Strona główna/Managerskie, Szkolenia dla biznesu/Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl zarządzania

1.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

tel. +48 32 72 61 134

mobile: +48 533 323 441

[email protected]

Opis

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA

Udawanie tradycyjnego szefa w stosunku do coraz młodszego pokolenia nauczonego swojej wolności i decydowania o sobie powoduje, że zespoły rozpadają się. Nowoczesny warsztat szefa oparty jest na innych metodach rozwojowych. Jednym z nim jest coachingowy styl zarządzania, kiedy narzędzia coachingowe mogą pomóc w wyzwoleniu motywacji, zaangażowania i lojalności. Mądry lider jednak wie również, kiedy takich narzędzi nie wolno użyć i tradycyjne zarządzanie daje lepsze efekty.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie coachingowego stylu zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.
Pozostałe metody pracy:
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• dyskusje,
• case study.

NOWA INNOWACYJNA FORMUŁA USŁUGI ROZWOJOWEJ
Połączenie szkolenia, praktyki i konsultacji pozwoli zdobyć większe doświadczenie, uzyskać większą płynność i pewność siebie w prowadzeniu rozmów, a jednocześnie zapewni warunki do uczenia się – przekazywania i przyjmowania wartościowych informacji zwrotnych.
Szkolenie będzie prowadzone dla 20 osób przez coacha-mentora i asystenta. Wszyscy uczestnicy będą się uczyć przez doświadczenie w proporcji: 90% warsztatu, dzielenia się wiedza i doświadczeniem przez prowadzącego oraz 10% miniwykłady i prezentacje. W trakcie szkolenia prowadzący będzie realizował na forum grupy demonstrację rozmowy/sesji oraz pokazywał zastosowania wybranych narzędzi.

Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie przechodzić przez ćwiczenia, prowadzić rozmowy/sesje w parach i trójkach, z dostępnym wsparciem trenerów. Informacja zwrotna będzie udzielana przez prowadzącego, z perspektywy klienta i obserwatora.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej oraz notes, streszczenie poruszanych zagadnień, kopie prezentacji multimedialnych, opis narzędzi, które będą służyły w dalszej pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymają materiały ułatwiające przeprowadzenie praktyki po warsztatach – podręcznik z zeszytem ćwiczeń.

Program szkolenia obejmuje: 16 godziny dydaktycznych

 1. Przywództwo, zarządzanie i coaching – jak to działa? Czym coaching wyróżnia się na tle innych metod rozwojowych i co warto z niego wdrażać w codziennej pracy menedżera (coachingowy styl zarządzania
  1. Kompetencje managera.
  2. Zastosowanie coachingu w pracy managera.
  3. Budowanie relacji.
 2. Prowadzenie dialogu przez managera w oparciu o umiejętności coacha:
  1. aktywne słuchanie
  2. zadawanie pytań
  3. informacja zwrotna
 3. Narzędzia coachingowe dla managera:
  1. Stawianie celów
  2. Modelowanie zachowania
  3. Wydobywanie kreatywności
  4. Rozwiązywanie o analiza źródeł problemów i trudności
  5. Uczenie się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń
  6. Podejmowanie decyzji
  7. Pokonywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych
  8. Poszukiwanie i wyznaczanie ścieżek rozwoju
  9. Coaching grupowy i zespołowy
 4. Przygotowanie do coachingowego stylu zarządzania
  1. Cechy i umiejętności menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania.
  2. Co jako menedżer powinieneś zrobić przed wprowadzeniem coachingowego stylu zarządzania.
  3. Jak i czy zakomunikować pracownikom zmianę stylu zarządzania.
  4. Sytuacje, w których warto stosować coachingowy styl zarządzania i takie, w których lepiej zrezygnować z tego rodzaju komunikacji i rozwoju pracownika.
 5. Praktyka managera:
  1. Jak umiejętnie i skutecznie wyznaczać cele pracownikom (i z pracownikami).
  2. Najważniejsza umiejętność – zadawanie inspirujących pytań (rodzaje, struktury, przykłady).
  3. Techniki ukierunkowane na pobudzanie kreatywnego i twórczego myślenia (menedżera i jego zespołu pracowników).
  4. Aktywność menedżera w coachingowym stylu zarządzania.
  5. Informacja zwrotna dla pracownika: jak ją przekazać, żeby motywować, inspirować, ukierunkować.
  6. Tworzenie partnerskiej atmosfery opartej o zaufanie przy jednoczesnej orientacji na efekty i osiąganie celów (elementy etyki i sposoby na unikanie niekomfortowych sytuacji zawodowych w coachingowym stylu zarządzania).
  7. Jak przygotować się i poprowadzić rozmowę coachingową?
  8. Sytuacje, w których warto stosować coachingowy styl zarządzania i takie, w których lepiej zrezygnować z tego rodzaju komunikacji.
  9. Trudne sytuacje menedżerskie w coachingowym stylu zarządzania i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i inne umiejętności coacha, tutora, facylitatora, mentora i trenera,
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej,
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania i odzwierciedlania,
 • umożliwiamy odbycie indywidualnego procesu coachingowego,
 • uczestnik otrzyma zestaw gotowych pytań coachingowych dla różnorodnych sytuacji w relacjach zespołowych.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 Obszar WIEDZA:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu coachingu w zarządzaniu i przywództwie,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu narzędzi i kompetencji coachingowych,

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi zastosować odpowiednie metody coachingowe,
 • Uczestnik potrafi zastosować nabyte umiejętności coachingowe,
 • Uczestnik wie, kiedy narzędzi coachingowych nie można użyć.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces komunikowania się w relacjach ze sobą i innymi,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.

Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.

Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • cechują się osobistą dojrzałością, są zmotywowani do samorozwoju oraz osiągania celów osobistych i zawodowych,
 • swoją przyszłość zawodową wiążą z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi lub chcą rozwinąć swoje umiejętności w pracy z ludźmi o coaching,
 • chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym,
 • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne.

1.Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-coachów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe.

2.Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych superwizji i mentoringu oraz innych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4.Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego podany w zgłoszeniu szkoleniowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

wkrótce nowe terminy

Możesz lubić także…