym etapie jego realizacji

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

OBSZAR Wiedza:

 • zna podstawowe definicje, terminologię związaną z monitorowaniem i oceną projektu,
 • zna metody i techniki monitorowania i oceny,
 • ma wiedzę na temat określania przedmiotu oceny
 • ma wiedzę na temat formułowania kryteriów oceny

OBSZAR Umiejętności:

 • potrafi zaplanować i przeprowadzić proces monitorowania i oceny projektu,
 • potrafi zastosować metody i narzędzia służące do monitorowania i oceny projektu,
 • potrafi prawidłowo zinterpretować wyniki monitoringu i ewaluacji

OBSZAR Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzi Joanna Pauly

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z obszaru europeistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów, na Politechnice Śląskiej w obszarze brokeringu technologicznego, dzięki którym prowadzi obecnie projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Ukończyła również Międzynarodowe Studia Coachingu akredytowane przez International Coach Federation. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (gdzie od czerwca pełni funkcję członka zarządu) i Regionalnej Izby Gospodarczej (w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem).
Przez 4 lata od 2002-2006 r. pracowała w Biurze Prasowym, Biurze Integracji Europejskiej, a następnie w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Była odpowiedzialna za organizację kampanii przedreferendalnej w Polsce, a następnie za weryfikację i potwierdzanie płatności z funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przez 7 lat od 2007 do 2014 r. była akredytowanym trenerem i doradcą specjalistycznym przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Ośrodkach EFS w Warszawie, Katowicach, Rybniku, Kielcach, Radomiu i Ciechanowie.
Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Pracowała przy projektach o sumarycznym budżecie prawie 1 mld zł. Realizuje projekty szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne dla firm i instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. Project manager IPMA i PRINCE2, Agile Scrum. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu projektów. Jest cenionym w Polsce ekspertem i asesorem projektów na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu project managera,
 • osobom awansowanym,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 oraz Standardem Jakości ISO 9001:2015. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

43 1240 1343 1111 0010 7481 1165 do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.