Opis

Akredytowane szkolenie IPMA-C®

Akredytowane szkolenie IPMA-C® to kompleksowe i skondensowane szkolenie przygotowujące do roli Kierownika projektu. Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do zarządzania projektami we wszystkich cyklach ich „życia”.

Co WAŻNE!

Program Akredytowane szkolenie IPMA-C® oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 4.0,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektów złożonych.

Metoda szkolenia

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • symulacje projektu,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Program szkolenia: Akredytowane szkolenie IPMA-C®

Liczba godzin dydaktycznych: 64 godzin

 1. Zarządzanie projektami i procesami w organizacji – 3 godziny dydaktyczne
 2. Zarządzanie interesariuszami w projekcie – 3 godziny dydaktyczne
 3. Zarządzania zakresem w projekcie – 3 godziny dydaktyczne
 4. Zarządzanie czasem w projekcie – 5 godzin dydaktycznych
 5. Zarządzanie zasobami w projekcie – 5 godzin dydaktycznych
 6. Zarządzania kosztami w projekcie – 5 godzin dydaktycznych
 7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie – 5 godzin dydaktycznych
 8. Zarządzanie komunikacją w projekcie – 2 godziny dydaktyczne
 9. Zarządzania zasobami ludźmi w projekcie – 2 godziny dydaktyczne
 10. Zarządzanie jakością w projekcie – 1 godzina dydaktyczna
 11. Monitorowanie projektu – 3 godziny dydaktyczne
 12. Earned Value Method – ćwiczenia praktyczne – 3 godziny dydaktyczne – rozwiązywanie zadań z zakresu EVM
 13. Zarządzanie zamówieniami w projekcie i aspekty prawne realizacji projektów – 2 godziny dydaktyczne
 14. Zarządzania konfiguracja i zmianą – 1 godzina dydaktyczna
 15. Zarządzanie integracją w projekcie – 1 godzina dydaktyczna
 16. Omówienie poszczególnych elementów testu egzaminacyjnego – 6 godziny dydaktyczne
 17. Przeprowadzenie assessmentu z symulacją projektową – 8 godzin dydaktycznych
 18. Omówienie poszczególnych elementów assessmentu – 4 godziny dydaktyczne
 19. Omówienie niezbędnych przygotowań do egzaminu – 2 godziny dydaktyczne

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu IPMA-C, testy próbne IPMA-C, powtórzenie materiału.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • certyfikat zawodowy wystawiony przez organizację międzynarodową, uprawniający do pełnienia funkcji kierownika projektu,
 • nabycie kompetencji pozwalających zarządzać projektami w organizacji we wszystkich jej płaszczyznach,
 • praktyczne wykorzystywanie uznanych procesów, metod, technik i narzędzi zarządzania projektami,
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu certyfikującego.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Trener

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Dla kogo

Akredytowane szkolenie IPMA-C® jest przeznaczone dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami oraz mają minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami o ograniczonej złożoności. Polecane jest kierownikom projektu, osobom pracującym w zespołach projektowych czy przygotowującym się do egzaminu IPMA-C a także wszystkim zainteresowani rozwojem zawodowym.

Organizacja szkolenia: Akredytowane szkolenie IPMA-C®

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level D dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
 • przekazania prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
 • przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
 • przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 1. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 2. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.