Opis

Efektywne przywództwo sytuacyjne

Warsztat: efektywne przywództwo sytuacyjne przekazuje wiedzę w zakresie przywództwa opartego na zasadach, daje podstawy oparte na ludziach i ich wzajemnych stosunkach. Skuteczna komunikacja jest zbudowana na fundamencie zaufania, a zaufanie opiera się na wiarygodności, a nie na sprycie i wyuczonych mechanizmach. Zapraszamy na warsztat, oparty na własnej pracy z wartościami, zasadami i przekonaniami na temat swojej roli jako przywódcy.

Co WAŻNE!

100% warsztatu bez zbędnego gadania. To warsztat dla wszystkich, którzy chcą przestać myśleć w sposób zadaniowy, krótkoterminowy i chcą skupić się na wizji i celach. Uczestnicy otrzymają karty archetypów do diagnozy indywidualnej i zespołowej oraz ARKUSZ Modelu PERFORM do zarządzania zespołem.

Celem warsztatu efektywnego przywództwa sytuacyjnego pokazanie jest zasad przywództwa w różnych standardach zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Metoda szkoleniowa

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Efektywne przywództwo sytuacyjne

Liczba godzin dydaktycznych: 8 godzin dydaktycznych

 1. Modele i teorie przywództwa w literaturze
  1. Koncentracja na zasadach
  2. Wartości i przekonania
  3. Typy i akcesoria siły
  4. Style przywództwa
  5. Inteligencja emocjonalna i spójność w przywództwie
  6. Rola (auto)motywacji i postrzegania świata w skutecznym przywództwie
 2. Ocena stylu przywództwa w kontekście archetypów C. Junga
  1. Koncepcja talentów w oparciu o archetypy Junga.
  2. Archetypiczne cechy na linii wolność-porządek
  3. Archetypiczne cechy na linii ja-inni
  4. Komunikacja archetypów
 3. Kształtowanie wizji przywództwa w oparciu o model K. Blancharda
 4. Komunikacja interpersonalna jako klucz do komunikacji interpersonalnej.
 5. Ćwiczenie reguł szefa
  1. Przedstawienie intencji
  2. Określenie minimalnych granic
  3. Ustalenie maksymalnych preferencji
 6. Budowanie autorytetu i pozycji lidera – przywództwo vs. zarządzanie
 7. Style kierowania Blake&Mouton
 8. Przywództwo sytuacyjne Herseya&Blancharda –
  1. Koncepcja przywództwa sytuacyjnego w aspekcie komunikacji.
  2. Dojrzałość pracownika, motywacja i zaangażowanie
  3. Rodzaj przywództwa
  4. Ćwiczenia oceny R1-R4 i S1-S4
 9. Przywództwo oparte na zasadach Coveya. Model współzależności Coveya a komunikowanie zasad.
 10. Systemy motywacyjne, czyli jaki jest związek między wysiłkiem a efektem pracy i wpływ motywowania na wizerunek i ocenę szefa.
 11. Zasady organizacji a jej misja, wizja i wartości w kontekście realizowania celów biznesowych i indywidualnych.
 12. Delegowanie odpowiedzialności a komunikowanie w różnorodnych modelach biznesowych hierarchicznych i płaskich, procesowych i projektowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Lepsze rozumienie swoich mocnych stron.
 • Zrozumienie łączenia życia zawodowego i sfery osobistej.
 • Lepsze rozumienie rozwoju osobistego – sfery fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej.
 • Próba odpowiedzi na pytanie – kim jesteśmy, do czego dążymy, po co jesteśmy w tym miejscu? Jaka jest moja misja i wizja jako przywódcy, lidera i managera?
 • Uczestnik otrzyma karty archetypów do diagnozy indywidualnej i zespołowej.
 • ARKUSZ Modelu PERFORM do zarządzania zespołem.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu przywództwa i źródeł przywództwa,
 • wie, czym jest inteligencja emocjonalna i społeczna,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi zarządzać emocjami, sobą i sobą w czasie,
 • potrafi dostosować wymagania wobec siebie w zależności od pełnionych ról w życiu,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Joanna Pauly

Trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie przeznaczone jest dla

 • managerów i właścicieli firm,
 • członków zespołów,
 • osób aspirujących do pracy związanej z kierowaniem ludźmi oraz dla osób chcących polepszyć swoje relacje międzyludzkie.

Efektywne przywództwo sytuacyjne

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.