/, Metodyczne, Najbliższe/Akredytowane szkolenie IPMA-D®

Akredytowane szkolenie IPMA-D®

800,004.000,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Kompleksowe i skondensowane szkolenie przygotowujące do roli Kierownika projektu lub członka zespołu projektowego. Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich cyklach ich „życia”.

Program oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

Program oparty został na światowych standardach:

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Cena 800 zł jest ceną po otrzymaniu 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=232038

Cena regularna: 4000 zł

Koszt egzaminu: 1230 zł

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzania projektami, członka zespołu projektowego.

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Liczba godzin dydaktycznych: 64 godzin

Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji – 4 godziny dydaktyczne

 • Definicja i cechy projektu, terminologia
 • Koncepcja projektu
 • Projekt a proces
 • Określenie celu projektu
 • Planowanie projektowe
 • Cykl życia projektu
 • Struktura podziału pracy w zespole
 • Kluczowe osoby w projekcie

Zarządzanie interesariuszami w projekcie – 2 godziny dydaktyczne

 • Role projektowe
 • Otoczenie projektu
 • Projekt w organizacji
 • Struktury projektu
 • Analiza i zarządzanie interesariuszami

Zarządzania zakresem w projekcie – 4 godziny dydaktyczne

 • Definicja zakresu projektu
 • Struktura podziału pracy i produktów
 • Produkty i opis produktu
 • Pakiety prac i opis pakietu pracy

Zarządzanie czasem w projekcie – 8 godzin dydaktycznych

 • Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogramowanie

Zarządzanie zasobami w projekcie – 6 godzin dydaktycznych

 • Zasoby w projekcie – rodzaje i podział
 • Szacowanie i planowanie zasobów
 • Histogram zasobów
 • Bilansowanie zasobów

Zarządzanie kosztami w projekcie – 6 godzin dydaktycznych

 • Koszty w projekcie – rodzaje kosztów
 • Szacowane i planowanie kosztów
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Koszty stałe i zmienne
 • Koszty zadaniowe i rodzajowe
 • Histogram zasobów
 • Krzywa skumulowana kosztów

Zarządzanie ryzykiem w projekcie – 6 godzin dydaktycznych

 • Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
 • Identyfikacja ryzyk
 • Rejestr ryzyka
 • Reakcje na ryzyko
 • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyk
 • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
 • Metoda EMV

Zarządzanie komunikacją w projekcie – 2 godziny dydaktyczne 

 • Rola i cele komunikacji
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
 • Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie zasobami ludźmi w projekcie – 2 godziny dydaktyczne

 • Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu
 • Radzenie sobie ze stresem i automotywacja
 • Kierowanie a przywództwo
 • Podstawowe narzędzia coachingowe w pracy PMa
 • Rola kierownika projektu
 • Kompetencje kierownika projektu
 • Wyznaczanie i realizacja celów
 • Zarządzanie konfliktem w projekcie
 • Motywacja
 • Delegowanie zadań
 • Ocena zespołu

Zarządzanie jakością w projekcie – 1 godzina dydaktyczna

 • Definicje i miary jakości• Analiza jakości  poszczególnych etapach życia projektu
 • Formalny przegląd jakości
 • Narzędzia i metody pomiaru jakości

Monitorowanie projektu – 3 godziny dydaktyczne

 • Narzędzia i techniki monitorowania projektu
 • Earned value – założenia i zastosowanie metody

Earned Value Method – ćwiczenia praktyczne – 4 godziny dydaktyczne – rozwiązywanie zadań z zakresu EVM

Zarządzanie zamówieniami w projekcie i aspekty prawne realizacji projektów – 2 godziny dydaktyczne

 • Prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek
 • Kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach
 • Rodzaje umów
 • Roszczenia

Zarządzanie konfiguracja i zmianą – 1 godzina dydaktyczna

 • Prowadzenie dokumentacji zmian
 • Zasoby do realizacji zmian
 • Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
 • Alternatywne sposoby realizacji zmiany
 • Uzasadnienie biznesowe zmiany
 • Zarządzanie konfiguracją projektu

Zarządzanie integracją w projekcie – 1 godzina dydaktyczna

 • Dokumentacja projektu – rola i znaczenie
 • System dokumentacji w projekcie

Warsztat praktyczny egzaminacyjny – 15 godzin dydaktycznych

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu IPMA, testy próbne IPMA, powtórzenie materiału.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

 • możliwość zdobycia nowego prestiżowego zawodu;
 • możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera;
 • nabycie kompetenji project managera w praktyce;
 • umiejętność prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych)

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu project managera,
 • osobom przygotowującym się do pisemnego egzaminu IPMA,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 2. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

25-27.01.2019
01-03.02.2019
08-10.02.2019
15-17.02.2019

BUR

Dofinansowanie z BUR, Bez dofinansowania z BUR

Możesz lubić także…