Opis

Design Thinking w praktyce biznesowej

Szkolenie zapoznaje nas z Design Thinking popularnie tłumaczone jako „myślenie projektowe” zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów.

Co WAŻNE!

Na szkoleniu poznasz innowacyjne podejście do tworzenia produktów oraz usług, które zagwarantuje Ci nowe, udane podejście do sprzedaży.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników metod pracy i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać na poszczególnych etapach tworzenia oferty firmy, jej produktów i usług.

Metoda szkolenia

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule warsztatowej, opartej na case study. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi, praktycznymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania (produktu lub usługi).

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Program szkolenia Design Thinking w praktyce biznesowej

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

 1. Proces Design Thinking – wprowadzenie do metody i dobre przykłady jej wykorzystania.
 2. Odkrywanie – poznanie wyzwań do pracy oraz metod zbierania potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Definiowanie – zebranie spostrzeżeń, tworzenie Person i map podróży klientów (customer journey map)
 4. Kreowanie – metody generowania pomysłów, ich oceny i wyboru do dalszej pracy.
 5. Prototypowanie- możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie storyboard i papierowych modeli
 6. Testowanie – metody zbierania informacji zwrotnych od odbiorców rozwiązań i dopracowywania prototypów.
 7. Wdrażanie – metody przeobrażenia pomysłu w produkt lub usługę oraz metody i narzędzia wspomagające wdrożenie.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat Design Thinking, dzięki czemu firma może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych produktów i usług, które będą wprowadzane na rynek. Umożliwia również wypracowanie propozycji wartości, która stanie się podstawą przyszłej oferty i jej komunikacji.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie znał:

Obszar WIEDZA:

 • wskazać etapy procesu Design Thinking,
 • wskazać narzędzia i metody pracy, które można wykorzystywać w procesie projektowym,
 • podać przypadki stosowania.

Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promować postawy kreatywne,
 • promować lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościować innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Trener

Łukasz Szczęsny

Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design. Trener i doradca design thinking. Pracując w firmie CODE Design przeprowadził kilkanaście audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP.

Organizacja szkolenia Design Thinking w praktyce biznesowej

Cena regularna szkolenia: 1700 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  1. udział trenerów-ekspertów,
  2. zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  3. konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  4. materiały szkoleniowe,
  5. serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.