Opis

Change Management – Zarządzanie zmianą w organizacji

Najważniejszą wartością w każdej organizacji, dla której zarządzanie zmianą zapewni wsparcie podczas wszystkich etapów procesu wdrażania projektów są ludzie. „Ludzie nie tworzą wartości, ludzie są wartością”.

Change Management to jednak coś więcej, niż tylko wsparcie przede wszystkim jest to zestaw kompleksowych praktyk oraz doświadczeń opisujących cechy, proces przeprowadzania zmian, kluczowe czynniki oraz zachowanie człowieka podczas zmian.

Celem szkolenia Change Management – Zarządzanie zmianą w organizacji jest przekazanie uczestnikom szeregu ściśle określonych kroków, które pokazują w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi najefektywniej i skuteczniej wprowadzać zmiany.

Metoda szkoleniowa:

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Change Management – Zarządzanie zmianą w organizacji

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godziny

 1. Zmiana a jednostka
  • Uczenie się jednostek
  • Proces i style uczenia się
  • Spadek wydajności w zmianie
  • Modele zmiany indywidualnej
  • Motywacja w zmianie
  • Różnice indywidualne a podejście do zmiany
 2. Zmiana a organizacja
  • Cztery metafory organizacji
  • Zmiana i kultura organizacji
  • Modele zmiany
  • Główne role dotyczące zmiany w organizacji
  • Rozwijanie wizji zmiany
 3. Zarządzanie interesariuszami
  • Zasady strategii zarządzania interesariuszami
  • Identyfikacja oraz segmentacja interesariuszy
  • Mapowanie interesariuszy i strategie wpływu
 4. Komunikacja i strategia
  • Uprzedzenia w komunikacji w kontekście zmiany
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikacja w zmianie – czynniki, bariery i podejście
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji
 5. Ocena wpływu zmiany na organizację
  • Identyfikacja i ocena wpływu zmiany
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Zmiany surowości oceny
 6. Gotowość do zmiany
  • Motywowanie do zmiany, wsparcie jednostek i zespołów
  • Sieci czynników zmian
  • Budowanie organizacyjnej gotowości do zmian
 7. Zespół zmian
  • Organizowanie zespołu zmian
  • Skuteczny zespół oraz jego rozwój
  • Plan zarządzania zmianą
  • Przygotowanie na opór

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uświadomienie procesu zmian w organizacji,
 • Poznanie charakterów osobowości oraz umiejętności ich rozpoznawania w celu zastosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmian,
 • Poznanie i zrozumienie ról w zespole przeprowadzającym zmianę,
 • Efektywny podział odpowiedzialności wewnątrz procesu zmiany w organizacji,
 • Zdobycie kompetencji i poznanie narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i skuteczności procesu zmiany organizacyjnej.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę dotyczącą skutecznego realizowania zmiany,
 • zna role, odpowiedzialności i obowiązki liderów we wprowadzaniu zmiany,
 • zna modele osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, podejścia i techniki, które wspomagają proces zmiany,
 • zrozumie proces zmiany oraz tworzy środowisko sprzyjające zmianie,
 • jest świadomy zależności pomiędzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zespół trenerski

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • menedżerów, liderów zmian,
 • kierowników projektów oraz szefów zespołów, którzy w codziennej pracy wprowadzają zmiany w zespole i w organizacji.

Organizacja szkolenia Change Management – Zarządzanie zmianą w organizacji

Cena regularna szkolenia: 2000 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.