//Akredytowane szkolenie IPMA-C®

Akredytowane szkolenie IPMA-C®

4.000,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Kompleksowe i skondensowane szkolenie (80 godz. dydaktycznych) przygotowujące do roli Kierownika projektu. Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich cyklach ich „życia”. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami oraz mają minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami o ograniczonej złożoności.

Program oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Koszt szkolenia: 4000 zł

Koszt egzaminu: 7380 zł

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektów złożonych.

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • symulacje projektu,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Liczba godzin dydaktycznych: 80 godzin

 1. Zarządzanie projektami i procesami w organizacji – 4 godziny dydaktyczne
 2. Zarządzanie interesariuszami w projekcie – 4 godziny dydaktyczne
 3. Zarządzania zakresem w projekcie – 4 godziny dydaktyczne
 4. Zarządzanie czasem w projekcie – 8 godzin dydaktycznych
 5. Zarządzanie zasobami w projekcie – 8 godzin dydaktycznych
 6. Zarządzanie kosztami w projekcie – 8 godzin dydaktycznych
 7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie – 8 godzin dydaktycznych
 8. Zarządzanie komunikacją w projekcie – 2 godziny dydaktyczne
 9. Zarządzanie zasobami ludźmi w projekcie – 2 godziny dydaktyczne
 10. Zarządzanie jakością w projekcie – 1 godzina dydaktyczna
 11. Monitorowanie projektu – 3 godziny dydaktyczne
 12. Earned Value Method – ćwiczenia praktyczne – 4 godziny dydaktyczne – rozwiązywanie zadań z zakresu EVM
 13. Zarządzanie zamówieniami w projekcie i aspekty prawne realizacji projektów – 2 godziny dydaktyczne
 14. Zarządzanie konfiguracja i zmianą – 1 godzina dydaktyczna
 15. Zarządzanie integracją w projekcie – 1 godzina dydaktyczna
 16. Omówienie poszczególnych elementów testu egzaminacyjnego – 6 godziny dydaktyczne
 17. Przeprowadzenie assessmentu z symulacją projektową – 8 godzin dydaktycznych
 18. Omówienie poszczególnych elementów assessmentu – 4 godziny dydaktyczne
 19. Omówienie niezbędnych przygotowań do egzaminu – 2 godziny dydaktyczne

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu IPMA-C, testy próbne IPMA-C, powtórzenie materiału.

 • certyfikat zawodowy wystawiony przez organizację międzynarodową, uprawniający do pełnienia funkcji kierownika projektu,
 • nabycie kompetencji pozwalających zarządzać projektami w organizacji we wszystkich jej płaszczyznach,
 • praktyczne wykorzystywanie uznanych procesów, metod, technik i narzędzi zarządzania projektami,
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu certyfikującego.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pełnią funkcję kierownika projektu,
 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom, które posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami o ograniczonej złożoności
 • osobom przygotowującym się do egzaminu IPMA-C,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 2. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

Nowe terminy szkolenia wkrótce.
Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z naszymi konsultantami.

BUR

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Możesz lubić także…