Opis

Intensywny warsztat skierowany do osób zajmujących się sprawami kadrowymi oraz do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Szkolenie jest syntetycznym przedstawieniem nieustających zmian w prawie pracy, gdzie na 2019r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. To nie jedyny obszar zmian, które nas czekają.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudnienia pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie oraz zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami.

Zajęcia będą prowadzone poprzez:

 • miniwykłady,
 • miniprezentacje,
 • dyskusję,
 • omawianie studiów przypadku.

8 godzin dydaktycznych

Moduł I. Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zatrudniania i wypowiedzenia umowy.

1. Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o prace od 01.01.2019 a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze.
2. Potrącenia komornicze ze świadczeń ZUS zmiany od 01.07.2018.
3. Nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?
4. Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. – „obiektywne przyczyny” . prace sezonowe lub dorywcze. umowa w celu zastępstwa pracownika. zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”.
5. Umowy na czas określony – kiedy zostaną przekształcone w umowy na czas nieokreślony w 2019.
6. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r.. w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki. (2016).
7. Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach.
8. Świadectwo pracy kolejny nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.06.2017 oraz od 01.01.2018.
9. Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy (2016).

Moduł II. Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie przebiegu zatrudnienia i jego dokumentowania.

1. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej.
2. Urlopy wypoczynkowe – porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.
3. Urlopy wypoczynkowe po 01.01.2019.
4. Rekompensata za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
5. Urlop na żądanie po 01.01.2019.
6. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
7. Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych.
8. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu.
9. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej zmiany w 2019.

Moduł III. Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie dokumentacji firmowej.

1. E-akta osobowe 2019.
2. Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017.
3. Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017.
4. Umowy zlecenie od 01.01.2017 nowa stawka godzinowa od 01.01.2019.
5. E-zwolnienia lekarskie 2018.
6. Ochrona pracownic w ciąży 2019.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Wiedza i umiejętności dotyczące umów o pracę, świadectwa pracy oraz akt osobowych od zatrudnienia do zwolnienia pracownika – po zmianach prawnych 2018/2019,
 • Wiedza na temat urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności pracownika oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • Wiedza na temat planowania i rozliczania czasu pracy,
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik ma wiedzę na temat wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę od 01.01.2019,
 • uczestnik ma wiedzę na temat potrąceń komorniczych ze świadczeń ZUS – zmiany od 01.07.2018,
 • uczestnik ma wiedzę na temat okresów wypowiedzenia umów o pracę po zmianach,
 • uczestnik ma wiedzę na temat nabycia urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej, urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie – zmiany po 01.01.2019,
 • uczestnik ma wiedzę na temat nowych progów podatkowych, pracowniczego planu kapitałowego, nowych zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz e-akt osobowych 2019.

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • uczestnik podaje podstawy prawne dotyczące nowych regulacji w umowach na okres próbny, umowach z tytułu o pracę oraz umów na czas określony,
 • uczestnik potrafi prawidłowo naliczać urlopy pracownicze, wypoczynkowe, na żądanie po zmianach od 01.01.2018,
 • uczestnik śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez instytucje państwowe.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie,
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

Sławomir Kowalski

W 2002 r. ukończył studia magisterskie (kierunek prawo) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę magisterską na temat: „Podstaw kasacji w polskim procesie karnym”. W 2004 roku rozpoczął aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. W 2007 roku złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym plus. W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach i założył Indywidualną Kancelarię Adwokacką, którą prowadzi obecnie z siedzibą w Zabrzu.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty ds. prawnych w jednej z wiodących na Śląsku firm windykacyjnych, gdzie pracował w latach 2002 – 2007. W latach 2007 – 2009 pracował jako asystent sędziego w Wydziale III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od 2009 roku do nadal prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Sławomir Kowalski brał udział w wielorakich szkoleniach organizowanych przez Izbę Adwokacką w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim w zakresie reprezentacji stron w sporach sądowych. W ramach prawie 10-cio letniej działalności adwokackiej udzielił porad prawnych oraz reprezentował przed Sądami kilkaset osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Najważniejszymi cechami pod względem zawodowym, które ceni jest rzetelne przedstawienie Klientowi opinii prawnej na temat przedstawionego przez Klienta zagadnienia, z uwzględnieniem wszelkich opinii, poglądów prawnych oraz orzecznictwa, a nadto stały kontakt z Klientem, wzajemną współpracę w przedmiocie prowadzonej sprawy.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które są:

 • przełożonymi i szefami firm,
 • pracownikami działów kadr i płac,
 • pracownikami działów personalnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Cena regularna: 600 zł

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.