Opis

Szkolenie certyfikowany project manager

Zarządzanie projektami coraz częściej staje się niezbędną umiejętnością w każdej sferze funkcjonowania firm i instytucji. Organizacje i ich pracownicy coraz częściej angażują się w działania o charakterze niepowtarzalnym, z jasno określonym budżetem, celem i terminem. Dlatego też, poza sektorami tradycyjnie związanymi z zarządzaniem projektami jak przemysł czy budownictwo, coraz więcej nowych branż zaczyna wdrażać podejście projektowe (administracja, edukacja, NGO).

Co WAŻNE!

Uczestnik dzięki szkoleniu certyfikowany project manager zdobywa wiedzę z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji. Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaża uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające działanie w środowisku projektowym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia certyfikowany project manager jest zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania projektami i procesami w organizacji.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Proponowane szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

Program szkolenia certyfikowany project manager

Program szkolenia obejmuje: 16 godzin dydaktycznych

 1. Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji
  1. Definicja i cechy projektu, terminologia
  2. Koncepcja projektu
  3. Projekt a proces
  4. Określenie celu projektu
  5. Cykl życia projektu
  6. Kluczowe osoby w projekcie
 2. Zarządzanie interesariuszami w projekcie
  1. Otoczenie projektu
  2. Projekt w organizacji
  3. Analiza i zarządzanie interesariuszami
 3. Zarządzania zakresem w projekcie
  1. Definicja zakresu projektu
  2. Struktura podziału pracy i produktów
 4. Zarządzanie czasem w projekcie
  1. Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
  2. Diagram sieciowy
  3. Harmonogramowanie
 5. Zarządzanie zasobami w projekcie
  1. Zasoby w projekcie – rodzaje i podział
  2. Szacowanie i planowanie zasobów
  3. Bilansowanie zasobów
 6. Zarządzanie kosztami w projekcie
  1. Koszty w projekcie – rodzaje kosztów
  2. Szacowane i planowanie kosztów
  3. Zarządzanie budżetem projektu
 7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  1. Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
  2. Identyfikacja ryzyk
  3. Rejestr ryzyka
  4. Reakcje na ryzyko
  5. Strategie zarządzania ryzykiem
  6. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
 8. Zarządzanie zasobami ludźmi w projekcie
  1. Kierowanie a przywództwo
  2. Rola kierownika projektu
  3. Kompetencje kierownika projektu
  4. Wyznaczanie i realizacja celów
 9. Zarządzanie jakością w projekcie
  1. Definicje i miary jakości
  2. Analiza jakości  poszczególnych etapach życia projektu
  3. Narzędzia i metody pomiaru jakości
 10. Zarządzanie konfiguracją i zmianą 
  1. Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
  2. Alternatywne sposoby realizacji zmiany
  3. Uzasadnienie biznesowe zmiany
  4. Zarządzanie konfiguracją projektu

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

 • zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji,
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach,
 • poznanie rożnych metodyk pracy w projekcie,
 • zdobycie umiejętności formułowania koncepcji i celu projektu oraz jego planowania.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia certyfikowany project manager:

 Obszar WIEDZA:

 • zna podstawowe definicje, terminologię i cechy projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i ich specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania koncepcji i celu projektu,
 • potrafi zaplanować działania w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Prowadzący

Szkolenie prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Dla kogo

Certyfikowany project manager kierowane jest do osób pracujących w zespołach projektowych, które aspirują do zawodu project managera, osób awansowanych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Organizacja

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.