Opis

Szkolenie ma na celu porównanie najpopularniejszych na rynku standardów, co pozwoli osobom już pracującym na usystematyzowanie wiedzy natomiast osobom początkującym w branży projektowej na ich poznanie i wybór dalszej ścieżki rozwojowej.

Co WAŻNE!

Szkolenie w klarowny sposób uczy jakie metody, techniki czy narzędzia należy wybrać do zarządzania konkretnymi projektami. Pozwala dopasować odpowiedni standard zarządzania do rodzajów organizacji.

Celem szkolenia jest analiza porównawcza najpopularniejszych standardów zarządzania projektami.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

 1. Zarządzanie projektami w organizacji
  • Definicja i cechy projektu, terminologia
  • Koncepcja projektu, programu, portfela
  • Projekt a proces w organizacji
  • Cele projektu a cele organizacji
  • Sukces projektu a sukces zarządzania projektem
  • Cykl życia projektu
  • Kluczowe osoby w projekcie
 2. Model fazowy, metoda zarządzania projektem
  • Procesy zarządzania projektami
  • Podejście kaskadowe – Waterfall Project Management
  • Podejście adaptacyjne – Adaptative Project Management
  • Podejście zwinne – Agile Project Management
 3. Metodyka PRINCE2
  • Pryncypia, Tematy, Procesy PRINCE2
  • Cykl życia projektu w metodyce PRINCE2
  • Struktura zespołu projektowego
  • Uzasadnienie Biznesowe
  • Technika planowania opartego na produktach
  • Ryzyko projektu
  • Zarządzanie Zmianą w projekcie
  • Zarządzanie komunikacją
  • Integracja, a konfiguracja projektu
 4. Standard PMBoK
  • Zasady zarządzania projektami
  • Cykl życia projektu wg standardu PMBoK
  • Zarządzanie integralnością projektu
  • Zarządzenie zakresem projektu
  • Zarządzanie czasem w projekcie
  • Zarządzanie kosztami projektu
  • Zarządzanie jakością w projekcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Zarządzanie zleceniami w projekcie
 5. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA
  • Cykl życia projektu wg standardu PMBoK
  • Model kompetencji indywidualnych kierownika projektu
  • Perspektywa – kompetencje kontekstowe
  • Ludzie – kompetencje behawioralne
  • Praktyka – kompetencje techniczne
 6. Analiza porównawcza 10 obszarów zarządzania projektami z perspektywy poszczególnych standardów, metodyk.
 7. Podejście kaskadowe, a adaptacyjne – różnice i podobieństwa – kiedy zastosować?
  • Oczekiwania klientów
  • Rezultaty, efekty, produkty projektu
  • Cele projektu
  • Cykl zarządzania projektem
  • Aspekt organizacyjny projektu
  • Koszty projektu
  • Aspekt personalny oraz zespołu projektowego
  • Odchylenia od planu
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie ryzykiem
 8. Metoda AgilePM
  • Cykl życia projektu
  • Faza przed projektem
  • Wykonalność
  • Podstawy
  • Eksploatacja i inżynieria
  • Wdrożenie
  • Faza po projekcie
 9. Metoda Scrum
  • Cykl życia projektu
  • Rejestr produktu – product backlog
  • Spotkanie planowania Sprintu – sprint planning meeting
  • Rejestr sprintu
  • Codzienne spotkania
  • Przegląd Sprintu
  • Retrospektywa Sprintu
  • Role w zespole wytwórczym
  • Osadzenie metody w zarządzaniu projektami
 10. Wdrażanie zarządzania projektami w organizacji. Jak się za to zabrać i jak mierzyć efekty?
  • Zalety organizacji projektowej i organizacji procesowej.
  • Czy obie organizacje da się połączyć?
  • Kompetencje kierownika projektu i rodzaje certyfikacji.
  • Dopasowanie odpowiedniego standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji.
  • Łączenie standardów, metodyk i metod
  • Własna metodyka – jak się za to zabrać?
 • Poznanie i zrozumienie zarządzania projektami z różnych perspektyw,
 • W kompaktowy sposób pokazane zostaną różnice poszczególnych standardów, co pozwala dopasować odpowiedni standard do rodzaju organizacji i projektu.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu 5 standardów zarządzania projektami,
 • ma wiedzę na temat rodzajów projektów, różnic pomiędzy projektem, procesem, programem, portfelem projektów,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi dopasować rodzaj standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Propozycja adresowana jest do osób, które pracują w środowisku projektowym – project i portfolio managerów, członków zespołów projektowych, kierowników zespołów oraz osób początkujących i chcą w prosty sposób dowiedzieć się o co chodzi w zarządzaniu projektami.

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0  Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.