/, Szkolenia dla biznesu, Szkolenia dla edukacji/Coaching inteligencji emocjonalnej i społecznej – warsztat praktyczny

Coaching inteligencji emocjonalnej i społecznej – warsztat praktyczny

1.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

tel. +48 32 72 61 134

mobile: +48 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

COACHING INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ – WARSZTAT PRAKTYCZNY

Już dawno uczeni potwierdzili, że wysoki iloraz inteligencji nie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu. Że uczniowie osiągający oceny wzorowe i prymusi teraz pracują i tych trójkowych i czwórkowych „średniaków”. Tym warunkiem osiągania sukcesu (również pojmowanego) jest inteligencja emocjonalna i społeczna. Od umiejętności wchodzenia w zdrowe relacje i zdrowego komunikowania się z innymi zależy nasz sukces w życiu.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej i społecznej.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.
Pozostałe metody pracy:
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• dyskusje,
• case study.

NOWA INNOWACYJNA FORMUŁA USŁUGI ROZWOJOWEJ
Połączenie szkolenia, praktyki i konsultacji pozwoli zdobyć większe doświadczenie, uzyskać większą płynność i pewność siebie w prowadzeniu rozmów, a jednocześnie zapewni warunki do uczenia się – przekazywania i przyjmowania wartościowych informacji zwrotnych.
Szkolenie będzie prowadzone dla 20 osób przez coacha-mentora i asystenta. Wszyscy uczestnicy będą się uczyć przez doświadczenie w proporcji: 90% warsztatu, dzielenia się wiedza i doświadczeniem przez prowadzącego oraz 10% miniwykłady i prezentacje. W trakcie szkolenia prowadzący będzie realizował na forum grupy demonstrację rozmowy/sesji oraz pokazywał zastosowania wybranych narzędzi.

Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie przechodzić przez ćwiczenia, prowadzić rozmowy/sesje w parach i trójkach, z dostępnym wsparciem trenerów. Informacja zwrotna będzie udzielana przez prowadzącego, z perspektywy klienta i obserwatora.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej oraz notes, streszczenie poruszanych zagadnień, kopie prezentacji multimedialnych, opis narzędzi, które będą służyły w dalszej pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymają materiały ułatwiające przeprowadzenie praktyki po warsztatach – podręcznik z zeszytem ćwiczeń.

Program szkolenia obejmuje: 16 godziny dydaktycznych

 1. Coaching inteligencji emocjonalnej
 2. Emocje w pracy zawodowej
 3. Aikido emocji wg prof. L. Czarkowskiej
 4. Samoświadomość
  1. Ćwiczenie: Intuicja
  2. Ćwiczenie: Trzy kroki w kierunku zwiększenia samoświadomości
  3. Ćwiczenie: Określenie emocji
  4. Ćwiczenie: Nauka na sytuacjach z przeszłości
 5. Świadomość innych
  1. Ćwiczenie: Podnieś swój poziom empatii
  2. Ćwiczenie: Słuchanie bez barier
  3. Ćwiczenie: Korzystaj z różnych poziomów słuchania
  4. Ćwiczenie: Dwie minuty otwartych pytań
 6. Kwestionariusz szacunku
 7. Szacunek dla samego siebie
  1. Ćwiczenie: Szczerze przyznaj się do swoich umiejętności i błędów
  2. Ćwiczenie: Jest mnie dwóch
  3. Ćwiczenie: Nakarm lwa
  4. Ćwiczenie: Zmień warunkowy szacunek dla siebie – podejście negatywne warunkowe i bezwarunkowe, pozytywne warunkowe i bezwarunkowe
  5. Ćwiczenie: Nauka zarządzania znakami rozpoznania
 8. Szacunek dla innych
  1. Ćwiczenie: Oddziel osobę od działań
  2. Ćwiczenie: Rozpoznaj swoje „podejścia ok”
  3. Ćwiczenie: Postaw się w sytuacji drugiej osoby
 9. Budowanie relacji ze sobą
 10. Budowanie relacji z innymi
 • pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i inne umiejętności coacha, tutora, facylitatora, mentora i trenera,
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej,
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania i odzwierciedlania,
 • umożliwiamy odbycie indywidualnego procesu coachingowego,
 • uczestnik otrzyma Dziennik Rozwoju do samodzielnych ćwiczeń w domu po zakończeniu szkolenia,
 • uczestnik otrzyma KWESTIONARIUSZ SZACUNKU.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 Obszar WIEDZA:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu inteligencji społecznej.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi dbać o samoświadomość i świadomość innych,
 • Uczestnik potrafi dbać o szacunek do siebie i dla innych,
 • Uczestnik potrafi dbać o relacje ze sobą i z innymi.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces komunikowania się w relacjach ze sobą i innymi,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.

Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.

Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • cechują się osobistą dojrzałością, są zmotywowani do samorozwoju oraz osiągania celów osobistych i zawodowych,
 • swoją przyszłość zawodową wiążą z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi lub chcą rozwinąć swoje umiejętności w pracy z ludźmi o coaching,
 • chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym,
 • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne.

1.Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-coachów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe.

2.Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych superwizji i mentoringu oraz innych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4.Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego podany w zgłoszeniu szkoleniowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

wkrótce nowe terminy

Możesz lubić także…