Opis

Intensywny warsztat przygotowujący do IPMA C®

Szkolenie obejmuje praktyczny warsztat zadań egzaminacyjnych. Przygotowane zostało przez instruktorów posiadających certyfikację C lub B.

Co WAŻNE!

Szkolenie, poprzez symulację pod okiem eksperta, przygotowuje uczestników do egzaminu. Pozwala również na usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z przebiegiem egzaminu, wymaganiami egzaminacyjnymi i zadaniami oraz omówienie symulacji egzaminu.

Metody odzwierciedlają zadania egzaminacyjne, tj. test, assessment i wymogi dotyczące rozmowy.

Program szkolenia: Intensywny warsztat przygotowujący do IPMA C®

Program szkolenia obejmuje: 16 godzin dydaktycznych

Przeprowadzenie testu egzaminacyjnego.

 • omówienie poszczególnych elementów testu,
 • przeprowadzenie assessmentu z symulacją projektową,
 • omówienie poszczególnych elementów assessmentu,
 • omówienie niezbędnych przygotowań do egzaminu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Przygotowanie do egzaminu pod okiem eksperta. Usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

w obszarze WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu przeprowadzenie egzaminu;
 • zna strukturę egzaminu.

w obszarze UMIEJĘTNOŚCI:

 • wie, w jaki sposób się przygotować do egzaminu.

w obszarze KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trenerzy

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Dla kogo

Szkolenie adresowane do osób, które pracują w zespołach projektowych aspirują do zawodu project managera oraz osób przygotowujących się do egzaminu IPMA.

Organizacja szkolenia Intensywny warsztat przygotowujący do IPMA C®

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level C dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia kursu po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazania prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.