Opis

Kierownik projektu w przemyśle 4.0

W dobie gwałtownych przemian, rewolucji technologicznej (przemysł 4.0) model wielokrotnej zmiany nikogo już nie dziwi, wygrywa elastyczność, szybkość reagowania na zmiany i umiejętność dostosowania się do warunków rynkowych. Komisja Europejska wymienia tzw. myślenie projektowe jako jedną z 10 kompetencji przyszłości. Zawód kierownika projektu rozwija się w błyskawicznym tempie, rośnie liczba ofert pracy, gdyż coraz więcej firm wdraża projektowe systemy zarządzania. Nie ma branży i sektorów, w których nie realizuje się projektów. Badania rynku pracy to potwierdzają, a specjaliści zarządzania projektami mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Prestiżowy kurs z zarządzania projektami oparty na Wytycznych Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu projektami (IPMA ICB 4.0) pozwala nabyć wiedzę i przygotować uczestników do pełnienia roli kierownika projektu. Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich cyklach ich „życia”.

 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 4.0,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Cel szkolenia

Celem szkolenia kierownik projektu w przemyśle 4.0 jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektowego i osiągania celów w oparciu o project management.

Metoda szkolenia

Innowacja szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują problemy, często spotykane w projektach, planują zadania, zasoby i budżet. Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które w formie ćwiczeniowej realizują projekt.
Metody prowadzenia zajęć obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia: Kierownik projektu w przemyśle 4.0

Liczba godzin dydaktycznych: 16 godzin

 1. Koncepcja przemysłu 4.0 oraz wpływ zmian na zarządzanie projektami w przemyśle 4.0.
 2. Kontekst projektu:
  • budowa modelu fazowego,
  • cele projektu,
  • żelazny trójkąt ograniczeń,
  • PDCA,
  • projekt i procesy,
  • analiza otoczenia projektu,
  • uzasadnienie biznesowe i korzyści po wdrożeniu produktów projektu.
 3. Zarządzanie interesariuszami w projekcie:
  • kluczowe osoby w projekcie,
  • role projektowe,
  • otoczenie projektu,
  • projekt w organizacji,
  • struktury projektu,
  • analiza i zarządzanie interesariuszami.
 4. Zarządzanie zakresem w projekcie:
  • definicja zakresu projektu,
  • struktura podziału pracy i produktów,
  • produkty i opis produktu,
  • pakiety prac i opis pakietu pracy.
 5. Zarządzanie czasem w projekcie:
  • szacowanie czasu trwania zadań i etapów,
  • harmonogramowanie.
 6. Zarządzanie zasobami w projekcie:
  • zasoby w projekcie – rodzaje i podział,
  • szacowanie i planowanie zasobów,
  • bilansowanie zasobów.
 7. Zarządzanie kosztami w projekcie:
  • rodzaje kosztów,
  • szacowane i planowanie kosztów,
  • krzywa skumulowana kosztów.
 8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
  • definicja ryzyka – zagrożeń i szans/okazji,
  • identyfikacja ryzyk,
  • rejestr ryzyka,
  • strategie zarządzania ryzykiem,
  • analiza ilościowa i jakościowa ryzyka,
 9. Identyfikacja i zarządzanie zmianą:
  • prowadzenie dokumentacji zmian,
  • zasoby do realizacji zmian,
  • koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą,
  • alternatywne sposoby realizacji zmiany,
  • uzasadnienie biznesowe zmiany.
 10. Zarządzanie komunikacją w projekcie:
  • zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
  • rola i cele komunikacji,
  • zarządzanie dokumentacją.
 11. Zarządzanie jakością:
  • definicje i miary jakości,
  • analiza jakości poszczególnych etapach życia projektu,
  • formalny przegląd jakości,
  • narzędzia i metody pomiaru jakości.
 12. Monitorowanie i projektu:
  • metody monitorowania projektu,
  • audyt,
  • ocena i ewaluacja projektu,
  • Earned Value Method.
 13. Warsztat narzędziowy kierownika projektu:
  • umiejętności osobiste, interpersonalne,
  • przywództwo,
  • budowanie zespołu,
  • rola komunikacji IT,
  • zespoły wirtualne i rozproszone,
  • zespoły międzynarodowe,
  • rozwiązywanie konfliktów.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uczestnik zdobędzie nowe, prestiżowe kompetencje;
 • Uczestnik zyska wiedzę do prowadzenia projektów komercyjnych;
 • Wzór rejestru interesariuszy, zmian, ryzyka, realizacji kamieni milowych;
 • Uczestnik otrzyma gotową do zastosowania kartę projektu, wzór elementarny uzasadnienia biznesowego;
 • W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość pracy na studium przypadku projektu realizowanego w firmie.

ATUTY

 • zajęcia prowadzą praktycy, aktywni project, programm i portfolio managerowie, akredytowani trenerzy i Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa IPMA, Pierwsza w Polsce Placówka Kształcenia Ustawicznego Project Managerów – Szkoła Project Managerów (SzkołaPM®),
 • program zajęć realizowany pod patronatem International Project Management Association Polska,
 • szkolenie obejmuje obszar project managementu kompleksowo – uczestnicy poznają metody i techniki istotne w realizacji zadań projektowych,
 • zajęcia odbywają się na przykładzie rzeczywistych studium przypadku oraz wielu ćwiczeń obejmujących projekty inwestycyjne, przemysłowe, rozwojowe, edukacyjne, szkoleniowe, europejskie, innowacyjne, organizacyjne, społeczne, marketingowe, B&R, infrastrukturalne,
 • studium przypadków jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb grupy szkoleniowej.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trener

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

dr inż. Mateusz Trzeciak – Doktor nauk o zarządzaniu, aktualnie adiunkt na Politechnice Śląskiej, kierownik projektów, znawca metod i standardów zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatami (PRINCE2, AgilePM, PMPrin, Project Server 2013 Inside Out, IPMA-D) członek i działacz stowarzyszeń branżowych na skalę lokalną (Wiceprzewodniczący Rady ŚGR IPMA, KZP SOLVER) oraz na skalę ogólnopolską (Przewodniczący Young Crew IPMA Polska, autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, analityk, dydaktyk, publicysta, w wolnych chwilach pasjonat klocków LEGO, rozwoju osobistego oraz rozrywki elektronicznej.

Doświadczenie w liczbach:

 • 900 godzin szkoleniowych
 • 25 zrealizowanych projektów komercyjnych i non-profit
 • 30 publikacji naukowych i popularyzatorskich
 • 98% satysfakcji uczestników/klientów

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest:

 • managerom i członkom zarządu firm i instytucji,
 • osobom na kierowniczych stanowiskach,
 • osobom nastawionym na pracę projektową,
 • członkom zespołów projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu kierownika projektu,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.

Organizacja szkolenia: Kierownik projektu w przemyśle 4.0

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia kierownik projektu w przemyśle 4.0 uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.