Opis

Zarządzanie projektami coraz częściej staje się niezbędną umiejętnością w każdej sferze funkcjonowania firm i instytucji. Organizacje i ich pracownicy coraz częściej angażują się w działania o charakterze niepowtarzalnym, z jasno określonym budżetem, celem i terminem. Dlatego też, poza sektorami tradycyjnie związanymi z zarządzaniem projektami jak przemysł czy budownictwo, coraz więcej nowych branż zaczyna wdrażać podejście projektowe (administracja, edukacja, NGO). Co WAŻNE! Uczestnik dzięki szkoleniu zdobywa wiedzę z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji. Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaża uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające działanie w środowisku projektowym.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania projektami i procesami w organizacji.
Metody prowadzenia szkolenia obejmują:
 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.
Proponowane szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.
Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych
Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji:
 • Definicja i cechy projektu, terminologia
 • Koncepcja projektu
 • Projekt a proces
 • Metodyki
 • Określenie celu projektu
 • Planowanie projektowe
 • Cykl życia projektu
 • zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji,
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach,
 • poznanie rożnych metodyk pracy w projekcie,
 • zdobycie umiejętności formułowania koncepcji i celu projektu oraz jego planowania.
Uczestnik po zakończeniu kursu:   Obszar WIEDZA:
 • zna podstawowe definicje, terminologię i cechy projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i ich specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.
Obszar UMIEJĘTNOŚCI:
 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania koncepcji i celu projektu,
 • potrafi zaplanować działania w projekcie.
Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.
Kurs prowadzi Tymoteusz Rduch. Analityk i wdrożeniowiec, architekt i administrator systemów IT. Scrum master. Manager zespołów utrzymania infrastruktury i wdrożeń. Kierownik projektów informatycznych i badawczo-rozwojowych. Konsultant i trener, absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Od 11 lat związany z branżą IT. Wcześniej pracował jako grafik i webmaster w agencjach reklamowych i największym regionalnym dzienniku w Polsce. Przez 4 lata dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu konsultował projekty z pogranicza IT i promocji o sumarycznym budżecie ok 5 mln. zł. Brał udział w pracach zespołów projektowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Guido pracujących nad rewitalizacją Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Kopalni Guido, Skansenu Królowa Luiza i innych obiektów poprzemysłowych w Zabrzu. Zakres jego zaangażowania obejmował analizę wymagań, projektowanie i nadzór nad wykonawstwem systemów informatycznych i multimedialnych wraz z koordynacją prac budowlanych w zakresie sieci niskoprądowych.
Podstawy zarządzania projektami w organizacji kierowane jest do osób pracujących w zespołach projektowych, które aspirują do zawodu project managera, osób awansowanych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym.
1. Cena szkolenia zawiera: • udział trenerów-ekspertów, • zaświadczenie ukończenia szkolenia, • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym, • materiały szkoleniowe, • serwis kawowy. 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych. 3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm. 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.