Opis

Intensywny warsztat przygotowujący do egzaminu IPMA-D®

Warsztat szkoleniowy dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami i chcących przygotować się do egzaminu.

Co WAŻNE!

Warsztat szkoleniowy przygotowuje do egzaminu IPMA-D.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z przebiegiem egzaminu, wymaganiami egzaminacyjnymi i zadaniami oraz omówienie symulacji egzaminu.

Metoda szkolenia

Metody odzwierciedlają zadania egzaminacyjne, tj. test zawierający:

 • 3 rozdziały pytań testowych (po 10 pytań w każdym rozdziale)
 • 2 rozdziały pytań otwartych (po 5 pytań)
 • 2 zadań otwartych opartym na tym samym studium przypadku)
 • 5 zadań obliczeniowych

Program szkolenia: Intensywny warsztat przygotowujący do egzaminu IPMA-D®

Program szkolenia obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

 • przeprowadzenie testu egzaminacyjnego,
 • omówienie poszczególnych elementów testu,
 • powtórzenie testu egzaminacyjnego,
 • omówienie niezbędnych przygotowań do egzaminu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

 • Warsztat przygotowujący do egzaminu IPMA-D pod okiem eksperta.
 • Usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

w obszarze WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu przeprowadzenie egzaminu,
 • zna strukturę egzaminu.

w obszarze UMIEJĘTNOŚCI:

 • wie, w jaki sposób się przygotować do egzaminu.

w obszarze KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trener

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Dla kogo

Warsztat skierowany do osób pracujących w zespołach projektowych, osób aspirujących do zawodu project managera oraz osób przygotowujących się do egzaminu IPMA.

Organizacja szkolenia Intensywny warsztat przygotowujący do egzaminu IPMA-D®

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • drobny poczęstunek.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.